نمونه های بازار گاو نر


نمونه های بازار گاو نر

تعداد صفحات : ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در حال حاضر تعداد زیادی گاو اصیل (هلشتاین) در کشور وجود دارد این تعداد زیاد گاو که به صورت گله های مختلف و در مکان ها و شرایط متفاوت نگهداری می شوند، بسته به شرایطی که در آن قرار دارند و به خصوص شرایط مدیریتی گله ها از نظرات مختلف از قبیل سطح و کیفیّت تغذیه، بهداشت، آب و هوا، استرس های وارده بر آنها و مسایل دیگر، سطوح مختلف و متغیری از تولید را ارائه می دهند که این سطح تولیدی در اکثر موارد، در حدّی غیرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمی باشد. این میزان نامطلوب تولیدات دامهای اصیل موجود در کشور، تکافوی نیاز روزافزون جامعه به تولیدات پروتئین حیوانی را نمی دهد و به همین دلیل، لزوم افزایش و بهبود سطح تولید در گله های موجود، احساس می شود که این افزایش با ارتقاءِ ژنتیکی گله های موجود و افزایش پیشرفت ژنتیکی در گله ها امکان پذیر خواهد بود. این امر مهم مستلزم استفاده از گاوهای نر برتر از لحاظ ژنتیکی، در تلقیح گاوهای ماده است. برای انتخاب این حیوانات برتر، یکی از روشهای مورد استفاده انجام آزمون نتاج است.

منظور از آزمون نتاج برآورد توانایی انتقالی فرد (ارزش ارثی) از طریق مطالعه فرزند آن می باشد، اصول آزمون نتاج از طبیعت (نوع) نمونه برداری وراثت منشاء می گیرد، هر فرزند (نوزاد) یک پدر (والد)، نمونه ای از نیمی از ژنهای او را دارا است. اگر نمونه های کافی برداشته شوند، یعنی تعداد کافی، از دختران اندازه گرفته شوند، مطمئناً می توانیم انتظار داشت باشیم تا به قابلیت درست ژنتیکی والد نزدیک شویم. واژه آزمون نتاج غالباً در معنایی وسیع کاربرد دارد. و مطالعه مکمل هم را در بر می گیرد: ۱- آزمون نتاج به معنای محدود آن یعنی قضاوت در مورد ارزش اصلاحی والد از طریق عملکرد متوسط دختران در رابطه با برخی استانداردها به عنوان مثال میانگین گله.

۲- ارزیابی قابلیت والد که منظور برآورد شاخص ارزش اصلاحی والد و یا شاخص والد می باشد. اولی شامل تست اهمیّت می باشد و نشان می دهد که آیا والد در بهبود دام یا گروه دامهایی که در آن استفاده شده نقشی داشته است یا نه.

شاخص والد برای انتخاب بهترین والد از میان والدهای مورد آزمایش کاربرد دارد.

واژه های کلیدی: گاو اصیل، آزمون نتاج، ژنتیک،

فهرست مطالب

«مقدمه» ۱
«انتخاب بر اساس آزمون نتاج» ۲
«آزمون نتاج در گاوهای شیری» ۶
«برنامه های آزمون نتاج» ۹
«روش های بیان تست نتاج» ۱۲
مراحل آزمون نتاج (پروژنی تست) ۲۰
***** مرحله پنجم: از اینجا به بعد گاو نر دو حالت دارد: ۲۲
فصل دوّم ۲۳
«آزمون نتاج و ارزیابی والد» ۲۳
«معیارهایی برای انتخاب» ۲۴
«آزمون نتاج PROJENY testing» ۲۶
«روشهای آزمون» ۲۶
موارد لازم برای آزمون نتاج در مرحله آزمایش ۲۸
«در مرحل، تجزیه و تحلیل» ۲۹
«نقایص تست نتاج» ۳۱
«شاخص کردن در یک گلّه واحد Indexing in a single Herd ۳۳
منابع ۳۹

منابع

۱- ژنتیک اصلاح (۱)- ترجمه حمید امانلو

۲- Breeding and Improvemem of farm Animals. By: warwick legatie.

۳- STATSTICAL Techniqers is Quanitative cehetics. By: Jain

«مقدمه»

در حال حاضر تعداد زیادی گاو اصیل (هلشتاین) در کشور وجود دارد این تعداد زیاد گاو که به صورت گله های مختلف و در مکان ها و شرایط متفاوت نگهداری می شوند، بسته به شرایطی که در آن قرار دارند و به خصوص شرایط مدیریتی گله ها از نظرات مختلف از قبیل سطح و کیفیّت تغذیه، بهداشت، آب و هوا، استرس های وارده بر آنها و مسایل دیگر، سطوح مختلف و متغیری از تولید را ارائه می دهند که این سطح تولیدی در اکثر موارد، در حدّی غیرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمی باشد. این میزان نامطلوب تولیدات دامهای اصیل موجود در کشور، تکافوی نیاز روزافزون جامعه به تولیدات پروتئین حیوانی را نمی دهد و به همین دلیل، لزوم افزایش و بهبود سطح تولید در گله های موجود، احساس می شود که این افزایش با ارتقاءِ ژنتیکی گله های موجود و افزایش پیشرفت ژنتیکی در گله ها امکان پذیر خواهد بود. این امر مهم مستلزم استفاده از گاوهای نر برتر از لحاظ ژنتیکی، در تلقیح گاوهای ماده است. درکشور ما متأسفانه به علت عدم مطالعه و بررسی گاوهای نر و عدم شناسایی و ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر موجود، مجبوریم که برای ارتقاءِ ژنتیکی گله های گاو شیری، و افزایش پیشرفت ژنتیکی از اسپرمهای گاوهای خارجی استفاده کنیم که تهیه اسپرم از خارج کشور و واردات آن، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است و علاوه به آن مشکلات متعددی که در اثر خرید اسپرم از خارج کشور به وجود می آید، از نکات مهمّی است که لزوم مطالعه و بررسی گاوهای نر موجود در کشور و ارزیابی ژنتیکی آنها را روشن می کند، در این زمینه، عدم وجود اطلاعات مفید، نیاز و اهمیّت بحث در این مورد را بیشتر بیان می کند که مطالعه، بررسی و تلاش اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این رشته را می طلبد.

