مراحل اجرایی طرح مالی


با این روش قیمت سهام فرد سهام دار، که تا قبل از تاریخ افزایش سرمایه مقداری سهام از شرکت در پرتفوی خود داشته، به نسبت افزایش تعداد سهام، کاهش می یابد. بنابراین گفته می شود که فرد سهام دار در نتیجه این اقدام شرکت، مقداری سهام جایزه، دریافت نموده است.

متعالی بیندیشیم متعالی عمل کنیم

توضیحاتی پیرامون سند تحول بنیادین، طرح تعالی، ماموریتها و چشم اندازهای مدرسه

خلاصه ی مراحل اجرای برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار

با رشد و پیشرفت تکنولوژي وفن آوري اطلاعات، جامعه انسانی دگرگون شده و بسرعت دچار تغییر میشود این تغییرات خود به خود نیازهاي جدید را نیز بوجود میآورد دست اندرکاران تعلیم وتربیت میبایست همزمان با این تغییرات برنامهریزي نمایند و خود نیز ضمن کسب اطلاعات و آگاهی هاي جدید به روش هاي مناسب و نوین آموزشی و پرورشی مجهز شوند یکی از مواردي که در امر آموزش و تربیت دانش آموزان نقش اساسی دارد فراهم آوردن وسایل و امکانات سخت افزاري و نرمافزاري است اما در زمانهاي مختلف دیدگاههاي افراد صاحب نظر متفاوت بوده است عدهاي در مدیریت آموزش وپرورش ریشه بسیاري از مشکلات و حتی راه حلهاي آن را در ورودي هاي سیستم مدرسه میجویند به عبارت دیگر امکانات سخت افزاري را مهمتر قلمداد میکنند و معتقدند که اگر ظرفیت هاي ورودي مدرسه از قبیل منابع مالی ، فیزیکی و پول افزایش یابد میتوان همه تنگناها و مشکلات مدرسه را حل کرد عده دیگري هم براین باورند که گرچه ورودي هاي سیستم مدرسه و منابع مالی و فیزیکی حایز اهمیت ومؤثر هستند اما باید بیشتر به فرآیند سیستم توجه شود این گروه تدریس، مدیریت، ارزشیابی، محتوي و روشها را بعنوان امکانات نرم افزاري مؤثرتر میدانند .

باتوجه به آنچه گذشت ضمن تآکید بر روش دیدگاه دوم در مدیریت مدرسه توجه بیشتر را به کیفیت و فرآیند محوري می دهد تآکید می نماییم که در پیشبرد امور و بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه باید به همه موارد، امکانات و روش ها توجه نمود .

چراکه اگر در مدیریت مدرسه فقط امکانات سخت افزاري مانند ساختمان، حیاط مدرسه، سالن، اتاق ها، وسایل کمک آموزشی، آزمایشگاه و کارگاه و.. را فراهم نماییم اما برنامه مناسب، روش صحیح و محتواي ارزشمند نداشته باشیم هیچ نتیجه و بهرهاي نخواهیم برد برعکس هم اگر به فرایند سیستم توجه جدي نماییم اما امکانات سخت افزاري که بعنوان پشتیبانی سیستم مدرسه هستند را تآمین ننماییم چندان در کارخود توفیقی نخواهیم داشت زیرا به عقیده روانشناسان حتی اکسیژن هوا، نور مراحل اجرایی طرح مالی کافی، رنگ وضعیت فیزیکی، شکل و ابعاد کلاس در یادگیري مؤثرند پس نتیجه می گیریم که در اولویت اول داشتن برنامه توجه به روش هاي تدریس، ارزشیابی مستمر از روش ها و میزان دستیابی به اهداف و تقویت مدیریتی که نتیجهي همهي تلاش ها و اقدامات آن معطوف به رضایت دانش آموزان و توسعهي یادگیري باشد ودرمرحله دوم توجه به پشتیبانی و تأمین امکانات مالی و فیزیکی در بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه مهم وضروري است .

محورها ي مورد هدف در طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

-1 تبیین چشم انداز، رسالت و تدوین برنامه عمل :

مدیران مدارس متعالی(رهبران آموزشی ) مأموریت و دور نماي مدرسه خود را با مشارکت مؤثر و همفکري دیگر کارکنان از طریق استراتژي متمرکز براهداف سند تحول بنیادین و منافع ذینفعان (کارکنان، دانش آموزان، اولیاء) محقق می سازند. این مدارس در تدوین استراتژي از اطلاعات و شواهد موجود در خصوص شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و. دانش آموزان و هم چنین گزارشات پیشرفت تحصیلی - تربیتی آنان به عنوان دروندادها به طور گسترده و مناسب استفاده می نمایند و ذینفعان را از ارزش ها، رسالت ها و اهداف مدرسه آگاه می سازند. این رهبران آموزشی دستیابی به اهداف را تسهیل می کنند و درمقاصد خود ثبات دارند و همواره قادر خواهند بود با ترغیب و تشویق کارکنان خود در محیط مدرسه وفاق سازمانی ایجاد نمایند .

