مثال‌هایی از اهرم


    اهرم نوع اول : تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد. مانند انبردست ، آچار فرانسه ، قیچی و . .

ابتدایی ها

يکي از انواع ماشين ها اهرم ها هستندکه هر اهرم از سه قسمت مهم به نام هاي تکيه گاه – نيرو – جسمتشکيل شده است .

البته براي بحث درباره اهرم ها بايد به اين نکته هم اشاره کنيم که به فاصله تکيه گاه تا محل نيرو را بازوي محرک و از تکيه گاه تا جسم را بازوي مقاوم مي ناميم .

حال براساس محل قرار گرفتن سه قسمت اصلي اهرم، اهرم ها را به سه دسته تقسيم مي کنيم .

1- اهرم نوع اول :در اين نوع اهرم که تکيه گاه در بين نيرو وجسم قرار دارد داراي خصوصيات زير مي باشد :

الف- در بعضي موارد بارزوي محرک و در بعضي موارد بازوي مقاوم مي تواند بلندتر باشد

ب- چون در اين اهرم تکيه گاه در وسط قرار دارد جهت نيرو برعکس مي شود .

ج) نمونه هايي از آن را مي توان انبردست – قيچي – الاکلنگ– ديلم و.

2- اهرم نوع دوم : در اين نوع اهرم جسم در بين نيرو وتکيه گاه قرار داردو داراي خصوصيات زير است

الف ) هميشه بازوي محرک بلند تر از بازوي مقاوم است

ب) نمونه هايي از آن را مي توان چرخ دستي – فرغون –فندق شکن – درب بطري باز کن

3- اهرم نوع سوم : در اين اهرم نيرو در بين جسم وتکيه گاه قرار دارد وداراي اين خصوصيات

الف ) هميشه بازوي مقاوم بلندتر از بازوي محرک است .

ب) نمونه هاي از آن را مي توان انبريخ – جاروي فراشي- موچين

خصوصيت مشترک هر سه نوع اهرم اين است که هر سه اهرم در انتقال نيرو به ما کمک مي کنند .

نکته ها : اگر در يک اهرم بازوي محرک بلندتر از بازوي مقاوم باشد آن اهرم مقدار نيرو را افزايش مي دهد يا به اصطلاح ديگر در اين نوع اهرم در نيرو صرفه جويي مي شود که نمونه آن اهرم هاي نوع دوم هستند .

واگر مثال‌هایی از اهرم دريک اهرم بازوي مقاوم بلندتر از بازوي محرک باشد آن اهرم مسافت وسرعت اثر نيرو را افزايش مي دهد ، همچنين مي توان گفت در وقت هم صرفه جويي ميشود .نمونه آن اهرم هاي نوع سوم هستند .

توجه داشته باشيم که اهرم نوع اول نسبت به محل قرار گرفتن تکيه گاه مي تواند در نيرو يا در وقت براي ما مفيد واقع شود .

مي توان گفت مطالب بالا را کتاب با اين زبان بيان کرده که هر چه تکيه گاه را به جسم نزديک کنيم . و هرچه تکيه گاه را به نيرو نزديک کنيم .

در اهرم ها قانوني وجود دارد که اگر بخواهيم اهرم به حال تعادل برسد بايد هميشه اين رابطه درست باشد

مقدار نيروضريدر بازوي محرک = مقدار جسم ضربدربازوي مقاوم

که در اين نمونه مي توانند مقدار هريک از موارد را نداده باشند که مي توانيم با کمک اين قانون براساس سه مقدار داده شده ديگر مقدار مجهول را حساب کنيم .