هرگونه پیشرفت اصلاح گرهای حیوان، در گرو بکارگیری روشهای اصلاح نژاد و انتخاب است که بستگی به توانایی ایشان در شناسایی و آمیزش دادن حیواناتی دارد که برای یک هدف ویژه توارث برتری دارند. توارث برتر، از روی شایستگی فنوتیپی فرد مشخص می شود، یا بستگی به، توانایی آن فرد در تلاقی با دیگر افراد برای تولید نتاج نسل F1 برتر دارد. در هر صورت، اگر قرار باشد پیشرفتی صورت گیرد این حیوانات برتر هستند که، باید نسل آینده را تولید کنند. برای انتخاب این حیوانات برتر، یکی از روشهای مورد استفاده انجام آزمون نتاج است.

«انتخاب بر اساس آزمون نتاج»

انتخاب بر اساس آزمون نتاج بدین معنی است که اصلاح گر تصمیم می گیرد که پدر و مادر را بر اساس میانگین شایستگی نتاجشان، در مقایسه با متوسط شایستگی نتاج دیگر پدر و مادرهای هم دوره، نگهداری یا حذف کند. آزمون نتاج می تواند، در انتخاب برای هر دو صفت کمّی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد. برای صفات کیفی، کارآمدترین کاربرد آزمون نتاج در زمان انتخاب، تعیین هموزیگوت یا هتروزیگوت بودن فردی است که فنوتیپ غالب دارد. در صفات کمّی آزمون نتاج می تواند برای پیش بینی دقیقتر P.B.V یک حیوان برای صفت کمّی به کار رود. اصول درگیر در آزمون نتاج آن است که هر نتاج یک دوم از توارتش را از هر یک از والدینش دریافت می کند، و این یک دوم، ارزش ارثی والدش است. با افزایش تعداد نتاج آزمون شده برای یک والد مشخص و محاسبه میانگین این نتاج، می توان یک برآورد قابل تکرار از ارزش ارثی والد (معمولاً یک نر) بر اساس این خویشاوندی به دست آورد. با افزایش تعداد نتاج از یک والد بخصوص، تخمین نوع ژنهایی که والد داراست بهتر انجام می شود. نتاج مختلف یک والد به این دلیل که، اولاً- احتمال اینکه دو فرزند از لحاظ ژنتیکی، به طور دقیق ژنهای یکسانی داشته باشند خیلی کم می باشد و ثانیاً- به علت تفاوتهای محیطی موجود، با یکدیگر فرق خواهند داشت، خیلی بعید است که دو فرزند در سراسر زندگیشان محیط یکسانی داشته باشند. اگر تعدادی از افراد تا آنجا که امکان دارد در یک محیط استاندارد مقایسه شوند، میانگین تفاوتهای موجود میان افراد که به محیط مربوط می شود کاهش می یابد، اگرچه این تفاوتها بطور کامل حذف نمونه های بازار گاو نر نمی شوند.

آزمون نتاج برای مقایسه توان تولیدی دو یا چند والد انجام می شود. معمولاً پدرها بیشتر از مادرها مورد آزمون نتاج قرار می گیرند، چون نرها معمولاً در یک فصل یا سال معین، تعداد نتاج بیشتری تولید می کنند. آزمونهای نتاجی که به طور خیلی دقیق انجام می گیرند دقت بیشتر P.B.V والدینی را که مقایسه می شوند تأمین می کنند.

برای انجام آزمون نتاج دقیقتر، چند احتیاط اولیه باید انجام گیرد بعضی از آنها به شرح ذیل می باشد:

(۱)- در یک آزمون نتاج مشخص، نرها و ماده های آمیزش یافته باید به طور تصادفی انتخاب شوند، جفت گیری ماده های برتر با یک نر معین باعث می شود که P.B.V آن نر بیش از مقدار واقعی برآورد شود. (۲)- جیره ها و عملیات خوراک دادن را استاندارد کنید. حیوانات را با جیره یکسان و به طریقه یکسان خوراک دهید، خورانیدن جیره های مختلف به بعضی از گروه های والد، مقادیر متفاوت جیره یا تغذیه یک گروه در مرتع و گروه دیگری در محل پرواربندی محصور آزمون نتاج را اریب خواهد کرد. (۳)- تمام نتاج یک نر منحصر به فرد را در یک اصطبل تغذیه نکنید، بعضی از اصطبلها برای توان تولیدی، بیشتر یا کمتر مطلوب می باشد و این امر منتهی به افزایش تغییرات محیطی در میان گروه های مختلف نری می شود. اگر نتاج یک والد منحصر به فرد در یک اصبل تغذیه شوند و چند گروه نتاج به همین طریق تغذیه شوند، اصطبلها می توانند میان گروههای مختلف نری در فواصل منظم برای کاستن اثرات اصطبل به نوبت تعویض شوند. (۴)- تا آنجایی که ممکن است گروههای مختلف والد را که در محیط یا مکان تقریباً یکسانی پرورش یافته اند مقایسه کنید. (۵)- در صورتی که ممکن باشد گروه های والدی را که در طی یک سال یا فصل از سال متولد شده اند مقایسه کنید. (۶)- در صورت امکان بیماریهای یک والد ویژه را در آزمون وارد کنید و در صورتی که امکان دارد، برتر یا پست تر بودن آنها را نیز در آزمون وارد کنید، این عمل خطای متدلی و محیطی را برای هر گروه نری تعدیل می کند. (۷)- تعداد زیادتر نتاج آزمون شده برای هر والد در داخل محدوده تعیین شده، برآورد P.B.V آن والد را دقیقتر می کند. این به این علت است که اثرات محیطی و خطاهای تفرق مندلی تعدیل می یابند و برآورد بهتری را از نوع ژنهایی که یک والد دارا می باشند به دست می دهد. اما اصلاح گر ممکن است برای آزمون نتاج و مقایسه بیشتر والدین بخواهد که تعداد نتاج کمتری را برای هر والد آزمون کند. آزمونهای نتاج در مقایسه با انتخاب فردی، در سطوح پاینیتر وراثت پذیری نسبتاً دقیقتر هستند. در آزمون نتاج حداقل پنج و یا بیشتر از نتاج لازم است تا همان دقت انتخابی را که از یک رکورد توان تولیدی خود فرد به دست می آید، فراهم آورد. اگر یک درجه بالاتری از دقت مورد نیاز باشد، تعداد نتاج بیشتری باید در آزمون وارد شوند. آزمونهای نتاجی که به طور مناسبی طرح شد ه اند بسیاری از خطاهای محیطی میان گروههای مختلف نتاج را برطرف خواهند کرد. اگرچه به طور دقیق نتیجه گرفته شده که آزمون نتاج در بعضی اوقات در پیشگویی P.B.V والد نسبت به توان تولیدی خود والد دقیقتر است اما آزمون نتاج به طور شدیدی، فاصله نسل را طولانی می کند، که ممکن است مقدار پیشرفت انجام گرفته در انتخاب برای اثرات افزایشی ژن در طی یک دوره چند ساله را کمتر کند. این حالت اتفاق می افتد به دلیل اینکه، پیش از آنکه انتخاب بتواند انجام شود نتاج باید به اندازه کافی بزرگ شوند تا فنوتیپ آنها بتواند مورد اندازه گیری قرار گیرد. برای مفید بودن آزمون نتاج باید تعداد کافی نتاج برای هر والد مورد آزمون قرار گیرد و همچنین تعداد نرهای بیشتری باید مورد مقایسه قرار گیرند تا یک یا چند حیوان برتر پیدا شوند. آزمون نتاج ماده یک والد ژنوتیپ آن والد را تغییر نمی دهد، بلکه چگونگی رتبه نتاج یک والد در مقایسه با نتاج سایر والدین است که اهمیّت دارد. آزمونهای نتاج، بی معنی هستند مگر اینکه انتخاب در میان والدین آزمون شده اعمال شود. پیشرفت ژنتیکی برای هر دوره آزمون و انتخاب، بستگی به سهم والدین آزمون نتاج شده مورد انتخاب در تولید مثل دارد. تفاوتها در میان میانگین های نتاج احتمالاً به طور مأیوس کننده ای کوچک خواهند بود. البته آزمون نتاج کردن چند والد، هزینه آزمون کردن را افزایش می دهد و این کار تحت شرایط عملی میسر نمی باشد، اما وقتی که حیوانی آزمون نتاج کامل می شود و معلوم می شود که ارزش ارثی برتری دارد، این والد باید برای اصلاح نژاد مورد استفاده قرار گیرد، تا زمانی که یک جایگزین برتر شناسایی شود.