-2 توسعه ي توانمندي ها و مشارکت نیروي انسانی :

مدیران مدارس متعالی توان کارکنان خود را در سطوح فردي، تیمی و سازمانی مدیریت کرده و ارتقا می بخشند. آن ها عدالت و برابري را ترویج کرده و کارکنان خود را در امور سازمان مشارکت داده و از این طریق آن ها را توانمند می سازند. در این گونه مدارس، با تعامل مؤثر میان مدیر وکارکنان انگیزه و تعهد سازمانی تقویت شده و کارکنان فعالیت هاي مدرسه را در مسیر بهبود مستمر و تعالی قرار می دهند .

-3 استقرار نظام یاددهی - یادگیري :

در مدارس متعالی تلاش می گردد با مشارکت فعال دانش آموزان و بکارگیري روش هاي تدریس مؤثر و منعطف ، بهره گیري از فناوري هاي نوین آموزشی و راهبردهاي خلاقانه ، آنان را در فراگیري روش هاي مسئله یابی و حل مسئله ، درك و فهم مفاهیم درسی و شناسایی ارتباط معنایی آن مفاهیم با زندگی و هم چنین کاربرد آموخته ها در زندگی یاري نمایند .

-4 توسعه مشارکت دانش آموزان در اداره ي مدرسه :

مدارس متعالی باخلق ظرفیت هاي جدید از طریق مشارکت دانش آموزان در تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی و پرورشی، ضمن وسعت بخشی به اندیشه دانش آموزان، بستر هاي مناسب را براي بروز استعداد ها، تقویت حس مسئولیت پذیري و اعتماد به نفس ، تلفیق اندیشه و عمل و نیز زمینه هاي اجتماعی شدن و جامعه پذیري آنان را فراهم می نمایند .

-5 محور توسعه ي مشارکت اولیاء و نهادهاي اجتماعی در امور مدرسه :

مدیران مدارس متعالی به منظور ایجاد زمینه هاي لازم و ظرفیت سازي مطلوب تلاش می نمایند با مشارکت، هماهنگی و هم فکري میان مربیان ، اولیا و نهادهاي اجتماعی زمینه هاي تربیت و رشد فکري و اخلاقی دانش آموزان را فراهم نمایند .

-6 محور مدیریت امور اجرایی و اداري :

شناسایی ، بکارگیري بهینه و استفاده ي حداکثري از ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل مدرسه، برقراري نظم و ایجاد محیطی آرام و پویا و انجام امور به صورت کارآ و اثربخش .

-7 محور فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه :

مدارس متعالی به منظور غنی سازي برنامه ها و تعمیق یادگیري در دانش آموزان ، فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه را با توجه به نیازها ، استعدادها و علائق دانش آموزان پیش بینی و اجرا نموده تا ضمن ایجاد فرصت هایی براي کسب تجربه دانش آموزان در درون و بیرون مدرسه ، محیط آموزشی را به محیطی پرنشاط و پویا تبدیل نمایند .

-8 محوربرقراري نظام رشد آفرین انگیزشی :

مدارس متعالی در طراحی نظام یادگیري خویش، چهارچوب هدفمند و برانگیزاننده ي درونی و بیرونی مناسبی را پیش بینی و مستقر می کنند . در این راستا اجزاء و عناصر انسانی ذي نفع اعم از دانش آموزان ، کارکنان و اولیاء ضمن شناسایی هویت سازمانی ، به ارتقاء سطح فکري، علمی و عملی خود می اندیشند و در جهت شکوفایی افزون تر و رقابت همراه با رفاقت، گام هاي عملی ارزنده اي را بر می دارند. در این نظام، مدرسه با در نظر گرفتن مکانیزم هاي تشویق و ترغیب درونی و بیرونی رشد انگیزشی ذي نفعان را عالمانه مورد هدف قرار می دهد .

فرایند ارزیابی بر اساس چهارچوب معرفی شده :

چهارچوب اصلی مجموعه ي حاضر شامل 8 محور وملاك هاي مورد ارزیابی از فرایند فعالیت هاي کیفی انجام شده در مدرسه می باشد. با توجه به ضریب اهمیت هریک از ملاكها امتیاز آن تعیین و براساس تعداد بندهاي ملاك ها امتیاز نهایی هر محور تعیین شده است . (به طور مثال در محور نمون برگ شماره 1ملاك ها در 7 بند تبیین شده اند و امتیاز نهایی این محور 70 می باشد در صورتی که محور شماره 3 با داشتن تعداد 10 بند ارزیابی داراي 100 امتیازمی باشد). داراي . لازم به ذکر است سقف امتیاز در هر بند 10 امتیاز در نظر گرفته شده است که پس از محاسبه امتیاز دریافتی در هر بند ، درجه ارزشیابی مدرسه در آن ملاك تعین ودر پایان هر محور نیز درجهارزشیابی مدرسه در آن محور تعیین می گردد و پس از اتمام و ارزیابی تمامی محورها و محاسبهي میانگین امتیازات دریافتی از سوي داوران میزان موفقیت و عنوان کسب شده از سوي مدرسه اعلام می گردد .

-1 در مدرسه کمیتهي مدیریت کیفیت را تشکیل دهید وسعی نمایید مدیر مدرسه خودشخصا" مدیریت و رهبري این کمیته را به عهده گیرد وضمن استفاده از همه ي معلمان ودانش آموزان در برنامه ریزي ، فرایند نتایج را مرتباًارزیابی نماید .