يکي ديگر از انواع ماشَين ها سطح شيبدار است

سطح شيبدار : سطح مايلي که دو سطح غير هم ارتفاع را بهم مرتبط مي سازد . دقت کنيم که در يک سطح شيبدار اگر ارتفاع ثابت باشد هر چه طول سطح شيبدار بيشتر شود انجام کار براي ما آسانتر است

نکته مهم ديگر اينکه در حالتي که ارتفاع ثابت باشدومقدار طول تغيير کند وما در هر دو حالت وزنه يکساني را بالا ببريم مقدار کار ما در هر دو حالت مساوي مي باشد .سطح شيبدار در زندگي انسان کاربردهاي زيادي دارد مثل نردبان – پيچ که يک سطح شيبدار مارپيچ است و.

نوع ديگري از ماشين ها قرقرها هستند که ساده ترين آن قرقره اي است که از يک قرقره تشکيل شده است که ما به همان اندازه که طناب را بکشيم جسم به بالا حرکت مي کند مثل قرقره پرچم

در بعضي قرقرهاي مرکب بسته به تعداد قرقره مورد استفاده ممکن است ما با کشيدن 6

متر طناب جسم سه متر يا دو متر جابجا شود( البته کار کشيدن طناب( به زبان ساده)

راحت تر خواهد بود ودر عوض مقدار بيشتري طناب رابايد بکشيم) به عنوان مثال اگر به

قرقره اي که با آن موتور ماشين را بالا مي کشند دقت کنيم مي بينيم که با کشيدن

چند متر طناب يا زنجير موتور چند سانتي متر جابجا مي شود . البته چون در کتاب به

اين مبحث کمتر پرداخته شده از توضيح بيشتر آن خوداري مي کنم .

نوع ديگر ماشين ها مي توان از گوه – چرخ ومحور و ساير ماشين هاي پيچيده نام برد .

olumebartar

5- نیروی کشش زمین چیست ؟ کره ی زمین به همه چیز نیرو وارد می کند و آن ها را به سمت خود می کشد . به این نیرو ، نیروی کشش زمین ( جاذبه ی زمین ) می گویند.

دو آهن ربا ، بدون تماس به هم . وارد می کنند. (نیرو)

6- نیروی کشش زمین در چه کارهایی به ما کمک می کند؟ در ریختن آب لیوان ، خالی کردن بار کامیون ، بارش برف و باران و به وجود آمدن آبشار

7- نیروی کشش زمین اجسام را به کدام سمت می کشد؟ به سمت پایین

8- هر چه جرم جسم بیشتر باشد نیروی کشش رمین چگونه است ؟ زمین با نیروی بیشتر جسم را به طرف خود می کشد.

9- هر چه جرم جسم کمتر باشد نیروی کشش زمین چگونه است ؟ زمین با نیروی کمتری جسم را به طرف خود می کشد.

10- اگر یک فنر را در دست بگیریم و طرف دیگر آن را به جسم وصل کنیم مقدار کشیدگی فنر چه نیرویی را نشان می دهد؟ نیروی کشش زمین

11- برای بلند کردن جسم نیروی . نیاز است . ( بیشتری )

12- اهرم چیست ؟ تخته ،میله یا هر وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه جسمی را بلند می کنید اهرم نام دارد.

13- اجسام سنگین را می توان به کمک . بلند کرد. اهرم

14- چند نمونه از اهرم را نام ببرید؟ قیچی ، الاکلنگ ، در باز کن نوشابه

15- چگونه می توان یک اهرم ساده ساخت؟ هنگامی که با یک میله چیز سنگینی را جا به جا کرد.

16- نیروی کشش زمین در چه کارهای دیگری به ما کمک می کند؟ راه رفتن ،نشستن ، غذا خوردن ، ته نشین شدن گل و لای در رودخانه

درس 11 علوم سوم ابتدایی بکارید و ببینید. دبستان شهید دکتر چمران

1- چه چیزی گیاه را در خاک نگه می دارد؟ ریشه

2- ریشه ی گیاهان به چند گروه تقسیم می شوند؟آن ها نام ببرید؟ و برای هر کدام یک مثال بزنید؟ دو گروه ریشه های راست مانند ریشه ی گیاه لوبیا و ریشه های افشان مانند ریشه ی گندم