«آزمون نتاج در گاوهای شیری»

چندین نکته مهم وجود دارند که انجام آزمون نتاج گاوهای نر شیری را توجیه می کنند. تولید شیر یک صفت محدود به جنس است و بنابراین ارزش ارثی حیوانات نر بایستی از روی عملکرد بستگان نزدیک و نتاج آنها تخمین زده شود. پذیرش سریع تلقیح مصنوعی و پیشرفت تکنیکهای انجماد و ذخیره منی گاو، استفاده از گاوهای نر پروف شده برجسته را پس از شناسایی آنها تا حد زیادی گسترش داده است. پروف کردن گاوهای نر از طریق جفت گیری طبیعی در یک یا دو گله برنامه اصلی مورد استفاده برای آزمون نتاج بود. با این وجود، اغلب گله ها برای انجام یک برنامه تست نتاج مؤثر، جهت تأمین گاوهای نر آینده، برای بهبود گله خیلی کوچک هستند. حتی در مورد یک گله دارای صد گاو ماده، امکانات لازم برای یک برنامه تست نتاج موثر خیلی محدود می باشد. در گله های انفرادی با این اندازه، رکوردهای حدود ۱۰ (ده) دختر برای آزمون نتاج مطلوب می باشد هنگامی که تمام دختران در یک گله می باشند، تجربه نشان داده است که حداقل سه گاو ماده بایستی برای تأمین یک دختر با رکورد رضایت بخش جهت استفاده در آزمون نتاج آبستن شده باشند. بنابراین برای تست یک گاو نر جوان، در هر سال تعدادی ۳۰ (سی) جفت گیری موفق با حیوانات ماده مورد نیاز می باشد. این بدین معنی است که ۳۰% از گله ۱۰۰ رأسی برای آزمون یک گاو نر در هر سال باید استفاده شود. متأسفانه هنگامی که یک گاو نر در یک زمان تست شود، انتخاب مقایسه ای وجود نخواهد داشت. اگر گاو نر بطور مطلوب با گاوهای نر قبلی مقایسه نشود، بایستی آن گاو نر کنار گذاشته شود و این عمل مجدداً شروع شود. بیشتر گله های انفرادی (شخصی) نمی توانند گاوهای نر را بحد کافی پروف کنند تا پیشرفت یکنواخت و در محدوده وسیع تضمین گردد. در نتیجه اغلب آزمونهای نتاج گاوهای نر شیری در حال حاضر اقدامی مشترک و تعاونی است که در آن سازمانهای اصلاحی و چندین گله سهیم هستند. برنامه های آزمون نتاج طراحی شده توأم با تلقیح مصنوعی و تست تولید، فرصتهای استثنایی جهت بهبود دقت ارزیابی گاوهای نر «نژاد» شیری فراهم آورده است استفاده از یک گاو نر در چندین گله تحت شرایط مدیریتی متغیر، آزمون قطعی یا بحرانی (اسید Acid test) از قدرت انتقال گاو نر فراهم می آورد. برخی از مزایای چنین برنمه ای عبارتند از: (۱)- یک آزمون نتاج می تواند در سنین اولیه به دست آید و طی آن با اطمینان بیشتری چگونگی تولید دختران آینده این گاو نر مشخص می گردد. (۲)- خطرات پروف کردن گاو نر در بین چندین گله منتشر و پخش شده و بطور کلی برای این صفت تعداد دختران حاصل از گاوهای نر ضعیف تر و بدتر کاهش داده می شود. (۳)- از آنجا که دختران گاو نر در چندین گله پراکنده شده اند، احتمال اینکه گرایشات به یک گله خاص شرایط محیطی خاص، یا اثرات متقابل محیط و ژنوتیپ بر روی پروف کردن تأثیر نابجا بگذارند کمتر می گردد. برخی از محدودیتهای عمده این چنین برنامه ای عبارتند از: ۱- هزینه نگهداری گاوهای نری که منتظر نتایج آزمون نتاج هستند ممکن است خیلی زیاد باشند. ۲- برای موفقیت یک برنامه آزمون نتاج، دقیق و بی نقص، آموزش و همکاری پرورش دهندگان عضو ضروری است.

هزینه و مقدار از زمان صرف شده در هر برنامه تست نتاج خیلی زیاد خواهد بود، با این وجود استفاده از گاوهای نر برجسته پروف شده در تلقیح مصنوعی با در نظر گرفتن اینکه هیچ راه میان بُر اقتصادی برای بدست آوردن چنین گاوهای نری در حال حاضر موجود نیست، بهترین فرصت را برای پیشرفت آینده فراهم می آورد.