-2 مدیر مدرسه ضمن توجه جدي به مدیریت روابط انسانی در اداره ي مدرسه ، سبک مدیریتی خود را برپایه ي مشارکت قرار دهد تا از این طریق در قلب و روح کارکنان ودانش آموزان نفوذ نماید .

-3 مدیرمدرسه می بایست با مشاهده وبازدید از کارها وتجارب موفق سایر مدیران برتجارب خود بیفزاید وطرح ها والگوهاي مناسب مدیران موفق را شناسایی و پس از مطالعه وارزیابی باتوجه به شرایط مدرسه خود بعداز تغییرات لازم اجرا نماید .

-4 کیفیت بخشی مدرسه، مستلزم تنظیم اهدافی مشخص است که باید در راستاي اهداف وزارت آموزش وپرورش (مصوب شوراي عالی آموزش وپرورش ) باشد لذا اهداف وزارت آموزش وپرورش بسیار کلی است ومدیران باید برحسب دوره تحصیلی و بانگاه به اهداف کلی ، اهداف اختصاصی وتفصیلی وقابل دست یابی را تدوین کنند .

-5 براي آموزش کارکنان مدرسه وآشنایی آنها با مدیریت کیفیت دورههاي آموزشی لازم برگزار شود وبراي کسانی که در این زمینه پیشقدم هستند وتلاش می کنند جوایزي در نظر گرفته شود .

-6 باید کارها وفعالیت هاي خوب وطرح هاي ارزنده مدرسه درجلسه اي به افراد وگروههاي ذیربط ارائه گردد تا از این طریق دیگران با تجارب واندیشه هاي دیگران آشنا شوند .

-7 براي ارائه تجارب واندیشه هاي نو وپیشنهادهاي مفید میتوان از وسایلی نظیر اسلاید ، فیلم ، گراف ، ویدئو ، پروژکتور و . استفاده نمود .

-8 کارگروهی را به معلمان آموزش دهید برخوردي باز داشته باشید و جلسات بحث هاي نظري تشکیل دهید سعی کنید تا از مزایاي کارگروهی بهره مند شوید و به جاي پاداش دادن به عملکردهاي فردي به عملکرد هاي گروهی پاداش دهید

-9 شوراهاي مدرسه و تشکلات دانشآموزي را تشکیل دهید و با واگذاري مسؤلیتهاي مختلف حتی اداره مدرسه وکلاس به دانش آموزان زمینه پرورش حرفه اي آنها را فراهم کنید .

-10 مدیر مدرسه می بایست به معلمان وکارکنان مدرسه براي رفتار درست آنها پاداش دهد این کار باعث میشود تا نتایج مثبت بیشتر شود همچنین باید به کارهاي برجسته به خلاقیت هاي کاربردي، به ساده کردن کار، به کیفیتکار، به کارهاي تیمی و نهایتاً به کسانی که رفتار مؤثر دارند پاداش داد این پاداش می تواند هم مادي و هم معنوي باشد .

-11 معلمان می بایست در بهبود فرایند یاددهی – یادگیري فعالیت هاي آموزشی مدرسه وارتقاي شایستگی هاي حرفه اي معلمان از پژوهش مشارکتی که یکی از اثر بخش ترین نوع پژوهش در حین عمل می باشد استفاده نمایند براي اینکار لازم است آموزش هاي لازم را به معلمان ارائه داد .

-12 مدیر مدرسه باید به همان اندازه که به زیردستان (معلمان وکارکنان مدرسه) آزادي عمل میدهد به همان اندازه هم اقتدار خود را به کار گیرد و نظارت لازم را برکار آنها داشته باشد .

-13 مدیر مدرسه به کارکنان ومعلمان اجازه دهد تا درحوزه محدودیت هاي تعیین شده توسط او تصمیم گیري وانجام وظیفه نمایند .

-14 مدیران باید به جاي سخت کار کردن، کاغذ بازي و بوروکراسی اداري به زیبا کردن، وهمچنین درست ونرم وروان کارکردن بپردازند .

-15 مدیران باید از پیشداوري در مورد معلمان، کارکنان و دانش آموزان اجتناب نموده وبه کسی برچسب نزنند و طوري رفتار کنند تا همه افراد در کارها وحل مشکلات همدیگر را یاري کنند .

-16 در مدارس کیفیت جامع مدیر باید تلاش کند خود رهبر آموزشی باشد و هم مهارت هاي رهبري را به معلمان خود بیاموزد .

تدوین طرح توجیهی

انسان‌ها حتی قبل از تصمیم‌گیری‌های شخصی نیز جوانب امر مراحل اجرایی طرح مالی را به‌ خوبی می‌سنجند و در صورتی‌ که شرایط را برای دستیابی به اهداف خود مساعد ببینند، وارد فاز اجرایی می‌شوند. اهمیت این اقدام در خصوص تصمیم‌گیری‌هایی که در سازمان‌ها و کسب‌وکارها اتخاذ می‌شود، به‌ مراتب بیشتر است. تدوین طرح توجیهی منجر به تولید گزارشی می‌شود که در آن یک طرح از نظر ابعاد مختلف مالی، فنی و بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. تدوین طرح امکان سنجی به صورت آنلاین را به مالی چی بسپارید تا با خیالی آسوده قدم در میدان بگذارید.

راهنمای تهیه و تدوین طرح توجیهی به صورت آنلاین و تلفنی از مالی‌چی

دریافت
وب اپلیکیشن
مالی چی

جهت دریافت اپلیکیشن کافیست بر روی لینک زیر کلیک کنید.