3- چند نمونه ریشه های خوراکی را نام ببرید ؟ هویج ،جغندر، و تربچه

4- انواع برگ ها را نام ببرید؟ برگ های دراز و باریک ، برگ های سوزنی شکل و برگ های پهن

5- انواع ساقه ها را بنویسید و برای هر کدام یک مثال بزنید ؟ بعضی ساقه ها کلفت و چوبی اند مانند ساقه ی درختان و بعضی از ساقه ها نازک اند . مانند ساقه ی گیاه لوبیا

6- از رشد . گیاه بوجود می آید. ( دانه ها)

7- ریشه ی گیاه هویج از چه نوعی است ؟ ریشه ی راست .

8- دانه ها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ آن ها را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید؟ دوگروه دانه های یک قسمتی مانند دانه های ذرت و دانه های دو قسمتی مانند: دانه ی آفتابگردان

9- گیاهان مخروط دار را تعریف کنیدو مثال بزنید؟ بعضی از گیاهان مثل درخت کاج به جای میوه و گل قسمت هایی به نام مخروط دارند به این گیاهان مخروط دار گفته می شود.

10- برگ گیاه ذّرت و لوبیا از چه نوعی هستند؟ برگ گیاه ذرّت باریک و برگ گیاه لوبیا پهن است .

علوم سوم دبستان درس 12 هرکدام جای خود سوال و جواب دبستان شهید دکتر چمران

1- جانوران معمولا چه جاهایی زندگی می کنند؟ جایی که بتوانند نیاز هایشان را به خوبی برطرف کنند.

2- ما به کمک . نفس می کشیم ؟ شش هایمان

3- غوّاص ها برای تنفس از چه وسیله ای استفاده می کنند؟ از کپسول هوا

4- آیا در آبی که مصرف می کنیم هوا وجود دارد؟ بله

5- ماهی ها به جای شش . دارند. آبشش

6- ماهی ها چگونه تنفس می کند؟ از هوای درون آب

7- ماهی ها در چه جاهایی می توانند زندگی کنند؟ در رودخانه ها ، دریاهاّ اقیانوس ها و حتّی یک تنگ کوچک آب .

8- بدن اغلب ماهی ها را . پوشانده است . پولک

9- وجود پولک روی بدن ماهی چه فایده ای دارد؟ از بدن ماهی محافظت می کند.

10- ماهی ها با . در آب شنا می کنند. باله هایشان

11- . ماهی باله ی بزرگی است که با حرکت خود جانور را به جلو می راند. دم

12- چرا بدن ماهی لغزنده است ؟ برای اینکه راحت تر حرکت کند.

13- آیا ماهی ها در تمام مراحل زندگی شان در آب هستند؟ بله بچه ماهی ها درون آب از تخم خارج می شوند و در آب رشد می کنند و بزرگ می شوند.

14- ماهی ها چه ویژگی هایی دارند؟ ماهی ها باله دارند ، با آبشش تنفس می کنند ، تخم می گذارند و بدنشان از پولک پوشیده شده است .

15- قورباغه در کجا رشد می کند؟ تخم قورباغه در آب به بچّه قورباغه تبدیل می شود و بچّه قورباغه در آب رشد می کند.

16- دوزیستان معمولا در کجا زندگی می کنند ؟ چرا؟ در جاهای مرطوب – برای اینکه پوست بدنشان همیشه مرطوب باشد.

17- نمونه ای از دوزیستان را نام ببرید؟ سمندر ّ وزغ و قورباغه

18- وقتی بچه قورباغه بزرگ شدند چه تغییری می کنند؟ باله ها و آبشش ها و دمشان از بین می رود و به جای آنها در بدنشان شش و دست و پا به وجود می آید.