«برنامه های آزمون نتاج»

جهت نمونه های بازار گاو نر دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

گاو نر در مقابل بازار خرس: وجه تمایز چیست؟ اطلاعات یک تازه کار

بازار صعودی زمان موفقیت مالی، بیکاری کم و اعتماد مشتری است. برعکس، بازار نزولی زمان رکود مالی، بیکاری بیش از حد و کاهش مخارج مشتری است.

اگر صحبتی در مورد خرس ها و گاو نر بشنوید، ممکن است در مورد سفر فعلی کسی به باغ وحش نباشد. در واقعیت، آنها ممکن است در مورد بازارهای گاو نر و خرسی صحبت کنند. علیرغم همه چیز، 55 درصد از آمریکایی ها پول را وارد بازار موجودی می کنند. با این حال، حتی اگر زودتر سرمایه‌گذاری کرده باشید، به احتمال زیاد از خود می‌پرسید: «تمایز بین بازار گاوی و نزولی چیست؟»

برای درک عمیق از تغییرات بین گاو نر در مقابل. بازار نزولی و نحوه تأثیر این گرایش ها بر اقدامات تأمین مالی، مطالعه این اطلاعات را ادامه دهید.

بازار گاو نر چیست؟

بازار صعودی زمان پیشرفت مالی و اعتماد مشتری است. در تمام این مدت، سیستم اقتصادی در حال رونق است و هزینه های بیکاری کم است. در یک بازار صعودی، احتمالاً می‌توانید روی هزینه‌های موجودی برای افزایش بیش از 20 درصد برای بازه زمانی طولانی حساب کنید. به همین دلیل، معامله گران بدون تردید سهام خود را خریداری و نگهداری می کنند.

بازار خرسی چیست؟

بازار نزولی جایگزین یک بازار صعودی است که نشان دهنده رکود اقتصادی و هزینه های بیکاری بیش از حد است. هنگامی که یک بازار نزولی اتفاق می افتد، قیمت سهام برای یک بازه زمانی طولانی بیش از 20٪ کاهش می یابد. این کاهش شدید هزینه‌های موجودی، بسیاری از معامله‌گران را به تبلیغ اوراق بهادار خود برای محافظت از پول سوق می‌دهد.

تغییرات بین بازار گاو نر و خرس

همانطور که به احتمال زیاد می توانید حدس بزنید، هنگام ارزیابی خرس در مقابل تغییرات مهمی وجود دارد. بازارهای گاوی با این وجود، برای بالا بردن درک شرایط مالی که در هر یک از آنها به وجود می‌آیند – و اینکه برای محافظت از سرمایه خود به چه چیزهایی توجه کنید – مهم است که فقط روی چند تغییر کلیدی تمرکز کنید.

نگرش سرمایه گذار

در مورد خرید و فروش گاو و خرس، نگرش سرمایه گذاران بسته به بازار فعلی متفاوت است. در یک بازار صعودی، معامله‌گران اغلب خوش‌بین هستند و می‌خواهند روی درآمد سرمایه‌گذاری کنند. برای اقدام، معامله گران اوراق بهادار جایگزین خود را خریداری و نگهداری می کنند، به این امید که با افزایش هزینه ها، پول نقد به دست آورند.

در یک بازار نزولی، نسبتاً جایگزین است. به عنوان یک جایگزین، معامله گران نامطمئن هستند و هرگز تمایلی به ریسک کاهش سرمایه گذاری خود ندارند. معامله گران برای دوری از ریختن پول نقد، بدون توجه به اینکه بخواهند تبلیغ می کنند و بازار را به نفع پول ترک می کنند.

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا نان و کره اقتصاد هستند، بنابراین خوب است درک کنیم که آنها چگونه تحت تأثیر بازارهای خرسی و گاوی هستند. به عنوان مثال، یک بازار صعودی تقاضای قابل توجهی برای سهام و اوراق بهادار دارد. با توجه به این امر، در نهایت منجر به کاهش عرضه سهام و همچنین افزایش ارزش می شود.

در سرتاسر بازار نزولی، احتمالاً می‌توانید برای دیدن جایگزین حساب کنید. با توجه به اینکه بسیاری از معامله گران سهام خود را تبلیغ می کنند، در دسترس بودن افزایش می یابد در حالی که تقاضا کاهش می یابد، ارزش موجودی کالا کاهش می یابد و معامله گران اصلی نگران کاهش سرمایه گذاری خود هستند.

تمرین مالی

تمایز نهایی که باید هنگام ارزیابی صعودی در مقابل توجه داشت. بازار نزولی این است که بازارهای صعودی اغلب به اقتصادهای مستحکم و بازارهای نزولی با اقتصادهایی در مشکل مرتبط هستند. برای مثال، در یک بازار نزولی، بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند درآمد خالص بیش از حد قابل انتساب به مصرف‌کنندگانی را که تمایل کمتری به خرج کردن دارند، ثبت کنند.

از طرف دیگر، اکثر افراد بدون شک درآمد قابل تصرف اضافی برای هزینه‌های بدون گناه در بازار صعودی خواهند داشت که تمایل آنها را برای خرج کردن آن افزایش می‌دهد. این عادات ممکن است به شرکت ها کمک کند تا پیشرفت کنند و متعاقباً سیستم اقتصادی را تقویت کنند.

آنچه خریداران باید در مقابل گاو نر انجام دهند. بازار خرس

نموداری جزئیات آنچه را که سرمایه گذاران می توانند در بازار گاو نر در مقابل خرس انتظار داشته باشند، نشان می دهد.

اکنون که تفاوت های بین خرس و خرس را درک می کنید. بازار صعودی، دقیقاً در اینجا سؤال بزرگ وجود دارد: در هر بازاری چه کاری باید انجام دهید؟ از کنار هم پیروی کنید و بیایید همه را بررسی کنیم.

در بازار گاو نر چه باید کرد

در بازار موجودی گاو نر، به احتمال زیاد می‌شنوید که مردم می‌گویند که می‌خواهید از مزایای افزایش هزینه‌ها بهره ببرید. یکی از تکنیک هایی که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند، تکنیک خرید و نگهداری است. هنگام آموزش این تکنیک تامین مالی، سهام را با قصد نگهداری آنها خریداری می کنید در حالی که هزینه ها بهبود می یابد.