با مشاوران ما تماس بگیرید:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد محصول مورد
نیاز و گرفتن راهنمایی از کارشناس و مشاوران ما
تماس حاصل نمایید.

اهداف تدوین طرح توجیهی یا امکان‌سنجی

بدون تدوین طرح توجیهی، اساساً هیچ تصویر روشنی از چگونگی اجرای یک پروژه وجود ندارد. کاملاً طبیعی است که بدون برخورداری از اطلاعاتی نظیر ریسک سرمایه‌گذاری، حداقل سرمایه مورد نیاز، خسارات احتمالی مالی، هزینه‌های جاری اجرای پروژه، بازده مالی و پیش‌بینی سود، نمی‌توان نسبت به آینده یک پروژه امیدوار بود. در همین راستا برخی از مهم‌ترین اهداف تدوین طرح امکان سنجی را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

1. آنالیز بازار

وقتی قرار است یک کالای جدید تولید شود یا یک خدمت تازه‌ای ارائه شود، باید به طور دقیق مشخص شود که بازار هدف آن‌ها چه گروهی از جامعه هستند. مطالعه بازار در هر طرح توجیهی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به‌نوعی مشخص می‌کند که اساساً طرح مورد نظر می‌تواند به موفقیت دست پیدا کند یا خیر. مشاوره تدوین طرح توجیهی علاوه بر شناسایی بازار هدف، به بررسی محصولات یا خدمات مشابهی که در بازار توسط رقبا ارائه می‌شوند نیز می‌پردازد. به‌این‌ترتیب با شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد رقبا می‌توان از آن‌ها در جهت ارتقای کیفیت طرح خود استفاده نمود. در یک کلام آنالیز بازار نظام عرضه و تقاضا را در خصوص یک طرح به‌دقت مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

2. آنالیز فنی طرح

برای آنکه یک طرح پیاده‌سازی شود، نیاز به لجستیک خاصی وجود دارد. از فضایی که برای این منظور مورد نیاز است تا تجهیزات و ادواتی که باید مهیا شوند، به‌عنوان زیرمجموعه آنالیز فنی در تدوین طرح توجیهی قرار می‌گیرند. در بخش آنالیز فنی از تهیه طرح توجیهی، هزینه‌هایی که باید صورت بگیرد با ذکر تمام جزئیات بررسی می‌شود. در کنار هزینه‌ها باید نسبت به انتخاب بهترین ابزار، ماشین‌آلات و همچنین مکان‌یابی برای اجرای طرح نیز مطالعه شود. به‌عنوان مثال در مکان‌یابی پروژه باید شرایط مختلفی از جمله فاصله تا بازار هدف، دسترسی به شریان‌های حیاتی مانند جاده‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها به‌دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

3. آنالیز مالی طرح

سومین و شاید اصلی‌ترین بخش در تدوین طرح توجیهی، آنالیز مالی است. در آنالیز مالی هدف پیش‌بینی میزان بازدهی یک طرح است. در واقع آنالیز مالی به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کند تا تشخیص دهند که یک طرح اساساً قابلیت سوددهی دارد یا خیر. آنالیز مالی حتماً باید در مرحله پایانی تدوین طرح توجیهی انجام شود تا تمام اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبات مالی در دست باشد. دقت در بخش آنالیز مالی اهمیت فوق‌العاده‌ای در تدوین طرح توجیهی دارد و نباید از کوچک‌ترین متغیرها در این مرحله غافل شد.

مزایای تدوین طرح توجیهی

تدوین طرح امکان سنجی قبل از اجرای هر پروژه‌ای در دنیای امروز امری اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا برخی از مهم‌ترین مزایای تدوین طرح توجیهی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • در همان ابتدای کار تصویری از میزان سودآوری پروژه در دست مدیران آن قرار می‌گیرد.
 • خطرات و چالش‌های احتمالی که در پروژه وجود دارد، تا حدودی مشخص می‌شود.
 • زمان‌بندی مورد نیاز برای اجرای مراحل مختلف پروژه مشخص می‌شود.
 • حجم اتفاقات غیرمنتظره در اجرای پروژه کاهش پیدا می‌کند.
 • پیش‌بینی مناسبی از جریان نقدینگی در پروژه‌ها حاصل می‌شود و نیاز مدیران به تأمین نقدینگی روشن می‌گردد.

نرخ تهیه طرح توجیهی

هزینه تدوین طرح توجیهی کاملاً وابسته به ابعاد و اندازه یک پروژه است. طرح‌های توجیهی در پروژه‌های مختلفی از جمله راه‌اندازی کارخانه‌های صنعتی، کسب‌وکارهای خدماتی، پروژه‌های عمرانی و . کاربرد دارد. در همین راستا هزینه تدوین طرح توجیهی کاملاً وابسته با نوع پروژه است. برای اطلاع از هزینه‌های تدوین طرح امکان‌سنجی می‌توانید با کارشناسان متخصص در مالی‌چی مشورت کنید. پس از برگزاری این جلسات مشاوره‌ای، کارشناسان ما هزینه تدوین طرح را به شما اطلاع‌رسانی می‌کنند. درصورتی‌که هزینه مورد قبول شما قرار بگیرد، پس از عقد قرارداد کار تدوین طرح توجیهی پروژه شما توسط کارشناسان مالی‌چی انجام می‌شود.