علوم درس 13 هرکدام جای خود سوال و جواب جانوران مهره داران

جانوران مهره دار

1) جانوران به طور کلی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

2) به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

3) جنس اسکلت از چیست؟

4) مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟

5)محل ستون مهره ها در کدام قسمت بدن است ؟

6) جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

7) از گروه ماهی ها3 مورد نام ببرید .

8) از گروه دوزیستان 1 مورد نام ببرید .

9) از گروه پرندگان 2 مورد نام ببرید .

10) از گروه پستانداران4 مورد نام ببرید .

??) ماهی ها به کمک چه چیزی در آب شنا می کنند ؟

12) پوست بیشتر ماهی ها از چه پوشیده شده است؟

13) ماهی مثال‌هایی از اهرم ها به کمک چه عضوی تنفس می کنند؟

14) آبشش در کدام قسمت بدن ماهی قرار دارد ؟

15) ماهی ها چگونه زیاد می شوند ؟

16 ) چند جانور مهره دار نام ببرید .

17) اسکلت چه فایده ای دارد ؟

18) ماهی ها به کمک . خود درآب شنا می کنند .

19) پوست بیشتر ماهی ها. و . است .

20) ماهی ها در دو طرف سر خود . دارند .

21) ماهی چند باله دارد ؟ ص 26

22) ماهی ها در هنگام حرکت سریع کدام باله هایش را تکان می دهد؟

23) ماهی در هنگام دور زدن کدام باله هایش را حرکت می دهد ؟

24) لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای دارد ؟

25) دوزیستان چگونه زیاد می شوند ؟

26) چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟

27) قورباغه ها از کدام گروه جانوران هستند ؟

خزندگان دوزیستان پرندگان ماهی ها

28) جانوران دوزیست در کجا تخم ریزی می کنند ؟

آب خشکی کویر بیابان

29) از هر تخم قورباغه یک . بیرون می آید که شبیه قورباغه. است .

30) نوزاد قورباغه باله و. دارد .

31) نوزاد قورباغه با قورباغه ی کامل چه تفاوتی دارد؟

32) پوست قورباغه با پوست ماهی چه تفاوتی دارد؟

33) چرا قورباغه بعد از بزرگ شدن باید در خشکی زندگی کند ؟

34) چرا نوزاد قورباغه باید در آب زندگی کند ؟

35) مثال‌هایی از اهرم چه وقتی قورباغه ازآب بیرون می آید ؟

36) به جانورانی مانند مار، سوسمار ولاک پشت،. می گویند.

37) چند جانور خزنده نام ببرید.

38) خزندگان چگونه حرکت می کنند؟

39) پوشش بدن خزندگان چیست؟

40) همه خزندگان با چه چیزی نفس می کشند؟ آبشش شش

41) خزندگان چگونه زیاد می شوند؟

42) چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند ؟

43) چرا لاک پشت را در گروه خزندگان قرارداده اند ؟

44) نام جانوری از گروه خزندگان که در دریا زندگی می کند نام ببرید.

45)بدن پرندگان از. پوشیده است و به جای دهان. دارند.

46) پرندگان از منقار خود چه استفاده می کنند؟

47) پرندگان. می گذارندو روی. خود می خوابند .

48) کدام حسّ پرندگان و خزندگان، باید قوی باشد ؟

49) چرا مرغ نمی تواندبه خوبیِ لک لک یا عقاب پرواز کند ؟

50) پرنده ای نام ببرید که اصلاً نمی تواندپرواز کند.

51) از گروه پرندگان چند مورد نام ببرید.

52) چرا غذای پرندگان با هم تفاوت دارد ؟

53) سطح بدن پستان داران از چه پوشیده شده است؟

54) همه ی پستان داران با. نفس می کشند.

55) پستان داران بچّه. و به بچّه های خود. می دهند

56) چند جانور پستان دار نام ببرید.