با این وجود، بیان آن ساده تر از اجراست. خوب است فراموش نکنید که هر سرمایه گذاری با خطراتی همراه است. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران می توانند با استفاده از سرمایه گذاری های کم ریسک، پول نقد خود را به آرامی توسعه دهند.

در بازار خرس چه باید کرد

بازارهای موجودی خرس پیچیده‌تر هستند، زیرا گفتن اینکه کدام شرکت‌ها می‌توانند زنده بمانند و با درآمدهای جدید دوباره رشد کنند و کدام یک از آنها پایین‌تر می‌روند سخت است – و سرمایه‌تان را با خود ببرید. با این وجود، اگر در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنید، پیشنهاد خوبی است که تحلیل کنید کدام شرکت‌ها مستعد بقا هستند و صرفاً سرمایه‌گذاری در این موارد را در نظر بگیرید.

و به خاطر داشته باشید، ممکن است در زمان سرمایه‌گذاری در بازار پرنوسان، همیشه یک مدرک عالی از خطر وجود داشته نمونه های بازار گاو نر باشد. اگر برای مدت طولانی در آن هستید (مانند صندوق شاخص یا حساب بازنشستگی)، بهترین کار این است که از ترویج وحشت خودداری کنید. به احتمال زیاد، چون تاریخ بازار سهام ثابت کرده است، سیستم اقتصادی بهتر می شود و دارایی های شما یک بار دیگر شروع به درک می کنند.

خط پشت

زودتر از شروع سرمایه گذاری، در اینجا چیزی است که باید در مورد بازارهای صعودی در مقابل آن به یاد بیاورید. بازارهای خرس:

  • بازار صعودی زمانی است که ارزش سهام افزایش می یابد، در تلنگر بهبود نظام اقتصادی و هزینه های اشتغال. آنها اغلب چند سال طول می کشند.
  • بازار نزولی زمانی است که ارزش سهام کاهش می یابدبه نظر می رسد که سیستم اقتصادی به همان اندازه نامطمئن است و بیکاری احتمالاً بهبود می یابد. بازارهای نزولی تمایل دارند تنها چند ماه به پایان برسند، اما این مدت طولانی تر خواهد بود.
  • نگرش سرمایه‌گذاران به شیوه‌ای که بازارها در آن عمل می‌کنند، مرتبط است – احتمالاً معامله‌گران واقعاً احساس صعودی می‌کنند، هزینه‌های موجودی را افزایش می‌دهند، یا نزولی می‌کنند و باعث کاهش آن‌ها می‌شوند.
  • در نهایت، تکنیک تامین مالی شما به خصوصی شما بستگی داردریسک پذیری. با این وجود، معمولاً معقول است که در یک بازار صعودی، کم خرید کنید و بیش از حد تبلیغ کنید و در مورد سرمایه گذاری در بازار نزولی محتاط باشید، زیرا مرحله شانس بسیار بزرگتر است.

چه شما یک سرمایه گذار ماهر باشید یا نه به سادگی شروع کنید، درک گاو نر در مقابل. هنگام انتخاب پولی، بازار نزولی اطلاعات ارزشمندی خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری، این راهنماها را امتحان کنید که نحوه سرمایه گذاری در سهام و نحوه جلوگیری از اشتباهات رایج سرمایه گذاری را بیان می کند.

در Mint ثبت نام کنید

پست قبلی

با هزینه های اضافه برداشت خداحافظی کنید

نعناع مشتاق است که از طریق آموزش و با ابزارهای بسیار مؤثر، بینش های شخصی و بیشتر به شما برای دستیابی به اهداف پولی خدمت کند. اطلاعات بیشتر از نمونه های بازار گاو نر نعنا

نمونه های بازار گاو نر

شركت گلدشت نمونه اصفهان در سال 1379 به شماره ثبت 16233 به ثبت رسيده است. در ابتدا اين شركت با دارا بودن 15 نفر پرسنل و ظرفيت 80 راس گاو شيري و توليد روزانه 2 تن شير خام فعاليت خود را آغاز نمود. به حول و قوه الهي و مديريت صحيح و كارآمد مديران و تلاش و كوشش شبانه روزي نيروي انساني، مراحل رشد و توسعه طي شد و در سال 1388 با توجه به لزوم پيشرفت و افزايش ظرفيت و همچنين واقع شدن در مسير طرح توسعه پالايشگاه اصفهان، با فروش محل قبلي و با اخذ زمين 30 هكتاري در منطقه قلعه خواجه از منابع طبيعي، پروژه ساخت دامداري جديد آغاز و در مدت زماني كوتاه تا پايان سال 1391 به بهره برداري كامل رسيد.

همچنين با توجه به بروز مشكلات زيست محيطي براي يكي ديگر از شركت هاي تامين اجتماعي به نام كشت و دامداري گلشهر واقع در شهرستان نجف آباد و ادغام اين شركت در محل جديد پروژه گلدشت نمونه، هم افزايي توليد و اشتغال در واحد جديد شركت گلدشت نمونه به حد اعلاي خود رسيد.

هم اكنون اين شركت با وسعتي در حدود 30 هكتار و مساحت بخش مسقف و غير مسقف 100000 متر مربع با بهترين طرح ها و نقشه هاي روز دنيا ساخته شده كه توان نگهداري 5000 راس دام و 2500 گاو مولد شيري را داراست. توليد روزانه شير در اين شركت 100 تن بوده و سالانه 2300 راس گوساله هاي نر و ماده در اين گاوداري متولد مي شوند. اين حجم توليد به طور مستقيم باعث اشتغال زايي 120 نفر پرسنل كارآمد شده و به طور غير مستقيم اشتغال زايي حدود 500 نفر را فراهم نموده است.

بخش هاي مهم اين شركت عبارتند از: فاز پرورش گوساله، فاز پرورش تليسه، فاز زايشگاه، فاز پرورش گاو شيري، فاز كارخانه خوراك سازي و تجهيزات توزيع خوراك، فضاي سبز و محوطه باز شركت و فاز تصفيه خانه فاضلاب.

فاز پرورش گوساله با ظرفيت 500 راس باكس انفرادي و 300 راس باكس تجمعي، فضاي پرورش مناسبي براي توليد ساليانه حدود 2500 راس گوساله هاي نر و ماده تا سن 3 ماهگي را فراهم مي­كند.