خدمات مالی‌چی در زمینه تدوین طرح توجیهی

برای استفاده از خدمات مالی در زمینه تدوین طرح امکان سنجی دو راه پیش روی شما قرار دارد:‌

 1. اپلیکیشن مالی‌چی: برای تدوین طرح توجیهی به صورت آنلاین برای پروژه خود می‌توانید درخواست خود را در اپلیکیشن مالی‌چی ثبت کنید تا کارشناسان مالی‌چی با بررسی پروژه شما طرح توجیهی را در اختیار شما قرار دهند.
 2. تلفن 1408: می‌توانید از طریق شمار تماس 1408 با کارشناسان تدوین طرح توجیهی مالی‌چی ارتباط برقرار کنید و در ادامه با در اختیار گذاشتن اطلاعات پروژه خود به کارشناسان مالی‌چی، طرح توجیهی کامل و جامع را دریافت کنید.

Alireza Haghighi photo

زندگی به اندازه کافی پیچیده هست

راه های ارتباطی

شبکه های اجتماعی

مالی چی © ۱۴۰۰ کلیه حقوق این سایت و برند متعلق به موسسه سپهراندیش حساب آسیا است.

افزایش سرمایه شرکت چیست؟ مراحل ثبت افزایش سرمایه مزایا و معایا

افزایش سرمایه شرکت چیست؟ برای ثبت افزایش سرمایه چه اقداماتی لازم است که انجام دهیم؟ چه مراحلی دارد و مزایا و معایب آن برای شرکت شما چیست؟ به همه ی این سوالات پاسخ خواهیم داد.

در صورتی که برای ثبت افزایش سرمایه شرکت هم نیاز به یک موسسه دارید با ما تماس بگیرید تا در سریعترین زمان و با کمترین هزینه برایتان به انجام برسانیم.

ثبت افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکتها

معمولا در زمان ثبت شرکت، هر شرکتی در بدو تاسیس، میزان مشخصی از سرمایه خود را مراحل اجرایی طرح مالی به عنوان سرمایه اولیه به ثبت می رسانند. حال با گذر زمان، شرکت ها ممکن است به فکر توسعه فعالیت های خود و یا حفظ و توسعه توان رقابتی خود در بازار بیافتند.

در چنین مواقعی معمولا شرکت ها اقدام به انتشار سهام جدیدی کرده یا مبالغ سهام را بالاتر می برند تا منابع لازم برای تامین مالی پروژه های خود را فراهم نمایند. به این فرایند از تامین مالی شرکت ها در اصطلاح افزایش سرمایه گفته می شود.

شرکت ها ممکن است با هدف اصلاح و بهبود ساختار مالی خود و یا با هدف مشارکت بیشتر سهام داران در خرید سهام و تبدیل آن ها به شرکای شرکت، اقدام به افزایش سرمایه نمایند. بنابراین دلایل زیادی در ورای تصمیم گیری شرکت ها مبنی بر ثبت تغییرات در سرمایه اولیه وجود دارد که در ادامه کار، بیشتر به این موضوع می پردازیم.

ثبت افزایش سرمایه

چیزی که باعث شکل گیری انواع مختلف افزایش سرمایه از سوی شرکت های مختلف می شود، نحوه تامین منابع مورد نیاز برای این کار است. بنابراین بسته به این که این منابع مالی از چه محل یا مسیری تامین شوند، ثبت افزایش سرمایه شرکت ها را در 4 دسته کلی و به شرح زیر طبقه بندی می کنند:

افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا همان سهام جایزه

گفته می شود که این مدل از افزایش سرمایه توسط شرکت ها، نیازی به مراحل اجرایی طرح مالی وارد نمودن سرمایه خاصی در قالب نقدینگی های جدید توسط شرکت یا سهام داران به جریان سرمایه شرکت ندارد.

در این روش شرکت ها به طور معمول و در پایان یک دوره مالی و پس از مشخص نمودن میزان دقیق درآمدها و هزینه ها و نیز سودهای تقسیم شده بین سهام داران، تصمیم می گیرند که از محل سود های انباشته شده (سودی که بین سهام داران و شرکا تقسیم نشده و در بخش سود انباشته صورت های مالی شرکت ها مشخص شده است) اقدام به افزایش سرمایه نموده و بدین طریق پروژه و طرح های جدید خود را تامین مالی نمایند.

با این روش قیمت سهام فرد سهام دار، که تا قبل از تاریخ افزایش سرمایه مقداری سهام از شرکت در پرتفوی خود داشته، به نسبت افزایش تعداد سهام، کاهش می یابد. بنابراین گفته می شود که فرد سهام دار در نتیجه این اقدام شرکت، مقداری سهام جایزه، دریافت نموده است.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام داران

در این مورد از افزایش سرمایه، نقش اصلی بر عهده سهام داران شرکت است. به این صورت که شرکت اوراقی را تحت عنوان اوراق حق تقدم به سهام داران واگذار کرده و به آن ها مهلت 2 ماهه ای برای ثبت نام و پذیره نویسی می دهد. در این مرحله سهام داران 2 راه مختلف در پیش روی خود دارند:

یک اینکه سهام داران در مهلت دو ماهه داده شده مبلغی را تحت عنوان مبلغ اسمی، که در کشور ایران در حدود 1000 ریال است، به شرکت پرداخت نمایند و حق تقدم های خود را به سهام عادی تبدیل کنند و یا این که حق تقدم های داده شده توسط شرکت را به سهام داران دیگری بفروشند که در هر دو مورد مراحل اجرایی طرح مالی سهام جدیدی به دارایی افراد اضافه می شود.