57) گربه به کدام جانور شبیه است؟

خروس زرّافه مار قورباغه

58)گربه چه شباهتی با زرّافه دارد؟

59) کدام گروه از جانوران روی تخم ها ی خود می خوابند؟

پستانداران پرندگان خزندگان دوزیستان

60) پستان داران. و فراوان اند.

61) پستان داری را نام ببرید که در دریا زندگی می کند.

62)پستان داران باهم چه شباهتی دارند؟

63) پستانداری را نام ببرید که پرواز می کند.

پاسخنامه بخش دوم علوم سوم ابتدایی جانوران مهره دار

1) دو گروه – مهره دار و بی مهره

2) به جانورانی که در داخل بدن خود اسکلت دارند مهره دار می گویند.

6) پنج گروه- ماهی ها، دوزیستان ،خزندگان ، پرندگان ، پستان داران

7) کوسه ماهی ، اسب ماهی ، ماهی خاویار

9) شاهین ، پنگوئن

10) میمون ، خرس قطبی ، دلفین،گاو

14) در دو طرف سر ماهی

16) اسب ، مار، قورباغه ، خرگوش

17) بدن را محکم نگه می دارد.

19) پولک دار – لغزنده

21) هفت یا هشت باله

22) باله دمی و بالایی

23) باله پشتی یا دم و باله سینه ای

24) باعث حرکت آسان ماهی در آب می شود.

26) چون قورباغه دوران نوزادی خود را درآب وسپس در خشکی زندگی می کند.

31) نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد ودر آب زندگی می کندامّا قورباغه ی کامل دست وپا و شش دارد ودر خشکی زندگی می کند.

32) بدن قورباغه پوششی ندارد ولی بدن ماهی از پولک پوشیده شده است.

33) چون آبشش آنها از بین می رودوبه شش تبدیل می شود.

34) چون آبشش دارد .

35) زمانی که آبشش به شش تبدیل شود.

37) مار ، مارمولک ، لاک پشت ، کروکودیل

38) خزندگان هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند.

41) خزندگان تخم گذارند.

42) خزندگان فعّالیّت کمتری دارند برای همین کمتر غذا می خورند.

43) چون با شش نفس می کشد،تخم می گذاردوروی بدن خودپولک داردو پاهای کوتاهی مثال‌هایی از اهرم دارد.

46) از آن برای برچیدن دانه یا خوردن غذا استفاده می کنند.

47) تخم ، تخم های

48) در پرندگان حسّ بینایی و شنوایی ودر خزندگان حسّ ِ بویایی

49) چون بال مرغ نسبت به بدنش کوچک است.

51) خروس ، پلیکان، پرستو ، عقاب

52) چون شکل منقار هر پرنده با نوع غذای پرنده ارتباط دارد.

55) می زایند ، شیر

56) میمون ، خرس قطبی ، دلفین ، بز ، خفّاش

58) هر دو پستان دار هستند .

62) همه با شش تنفس می کنند، همه بچّه می زایند و به بچّه های خود شیر می دهندوسطح بدنشان از مو پوشیده شده است.

انواع اهرمها

برای بیشتر اهرمها ، اصطکاک در محل تکیه گاه خیلی کوچک است و بنا براین بازده به صددرصد نزدیک مثال‌هایی از اهرم است. در نتیجه نسبت بازوها خیلی نزدیک به نسبت نیروهاست و معمولا هیچگونه تصحیحی در محاسبه مزیت مکانیکی اهرم لازم نیست. سوال مهم دیگری مطرح است و آن اینکه آیا قضیه کار و انرژی در مورد اهرمها صادق است؟
اهرمها را بر حسب موقعیت نسبی تکیه گاه ، نیروی مقاوم و نیروی محرک دسته بندی می‌کنند.

    اهرم نوع اول : تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد. مانند انبردست ، آچار فرانسه ، قیچی و . .

    اهرم نوع دوم : نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد. مانند فندق شکن)) و . .