فاز پرورش تليسه با فضايي مناسب و با هدف توليد ساليانه حدود 2500 راس تليسه آبستن و غير آبستن طراحي و ساخته شده

و در نهايت افزايش 20 درصدي جمعيت گله مولد را فراهم مي­كند.

فاز زايشگاه با طراحي مدرن و جديد به همراه يك دستگاه 18 واحدي شير دوش مجهز، شرايط استاندارد مناسبي را جهت انجام حدود 2700 زايش در سال مهيا كرده است.

فاز پرورش گاو شيري شامل 3 سالن با ظرفيت حدود 2500 راس گاو شيري به همراه يك سالن كاملا مجهز شيردوشي مي­باشد. استفاده از تاسيسات و تجهيزات مناسب و بكارگيري نيروي انساني متخصص و كارآمد، فضاي مناسبي را به وجود آورده تا توليد ساليانه اين فاز، بالغ بر 40000 تن شير خام باشد.

كارخانه خوراك سازي مجهز به مدرنترين تجهيزات خوراك سازي و سيستم كاملا اتوماتيك PLC با توان توليد هر ساعت 10 تن كنستانتره مصرفي خوراك دام و توان فعاليت در 3 شيفت كاري به مقدار 240 تن در روز بوده كه مي تواند علاوه بر ظرفيت دامپروري در جهت توليد خوراك استاندارد براي ساير دامپروري ها نيز فعاليت نمايد.

تجهيزات توزيع خوراك، شامل فيدرها و تراكتورهاي مربوطه به همراه اولين و مدرنترين فيدر خودكششي وارداتي در ايران است. با به كارگيري اين سيستم، بالاترين دقت در ساخت و توزيع خوراك دام بدست مي آيد. بطوريكه از طريق كاهش ضايعات خوراك دام و توزيع صحيح، گامي موثر در جهت كاهش هزينه هاي خوراك مصرفي برداشته شده.

بخش منابع انساني: 120 نفر پرسنل كوشا و متخصص در اين شركت مشغول به كار مي باشند كه ميزان تحصيلات آنها حدود 70 درصد بالاتر از ديپلم و تا سطح دكتراي تخصصي مي باشد و به نوبه خود از مجرب ترين و متخصص ترين پرسنل فعال در بخش دامپروري مي باشند. ضمن اينكه اين شركت مبادرت به آموزش و تامين نيروي انساني براي ساير دامپروري ها نيز نموده است.

فضاي سبز و محوطه باز شركت با وسعتي حدود 5 هكتار و حدود 7000 اصله درخت و نهال و محوطه چمن كاري، فضاي بسيار مناسبي هم براي كنترل ريزگردها و جريان و تبادل هواي مناسب براي پرورش دام ايجاد نموده و هم فضايي مفرح و شاداب جهت فعاليت پرسنل زحمتكش را فراهم مي­كند.

فاز تصفيه خانه فاضلاب با طراحي جديد صنعتي كه بر اساس استانداردهاي محيط زيست توان تصفيه و بازچرخ آب به ميزان روزانه 300 متر مكعب جهت مصارف كشاورزي را دارا بوده، به نوبه خود يكي از طرح هاي بسيار كارآمد در تصفيه استاندارد و جلوگيري از هدررفت آب در كشور مي باشد.

شركت گلدشت نمونه مفتخر است كه با كسب مقام دوم و سوم جشنواره گاو اصيل هولشتاين و همچنين اخذ لوح هاي تقدير گوناگون در عرصه گاوداري نمونه صنعتي، گامي موثر در بهبود و تعالي صنعت دامپروري در كشور بردارد.

شغلی که سود در سود است و ضرر ندارد / درآمد یک گاودار حداقل ۱۰برابر حقوق کارگر

شغلی که سود در سود است و ضرر ندارد / درآمد یک گاودار حداقل 10 برابر حقوق کارگر

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هزاران سال است که گاو، جزئی از زندگی روزانه کشاورزی به‌شمار می‌آید. انسان در برابر حفاظت، نگهداری و تغذیه این حیوان، از فراورده‌های گوناگون آن استفاده می‌کرد. نزدیک به 6 هزار سال پیش از میلاد مسیح، بشر شیوه زندگی خود را تغییر داد، شکار حیوانات را کنار گذاشت، به زراعت پرداخت و به اهلی کردن حیوانات همّت گماشت، نخست سگ و سپس گوسفند و بز و گاو را اهلی کرد.

اگرچه چگونگی اهلی شدن گاو کاملاً مشخص نیست اما زمان آغاز آن از آثار باستانی و نشانه‌های باستان‌شناسی پیدا است. یکی از تمدنهای نخستین که به اهلی کردن گاو پرداخت در خاورمیانه قرار داشت. کتیبه‌ای از معبدی در عراق به دست آمده که مربوط به 4500 سال پیش از میلاد مسیح است و شخصی را در حال دوشیدن شیر از گاو نشان می‌دهد. باستان‌شناسان چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که اهلی شدن گاو در آسیا خاورمیانه بین 4 هزار و 500 تا 6 هزار سال قبل از میلاد انجام شده است. شواهدی دیگر نشان می‌دهد که در همین زمان، اهلی شدن گاو در اروپا به‌طور جداگانه‌ای نیز انجام شده است.

در حال حاضر، حدود یک میلیون و 600 هزار واحد دامداری زیر نظر اتحادیه­ دامداران ایران مشغول به فعالیت هستند که وظیفه تأمین گوشت و شیر کشور را به‌عهده دارند. بر اساس آمارهای اعلام‌شده توسط وزارت کشاورزی، در حال حاضر 3 میلیون نفر در امور دامپروری کشور در قالب واحدهای صنعتی، سنتی، دامی کوچک و بزرگ و عشایری فعالیت دارند که ارزش سرمایه­ آنان در زیربخش دام و طیور بیش از 209 هزار میلیارد ریال است. این مسئله نشانگر اهمیت بسیار بالای صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور است.