افزایش سرمایه از محل آورده ها، مخصوص شرکت هایی هست که سود انباشته زیادی نداشته اند و برای تامین مالی پروژه ها و طرح های جدید خود ناچار به ترغیب سرمایه داران نسبت به ورود سرمایه های جدید به شرکت می شوند.

نکته ای که باید در این جا به آن اشاره نماییم، تفاوت بین حق تقدم و روش صرف سهام است، که خود به عنوان یکی از روش های تامین مالی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه به حساب می آید.

برخلاف حق تقدم، در روش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، سهام داران سهام عرضه شده شرکت را در دوره های پذیره نویسی با قیمت هایی بالاتر خریداری می نمایند. لازم به ذکر است که در روش گفته شده، شرکت اضافه ارزش کسب شده را یا به حساب اندوخته نزد خود منتقل می نماید و یا آن را در قالب سهام جدید به سهام داران انتقال می دهد.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

در این روش شرکت ها تنها با انجام یک سری عملیات حسابداری در ترازنامه و صورت های مالی خود، اقدام به تامین مالی خود از طریق افزایش سرمایه می کنند.

به این صورت که ارزش دارایی های ثابتی نظیر؛ ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات را در ترازنامه خود به روز می کنند و چون تغییر خاصی در بدهی های شرکت ایجاد نمی شود، سرمایه شرکت افزایش می یابد تا معادله حسابداری ( بدهی + سرمایه = دارایی ) در تعادل قرار گیرد. به این صورت و بدون ورود سرمایه خاصی و بدون هیچ گونه تغییری در دارایی سهام داران شرکت، تعداد سهام آنها به نسبت کاهش قیمت سهام، افزایش می یابد.

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

بهترین روش افزایش سرمایه چیست؟

با در نظر گرفتن ویژگی های هر کدام از روش های تامین منابع مالی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه، می توان به این نکته اشاره نمود که همواره روشی که برای یک شرکت مناسب و بهتر است الزاما برای شرکتی دیگر مناسب نیست و هر شرکت بسته به ساختار و وضعیت مالی و افق برنامه ریزی خود، مراحل اجرایی طرح مالی در هر برهه از زمان روش مناسب برای افزایش سرمایه را انتخاب می کند.

اگر بخواهیم مقایسه ای کلی در مورد انواع مختلف روش های تامین مالی برای شرکت ها داشته باشیم، می توانیم بگوییم که آن دسته از روش هایی که در طی آن ها سرمایه جدید وارد جریان سرمایه ای شرکت ها می شود، وضعیت بهتری را در مقایسه با دیگر روش ها برای یک شرکت رقم می زنند.

از این رو، روش های افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و همچنین روش صرف سهام به طور نسبی در بهبود وضعیت مالی شرکت ها مناسب تر هستند. از طرفی دیگر روش از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها با توجه به این که بدون هیچ گونه ورود سرمایه جدیدی انجام می شود، برای شرکت هایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، گزینه مناسب تری هست.

چه نوع شرکت هایی افزایش سرمایه دارند؟

می دانیم که وضعیت همه شرکت های حاضر در بورس یکسان نیست و درآمد زایی و سودآوری هر کدام از شرکت ها با یکدیگر متفاوت است. از این رو شرکت هایی که سود انباشته مناسبی دارند در اغلب اوقات اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته خود می کنند بدون این که نیازی به وارد کردن سرمایه های جدید باشد.

از طرفی دیگر، بارها شاهد اعطای حق تقدم های سهام از طرف بسیاری از شرکت ها به سهام داران خود بودیم تا از این طریق، هم آورده نقدی آن ها به شرکت و بازار را افزایش دهند و هم منابع لازم برای تامین مالی طرح های آینده خود را به دست آورند.

اگر تا به حال تجربه سرمایه گذاری در بورس را داشته اید، به احتمال زیاد با برخی از مفاهیمی که در حاشیه معاملات آن مطرح می شوند، آشنایی دارید. یکی از مفاهیم بسیار مهم که تاثیر به سزایی نیز بر روی آینده قیمتی شرکت و نیز تصمیمات استراتژیک سهام داران می گذارد، خبر افزایش سرمایه شرکت های فعال در بازار بورس است که با وقوع آن، قیمت و حجم سهام در دست افراد دچار تغییراتی می شود اما غالب اوقات تغییری در میزان مراحل اجرایی طرح مالی کل دارایی آن ها اتفاق نمی افتد.

افزایش سرمایه شرکتها

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

هر شرکت به منظور انجام فرایند افزایش سرمایه، لازم است مراحلی را طی نماید که در این قسمت به بیان خلاصه وار و مرحله به مرحله ای از این پروسه می پردازیم.

مرحله اول: هیئت مدیره و چند تن از سهام داران به نمایندگی از کل سرمایه گذاران در شرکت، با بررسی وضعیت شرکت و در صورت لزوم پیشنهاد افزایش سرمایه را مطرح کرده و به تایید می رسانند.