  • اهرم نوع سوم: نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد. مانند قندگیر ، انبرک ، پنس و . .

اهرم یک میله صلب است که حول یک نقطه معین گردش می‌کند. این نقطه تکیه‌گاه نامیده می‌شود. اهرم وزنه‌ای را که بار نامیده می‌شود، با استفاده از نیرویی به نام “نیروی محرک” ، به حرکت درمی‌آورد. سه نوع اهرم اصلی وجود دارد- و بدن مثال‌هایی از هر سه نوع را دارد – در بدن اهرم، یک استخوان است؛ نیرو توسط یک ماهیچه اعمال می‌شود و بار بخشی از بدن است که استخوان آن‌را حمل می‌نماید. بخش‌های مختلف بدن خود را حرکت دهید و ببینید آیا می‌توانید تشخیص دهید چه نوع اهرمی درگیر است.

تکیه‌گاه بین بازو و نیرو قرار دارد. مفصل گردن که در هنگام حرکت جمجمه به بالا و پایین،توسط ماهیچه‌های گردن کشیده می‌شود، مثالی از این نوع اهرم است.

اهرم مرتبه اول اهرم‌ها

امکان دیگری که برای قرار گیری بار وجود دارد، بین تکیه‌گاه و نیروست. این وضعیت وقتی شما روی نوک انگشتان خود ایستاده‌اید، اتفاق می‌افتد.

اهرم مرتبه دوم اهرم‌ها

در این نوع اهرم، نیرو در وسط یا بین تکیه‌گاه و بار قرار دارد. این وضعیت در مفصل آرنج در بازو اتفاق می‌افتد.

اَهرُم یکی از ۶ نوع ماشین ساده است.

مثالی ساده‌ای برای اهرم‌ها الاکلنگ است. اهرم‌های دیگر عبارت‌اند از: جارو، انواع دوکارد، فندق شکن، انبردست، فرقون، و…

تاریخچه

اهرم اولین بار توسط دانشمند یونانی، اَرَشْمیدُس در سال ۲۶۰ قبل از میلاد توصیف شده است. او گفته است: «به من جایی برای ایستادن بدهید، من زمین را جابه‌جا خواهم کرد.» [۱]

ساختار اهرم‌ها

اهرم از سه بخش بازوی محرک، بازوی مقاوم و تکیه‌گاه تشکیل شده است.نیروی محرک بر بازوی محرک وارد می‌شود و نیروی مقاوم که معمولاً وزنهاست، بر بازوی مقاوم وارد می‌شود. اهرم‌ها بسته به محل تکیه‌گاه به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.

مزیت مکانیکی

مزیت مکانیکی یک اهرم به ما نشان می‌دهد که استفاده از یک اهرم (به طور کلی هر ماشین ساده) چه قدر مفید است و ماشین، نیروی وارده را چند برابر کرده است. مزیت مکانیکی کمیتی بی‌بُعد می‌باشد.

  • رابطه کلی برای تمام ماشین‌ها یا مزیت مکانیکی واقعی (‘A) : نیروی مقاوم R (نیرویی که ماشین بر جسم وارد می‌کند) تقسیم بر نیروی محرک E (نیرویی که ما بر ماشین وارد می‌کنیم).
  • رابطه ویژه اهرم‌ها در صورت وجود نداشتن اصطکاک (مزیت مکانیکی کامل (A) ) : در صورت وجود نداشتن اصطکاک مزیت مکانیکی کامل داریم که از تقسیم طول بازوی محرک (LE)، بر طول بازوی مقاوم (LR) به دست می‌آید:

صلوات خاصه حضرت امام رضا (ع)
اللهّمَ صَلّ عَلي عَلي بنْ موسَي الرّضا
المرتَضي الامامِ التّقي النّقي و حُ جَّّتكَ
عَلي مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثري
الصّدّيق الشَّهيد صَلَوةَ كثيرَةً تامَةً زاكيَةً
مُتَواصِلةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِ فَ ه كافْضَلِ ما
صَلّيَتَ عَلي اَحَدٍ مِنْ اوْليائِكَ .
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ღ♥• بوی کلاس مهربانی ღ♥•
صدای گامهای تو بر سنگفرش راهروی مدرسه شکوه لحظه های مثال‌هایی از اهرم دیدار را با خود به ارمغان می آورد. یادش بخیر، وقتی نگاه کودکانه ام بر دستهای مهربانی ات خیره می شد. گویا روزی دیگر و آغازی دوباره بود که با گچهای سفید روی تخته ی زندگی، آرامش وجودم را با امواج پرهیاهو گره می زد.
مرا آموختی که همیشه نقاشی ام را در مداد مشکی تفکرم خلاصه کنم، تا بتوانم هر وقت طلب خواستن کردم، شکست نخورم.
ای تمام تکلیف روز و شب من، آموختن ات زیباست، با همه پیامهای الهام بخشت که در گوش من نجوا می شود، مرا آموختی زندگی در پی بازیهای کودکانه جاری است.
ای معلم، نامت سرشار از خواستن است. ای زمان گذران، بوسه ای از مروارید اقیانوس احساسم بر دستان او بنشان.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
محرم
ماه مثال‌هایی از اهرم تو که می‌رسد؛
مشکی دیگر دلگیر نیست…
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
کی شود در ندبه های جمعه پیدایت کنم / گوشه ای تنها نشینم تا تماشایت کنم
مینویسم روی هر گل نام زیبای تو را / تا که شاید این شب جمعه ملاقاتت کنم . . .
اللهم عجل لولیک الفرج
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
*✿* کلاس مــ❤ـهــ❤ربـانـی *✿*

کارها آسان میشود ۱ و ۲

۱- افزایش نیرو : برخی ماشین ها نیروی ما را افزایش می دهند مثلا با وارد کردن ۱۰۰ نیوتن نیرو به یک جک می توانیم یک اتومبیل ۱۲۰۰۰ نیوتنی را بلند کنیم .

یعنی نیروی ما ۱۲۰ برابر می شود .

۲-افزایش سرعت و مسافت : برخی ماشین ها می توانند کارها را سریع تر و در زمان کمتر انجام دهند

برای مثال دوچرخه می تواند با یک دور رکاب زدن مسافت بیشتری را نسبت به مقدار جابه جایی پای ما طی کند .

۳- تغییر جهت نیرو : برخی از ماشین ها در خلاف جهت نیروی ما به اجسام نیرو وارد می کنند مثال الاکلنگ

۴- انتقال نیرو : ما به کمک همه ماشین ها به اجسام نیرو وارد می کنیم به این صورت که ما به ماشین نیرو وارد می کنیم و ماشین نیرو را به جسم منتقل می کند .

انواع ماشین ها : ماشین ساده ( اهرم ، قرقره ، چرخ و محور ، سطح شیب دار ، پیچ و گوه ) ماشین مرکب ( ناخن گیر و قیچی ) – ماشین پیچیده ( دوچرخه – اتومبیل )

اهرم : میله محکمی است که نقطه ای از آن به جایی تکیه دارد به این نقطه تکیه گاه می گوییم .

هر اهرم سه قسمت دارد : تکیه گاه – جایی که باید نیرو وارد کنیم – جایی که اهرم به جسم نیرو وارد می کند .

نیروی که ما به اهرم وارد می کنیم نیروی محرک ، نیرویی که اهرم بر آن غلبه می کند نیروی مقاوم نامیده می شود .

انواع اهرم :

نوع اول : تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد .

حالت دوم : تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک تر است .

حالت سوم : تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک تر است .

نوع دوم : جسم بین نیرو و تکیه گاه قرار دارد .

اهرم در حال تعادل : اهرمی است که می تواند به حالت افقی قرار بگیرد . بدون آنکه تعادل ان بر هم بخورد .