شروع کار با 2 گاو بود

قادر دشتی که 46 بهار از عمرش می‌گذرد، هم‌اکنون ساکن دهلران است. او دارای 4 فرزند پسر است که هر 4 فرزندش در فعالیتها به او کمک می‌کنند. او که فردی باانگیزه و بانشاط است درباره ورودش به عرصه پرورش گاو شیرده این چنین می‌گوید: «شغل پدرم گاوداری بود. من همیشه بعد از تعطیل شدن مدرسه به سوله گاوداری می‌آمدم و هم بازی می‌کردم و هم به پدرم کمک می‌کردم. کم‌کم به این شغل علاقمند شدم. درنظرم بود که وقتی بزرگتر شدم شغل پدرم را ادامه دهم. زمان گذشت و من بزرگتر شدم. تحصیلاتم را نتوانستم تا دانشگاه ادامه دهم. از طریق یکی از دوستانم با حرفه کابینت‌سازی آشنا شدم. کار کابینت کار هنری بود و از انجام آن رضایت داشتم درآمدش هم بد نبود. حرفه کابینت‌سازی را تا مدتی ادامه دادم، کنارش دست‌وپاشکسته پرورش گاو شیری را هم انجام می‌دادم. اما بعد از مدتی کار و کاسبی چوب و کابینت‌سازی به‌دلیل رکود مسکن کساد شد و همچنین دست هم زیاد شده بود. این شد که خیلی زود تغییر رویه دادم به‌صورت جدی‌تر وارد شغل پرورش گاو شیری شدم».

او می‌افزاید: «سوله پدری که در اختیارم بود، فقط باید یک برنامه‌ریزی مدون انجام می‌دادم تا گاوداری از نو راه بیفتد. شروع کارم فقط با 2 رأس گاو بود. هم کار کابینت می‌کردم و هم کار گاوداری. اما با توسعه کارم در گاوداری و افزایش تعداد گاوها از 4 فرزند پسرم هم کمک گرفتم. الآن با هم کار پرورش گاو شیری را انجام می‌دهیم. این شغل در دهلران به‌دلیل آب‌وهوای خوب و دشت‌های فراوان، درآمدزایی خوبی دارد. وقتی هوا خوب باشد گاوها را به دشت می‌بریم و وقتی هوا مساعد نباشد در سوله به گاوها علوفه می‌دهیم. هزینه علوفه گاوها خیلی بالاست و به‌صرفه نیست که همواره علوفه بدهیم. برای 6 نفر اشتغالزایی داشته‌ام. از درآمدم راضی هستم. با درآمد این شغل یکی از پسرهایم داماد شده است».

گاوداری شغل پربرکتی است

این پرورش‌دهنده گاو شیری خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر 20 عدد گاو شیری دارم که از فروش شیرهای این گاوها کسب درآمد می‌کنم. اول هر سال تعدادی تلیسه (گوساله جوان ماده نزاییده) نیز خریداری می‌کنم تا بزرگ شوند. تلیسه‌ها معمولا 8ماهه هستند. زمان باردار شدن این تلیسه‌ها در 16 تا 18 ماهگی آنها است، یعنی نزدیک به 8 الی 10 ماه از آنها مراقبت می‌کنیم تا به زمان استاندارد باروری برسند. وقتی 18ماهه شدند از طریق لقاح مصنوعی آنها را بارور می‌کنیم. از هر گاو تلیسه 10 بچه در 10 سال متوالی می‌شود گرفت. بعد از مدتی وقتی این گاوهای شیری پیرتر شدند آنها را به کشتارگاه تحویل می‌دهیم. این چرخه هر سال تکرار می‌شود. بعضی گوساله‌ها را هم می‌فروشیم، یعنی درآمدم هم از فروش شیر و هم از فروش گوساله و هم از فروش گوشت است».

قادر دشتی اظهار می‌کند: «گاوداری واقعاً شغل لذتبخشی است. من می‌گویم این شغل شغل سود در سود است، ضرر ندارد، تماماً برکت است. تولید روزانه شیر در مزرعه ما به‌طور میانگین 25 تا 20 کیلوگرم از هر گاو است. هر گاو با توجه به نژادش شیردهی متفاوتی دارد. شیرها را به‌قیمت هر کیلو 2 هزار تومان می‌فروشیم. برای فروش شیر مشکلی نداریم حتی شرمنده اقوام می‌شویم، شیر زود به فروش می‌رسد، بستنی‌فروش‌ها، لبنیاتی‌ها و فروشگاه‌ها مشتری دائم ما هستند. میانگین درآمد ماهانه مزرعه پرورش گاو شیری با کسر هزینه‌های جاری ماهانه 15 میلیون تومان است. با توجه به تجربه‌ای که از پدرم در نگهداری از گاوها به‌یادگار دارم دامپزشک گاوها خودم هستم و درمان گاوها و واکسن زدن آنها با خودم است. البته دامپزشکی را به پسر بزرگم هم یاد دادم».

لقاح مصنوعی انجام می‌دهیم

او می‌افزاید: «امروزه دورانی که دامداران به‌انتظار لطف طبیعت، زادوولد دامهای خود را تسلیم سرنوشت می‌کردند سپری شده است. علم و دانش به کمک بشر آمده و میزان زادوولد را در دامها به‌مقدار زیادی بالا برده است. برای موفقیت در کار دامداری همراه شدن با پیشرفتهای علمی ضروری به‌نظر می‌رسد. متخصصان علوم دامپروری عقیده دارند تلقیح مصنوعی یکی از پیشرفتهایی است که در عصر حاضر می‌تواند کمک زیادی به دامداران کند. استفاده از گاوهای ممتاز برای افزایش انتقال توان تولید، ‌کنترل امراض و مهمتر از همه اصلاح تعداد بیشماری دام همگی مدیون تلقیح مصنوعی است. استفاده از این روش بسیار مفید فایده و به‌صرفه است. در این روش اسپرم گاو نر را با سوزن به رحم گاو ماده انتقال می‌دهند بعد از گذشت 9 ماه و 9 روز گوساله به دنیا می‌آید. از زمان باروری تا 8 ماه گاو ماده شیر می‌دهد. در 40 روز آخر، شیر مادر قطع می‌شود تا گاو ماده آماده به دنیا آوردن گوساله شود. بعد از به دنیا آمدن گوساله بعد از 40 روز دوباره به گاو ماده سوزن می‌زنیم تا بارور شود. معمولاً گاو ماده با این روش ظرفیت باروری برای 10 گوساله را دارد. هزینه هر سوزن بین 50 تا 200 هزار تومان است که با توجه به نژاد گاو قیمت‌ها متفاوت است».