مرحله دوم: طرح تایید شده در مرحله اول، در این مرحله در اختیار حسابرس شرکت قرار می گیرد تا اگر ایرادات یا کاستی هایی هست، برطرف شده و در نهایت به تایید حسابرس شرکت برسد. ( در صورتی که شرکت حسابرس ندارد، طی مجمع عمومی فوق العاده به تایید سهامداران و بازرسین می رسد)

مرحله سوم: صورتجلسه تنظیم شده در مرحله قبل به همراه سایر مدارک لازم، پس از ثبت در سامانه اداره ثبت، از طریق پست به اداره ثبت فرستاده می شود تا در صورت عدم نقص تایید و آگهی شود.

مرحله چهارم: پس از صدور آگهی توسط اداره ثبت، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی به اطلاع عموم و سهامداران می رسد.

مرحله پنجم( آخر): در صورتی که شرکت بورسی باشد، از طریق سایت کدال به اطلاع سهام داران می رسد.

ثبت افزایش سرمایه

مزایا و معایب افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

آیا افزایش سرمایه شرکت ها، خبر خوبی برای سهام داران است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که خبر افزایش سرمایه به تنهایی، خبر آن چنان خوبی نیست. چرا که هیچ تغییری در میزان دارایی شما اتفاق نمی افتد. باید دید که شرکت به چه دلایلی قصد تامین مالی از طریق افزایش سرمایه را دارد.

اگر با این عمل طرح های نوینی اجرا شده و شرکت در جهت توسعه زیرساخت ها و مجموعه خود عمل کند، در این صورت خبر افزایش سرمایه شرکت، خبر خوبی به نظر می رسد. اما اگر شرکت قصد پوشش زیان اندوخته خود با افزایش سرمایه را داشته باشد، احتمالا خبر خوبی برای سهام داران نیست.

از دیگر معایبی که دارد در صورتی که از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها باشید در سال بعد به علت استهلاک در سالهای بعدی مالی باعث افت سود شرکت خواهد شد، همچنین باعث عدم ورود نقدینگی به شرکت خواهد شد.

حسابداری پیمانکاران و مطالبات آنها

حسابداری پیمانکاران و مطالبات آنها

موسسات و شرکت های عمومی و خصوصی زیادی وجود دارند که به اجرای عملیات هایی نظیر راه سازی، سد سازی، احداث ساختمان، تاسیسات، کشتی سازی، هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات می پردازند که این اعمال را با انعقاد قرارداد بین طرفین انجام می دهند.

در این مورد و در زمان اجرای همچین پروژه هایی، یکی از مسائلی که مطرح می گردد چگونگی تخصیص درآمد ها و هزینه ها بر اساس دوره مالی می باشد که این موضوع در حسابداری پیمانکاری مطرح است و در ادامه این متن به آن پرداخته شده است.

ارکان عملیات پیمانکاری:

عملیات های پیمانکاری از هر نوعی که باشند، دارای ارکان زیر هستند که رکن های اصلی در پیمانکاری محسوب می شوند.

 • کارفرما
 • پیمانکار
 • قرارداد: که موضوع آنها معمولا ساختن یک یا چند دارایی و یا در مجموع یک طرح واحد می باشد.

انواع قرارداد های پیمانکاری:

قرارداد های پیمانکاری دارای انواع مختلفی می باشند که معمولا شامل یکی از حالت های کلی زیر می شوند:

 • قرارداد های مقطوع: در این نوع از قرارداد ها، مبلغی مقطوع به عنوان بهای کل در نظر گرفته می شود.
 • قرارداد های اسانسی: در این نوع از قرارداد ها معمولا به ازای خدمات، درصد معینی به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می گردد که در این قرارداد حق الزحمه درصدی از هزینه ها می باشد.
 • قرارداد های مدیریت اجرایی: در این نوع از قرارداد ها، قیمت مصالح مورد نیاز پرداخت می گردد و در زمان اتمام کار، حق الزحمه پیمانکار پرداخت می شود که یک مبلغ مشخص می باشد و به هزینه ها مربوط نمی شود.

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکارکار:

می توان گفت که معمولا عملیات پیمانکاری در 5 مرحله زیر اجرا می گردند که هر بخشی به نوبه خود دارای اهمیت می باشد.

مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح:

 • خدمات تحقیقاتی و بنیادی
 • مطالعات طرح
 • تهیه طرح مقدماتی
 • تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح

ارجاع کار به پیمانکار:

 • تکثیر اسناد و مدارک مناقصه
 • دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح: مناقصه عمومی، مناقصه محدود، ترک مناقصه و توافق تیهت
 • تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه
 • انتخاب پیمانکار

انعقاد قرارداد با پیمانکار:

 • مشخصات فردی طرفین قرارداد
 • موضوع قرارداد
 • مبلغ قرارداد
 • مدت قرارداد
 • تاییدات و تعهدات پیمانکار
 • تعهدات و اختیارات کارفرما
 • ضمانت نامه انجام تعهدات
 • پیش پرداخت و ترتیب واریز آن
 • جریمه تاخیر

شروع عملیات:

 • تحویل، تاسیس و تجهیز کارگاه
 • مخارج دوره اجرای طرح
 • تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
 • پرداخت وجه صورت وضعیت موقت شامل، مراحل اجرایی طرح مالی جمع وجوه پرداخت شده برای صورت وضعیت های قبلی، پرداخت ده درصد بابت حسن انجام کار، اقسام پیش پرداخت، مالیات موضوع ماده 76 ق.م.م، کسور متفرقه دیگر که به عهده پیمانکار است، می باشد.