کارها آسان میشود 1 و 2

سطح شیب دار

سطح شیب دار ماشین ساده است که هنگام انجام کار حرکت نمی کند زمانی از سطح شیب دار استفاده می کنیم که می خواهیم جسمی را راحت تر تا ارتفاعی بالا ببریم سطح شیب دار نیروی ما را افزایش می دهد و باعث تغییر جهت نیرو می شود هرچه طول سطح شیب دار بیشتر باشد زاویه شیب کم تر باشد نیرو افزایش می یابد و کار آسان می شود .

گوه: از یک یا دو سطح شیب دار ساخته شده و بر خلاف سطح شیب دار هنگام انجام کار حرکت می کند گوه باعث افزایش نیرو و تغییر جهت نیر می شود .

مثال : لبه تیز چاقو ، داس و تیر

پیچ : ماشین ساده دیگری است که با کمک آن می توان قطعات مختلف را به هم وصل کرد . پیچ ها اغلب به صورت میله هایی هستند که بر بدنه آن ها شیارهایی به صورت مارپیچ قرار دارد .

همانند سطح شیب دار باعث افزایش نیرو و تغییر جهت آن می شود .

قرقره :

قرقره ثابت : این ماشین فقط با تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند .

مقدار نیروی ما با وزن جسم برابر است

سرعت جابه جا شدن جسم با سرعت جا به جا شدن نیرو برابر است .

تکیه گاه همان محور قرقره ثابت است .

قرقره متحرک : در این ماشین نیروی مقاوم دو برابر نیروی محرک است .

تغییر جهت نیرو رخ نمی دهد .

سرعت جابه جا شدن جسم نصف سرعت جا به جا شدن نیرو است .

تکیه گاه در محلی به غیر از محور ققره متحرک قرار دارد .

چرخ و محور : ماشین ساده است که به اهرم شبیه است . چرخ و محور از یک چرخ و یک محور ( میله ) متصل به آن ساخته شده که با هم می چرخند .

اهرم‌ها

اهرم یك میله است كه حول یك نقطه معین گردش می‌كند. این نقطه تكیه‌گاه نامیده می‌شود. اهرم وزنه‌ای را كه بار نامیده می‌شود، با استفاده از نیرویی به نام "نیروی محرک" ، به حركت درمی‌آورد. سه نوع اهرم اصلی وجود دارد- و بدن مثال‌هایی از هر سه نوع را دارد - در بدن اهرم، یك استخوان است؛ نیرو توسط یك ماهیچه اعمال می‌شود و بار بخشی از بدن است كه استخوان آن‌را حمل می‌نماید. بخش‌های مختلف بدن خود را حركت دهید و ببینید آیا می‌توانید تشخیص دهید چه نوع اهرمی درگیر است.

اهرم نوع اول

تكیه‌گاه بین بازو و نیرو قرار دارد. مفصل گردن كه در هنگام حركت جمجمه به بالا و پایین،توسط ماهیچه‌های گردن كشیده می‌شود، مثالی از این نوع اهرم است.

اهرم مرتبه اول اهرم‌ها

اهرم نوع دوم:

امكان دیگری كه برای قرار گیری بار وجود دارد، بین تكیه‌گاه و نیروست. این وضعیت وقتی شما روی نوك انگشتان خود ایستاده‌اید، اتفاق می‌افتد.

اهرم مرتبه دوم اهرم‌ها

اهرم نوع سه:

در این نوع اهرم، نیرو در وسط یا بین تكیه‌گاه و بار قرار دارد. این وضعیت در مفصل آرنج در بازو اتفاق می‌افتد.

اهرم مرتبه سوم اهرم‌ها

این وبلاگ جهت استفاده ی دانش آموزان وهمکاران محترم بخصوص دانش آموزان مدرسه ي شاهدامام محمدباقر(ع)مي باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.