هزینه‌های مختلف در یک گاوداری

این فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان می‌کند: «بیشترین هزینه مربوط به تغذیه است که این هزینه در ایران متجاوز از 60 درصد است. پس خرید به‌موقع علوفه و خوراک و کاهش ضایعات آن در نمونه های بازار گاو نر کاهش هزینه تغذیه مؤثر است. یک دامپرور آگاه، موقع فراوانی محصول یا سر فصل، خوراک دام خود را تهیه می‌نماید. تولید شیر و گرفتن گوساله هدف نهایی و بازدهی یک گاوداری شیری است و گاوی که آبستن نشود یا تولید پایینی داشته باشد، نگه‌داری‌اش اقتصادی نیست. معمولاً هر گاو به‌ازای هر کیلو شیر 2 تا 5 برابر علوفه مصرف می‌کند. گاوداری مانند هر سازمانی نیازمند اداره و مدیریت صحیح است. هیچ کس نمی‌تواند با اتکای به سرمایه خود در کار گاوداری موفق شود بدون آنکه اصول مدیریت را رعایت کند. دامپرور با موجود زنده سر و کار دارد که تعطیل‌بردار نیست و مراقبت دایمی و شبانه‌روزی می‌خواهد، تنها داشتن گاو اصیل کافی نیست، مدیریت باید عالی باشد».

با دو رأس گاو هم می‌توان شروع کرد

قادر دشتی می‌گوید: «من انتظاری از دولت ندارم. فقط باید به این جوانها کمک کرد. باید برای جوانان اشتغالزایی کرد. باید برای جوانان امید و انگیزه ایجاد کرد. جوانان با خیلی از مشاغل آشنایی ندارند. باید به جوانها آموزش داد که با 2 رأس گاو هم می‌شود شروع کرد. جوانها باید بدانند که باید از کم شروع کرد تا به قله موفقیت رسید، مثلاً 2 رأس گاو اگر در روز 50 کیلو شیر بدهد و کیلویی 2 هزار تومان هم که این شیرها را بفروشند می‌شود 100 هزار تومان. با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم که می‌شود حتی با 2 رأس گاو هم پیشرفت کرد. زندگی یک زن و شوهر با ماهی 3 میلیون تومان در ماه نمی‌چرخد؟ در سال اول 2 رأس است و از سالهای بعد گاو ماده بارور می‌شود و تعداد گاوها افزایش می‌یابد. تعجب می‌کنم از این جوان‌هایی که در روستا با وجود این همه پتانسل و ظرفیت، باز هم برای کار به شهر می‌روند و متأسفانه اکثراً در شهر هم به‌دلیل ناشی بودن یا سرگرم شدن با شغل‌های کاذب شکست می‌خورند».

گاو نر دوشیدن ندارد!

اردبیل- «اولین بودجه دولت سیزدهم در آستانه تدوین بوده وسیاست‌های کلی در آئینه بودجه سال آتی خودنمایی خواهدکرد» این بخشی از یادداشت مصطفی جمشیدی فعال رسانه ای بوده که در بازار به رشته تحریر درآمده است.

سیدمصطفی جمشیدی؛ بازار: اولین بودجه دولت سیزدهم در آستانه تدوین است. سیاست‌های کلی دولت در آئینه بودجه سال آتی خودنمایی خواهد کرد. بازار گمانه‌زنی‌ها هم داغ است. اما نکته‌ای که بیش از همه خودنمایی می‌کند نگاه غیرمتمرکز دولت به سیاست‌های اقتصادی کشور است.

رئیس جمهور بارها و بارها از کاهش وابستگی استان‌ها به مرکز سخن به میان آورده است. بر این اساس دیگر استان‌ها لزوماً به تأمین منابع از مرکز وابسته نبوده و باید منابع مورد نیاز برای توسعه را از خود استان تأمین کنند.

این ادبیات بیش از همه یادآور شعار «فدرالیسم اقتصادی» محسن رضایی است که قریب به یک دهه نقل محافل انتخاباتی کشور بود. رضایی که حالا عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور را هم یدک می‌کشد گفته: «در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران به ویژه در بودجه و اعتبارات نقش بیشتری داده خواهد شد.» در فدرالیسم اقتصادی مدنظر محسن رضایی قرار است هر استان از درآمد خود برای برنامه‌هایش هزینه کند.

اما مساله‌ای که مبهم مانده این است که تکلیف استان‌هایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند چه خواهد بود؟

ماشین اقتصاد کشور سال‌هاست که نیازمند تعمیرات اساسی است و اسب اقتصاد چموش‌تر از آن است که تن به مدیریت با فشار و دستور و راه‌حل‌های موقت بدهد. بی‌عدالتی و توسعه نامتوازن هم که استخوان لای زخم است. به عنوان مثال در شش ماهه اول سال گذشته در حالی که آمار سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌هایی مثل اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام صفر مطلق را نشان می‌داد، صدها میلیون دلار روانه چند استان خاص شده بود.

استان‌های مختلف کشور از منظر زیرساخت‌های توسعه در وضعیت یکسانی قرار ندارند و ظرفیتشان برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به شدت متفاوت است. استان‌هایی نظیر اردبیل که در دهه‌های گذشته از سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی و احداث صنایع مادر کشور محروم مانده‌اند، امروز در جذب سرمایه‌گذار کاری از پیش نمی‌برند و بخش خصوصی‌شان هم لنگ لنگان پیش می‌رود. در این شرایط محدود کردن دخل و خرج استان‌ها به خودشان، حداقل برای ما ساکنان استان‌های محروم، افقی نه‌چندان امیدوار کننده ترسیم می‌کند.

دولت تپانچه آغاز ماراتن بین استان‌های کشور را در شرایطی شلیک می‌کند که اردبیل ما تا خط شروع فرسنگ‌ها فاصله دارد، چه برسد به خط پایان! استان مهاجرفرست اردبیل که فرزندان خود را راهی دیار غربت می‌کند و توان نگه‌داشتن جگرگوشه‌های خود را ندارد، چگونه خواهد توانست دل سرمایه‌گذاران داخلی را به دست آورد و ناز تاجران خارجی را بکشد؟

تیم اقتصادی دولت که «اجرای عدالت» را محوری‌ترین هدف خود عنوان کرده، باید در قبال استان‌های محروم سیاست «تبعیض مثبت» را در پیش بگیرد؛ دِین تاریخی دولت را در قبال توسعه عادلانه زیرساخت‌ها ادا کند و زمینه جذب سرمایه‌گذار را فراهم آورد. واگذار کردن امور استان محرومی همچون اردبیل به خودش، به منزله امید بستن به «شیرِ گاوِ نر» و ورود به «مسابقه‌ای از پیش باخته» است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.