اتمام کار:

 • تحویل موقت
 • ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
 • ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
 • تهیه صورت وضعیت قطعی نصف وجه الضمان
 • تحویل قطعی
 • استرداد نصف دیگر وجه الضمان
 • هزینه نگهداری در دوره تضمین
 • انتقال دارایی مورد پیمان که به دستگاه مسئول بهره برداری

موسسه مشاوران مطالعه مقاله انواع ریسک شرکت های حسابرسی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

روش های متداول حسابداری پیمانکاری

روش های متداول حسابداری پیمانکاری

روش های متداول حسابداری پیمانکاری:

در واقع به منظور تعیین سودی که باید در طی هر دوره مالی به حساب منظور شود، موسسات پیمانکاری از 2 روش زیر برای حسابداری پیمانکاری خود استفاده می کنند:

روش کار تکمیل شده:

در این روش به محاسبه سود، در زمانی که طرح به میزان قابل توجهی تکمیل شده باشد، پرداخته می شود.

روش درصد پیشرفت کار:

در این روش با محاسبه سود به تناسب کادر جریان پیشرفت هر دوره، حسابداری پیمانکاری انجام می شود.

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی:

در برخی مواقع ممکن است زیان هایی به بار بیاید و هزینه هایی در پی داشته باشد به همین دلیل، اگر لازم باشد که برای زیان های احتمالی، یک ذخیره در نظر گرفته شود، این میزان ذخیره در نظر گرفته شده بدون توجه به موارد زیر تعیین می گردد.

 • شروع یا عدم شروع عملیات اجرائی پیمان
 • مرحله تکمیل عملیات پیمان
 • میزان سود مورد انتظار از سایر قرارداد های غیر مرتبط با پیمان

انتقال سود بستن حساب پیمان تکمیل شده:

قراردادی که تکمیل می گردد، محاسبه سود یا زیان آن به یکی از روش های زیر صورت می گیرد و سپس آن را به حساب سود و زیان انتقال می دهند.

 • محاسبه سود هر پیمان به طور جداگانه
 • محاسبه سود پیمان ها به طور کلی

محاسبه سود قرارداد های ناتمام:

به منظور انجام حسابداری های پیمانکاری برای قرارداد های بلند مدت، از روش درصد پیشرفت کار استفاده می گردد که در این روش، میزان سود یا زیان بر مبنای درصد پیشرفت کار و در پایان هر دوره مالی محاسبه و اندازه گیری می گردد.

 • محاسبه سود پیمان های ناتمام بر اساس مخارج واقعی
 • محاسبه سود پیمان های ناتمام بر اساس مخارج برآوردی

نحوه محاسبه دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه:

معمولا دستمزد و مزایای کارگران و همچنین سرپرستان کارگاه ها، از بخش تنخواه گردان کارگاه مورد نظر پرداخت می گردد. یا، دفتر مرکزی پس از پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه آن را به حساب قرارداد مورد نظر واریز می نماید. در این خصوص چگونگی تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد در موسسات پیمانکاری، بایستی به نحوی باشد که بتوان مبلغ دستمزد را به راحتی تعیین نمود.

لازم به ذکر است که در حسابداری پیمانکاری، برای کارگرانی که در یک قرارداد جدا مشغول به کار باشند، لیست دستمزد جداگانه ای تنظیم می گردد و در پایان هر دوره معین مانند هفته یا ماه، به حساب همان قرارداد، بدهکار می گردد.

در برخی از موارد مکن است کارگران و سرپرستان کارگاه در طول یک دوره، در قرارداد های زیادی اشتغال داشته باشند. بنابراین برای این که هزینه دستمزد کارکنان به راحتی تقسیم بندی شود، بایستی از صورت تجزیه دستمزد استفاده نمایند که در این صورت، ساعات کار کارگران در هر کارگاه و همچنین مبلغ مزد آنها به قرارداد های مربوطه سرشکن می شود.

اگر این مطلب برای مراحل اجرایی طرح مالی شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله حق بیمه پیمانکاری را به شما پیشنهاد می کنیم.

برنامه ریزی در حسابرسی و مفهوم آن

اولین مرحله از مراحل عملیات حسابرسی مرحله برنامه ریزی است.

برنامه ریزی در حسابرسی به معنای آن است که حسابرسان ابتدا به ساکن صاحبکار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای شروع رسیدگی ها به محل کار وی نمی روند.

برنامه ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفصیلی برای تعیین نوع و ماهیت، زمانبندی اجرا و حدود و روش های حسابرسی مربوط به هر حسابرسی.

هدف برنامه ریزی، انجام به موقع و اثربخش حسابرسی است.

مراحل برنامه ریزی حسابرسی به شرح زیر می باشد:

1) برنامه ریزی حسابرسی

2) کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی

3) ارزیابی سیستم کنترل داخلی

4) طراحی و اجرای آزمون کنترل ها

5) برآورد خطر کنترل (CR)

6) برآورد خطر عدم کشف (Cd)

7) طراحی و اجرای آزمون های محتوی

نکته: در صورتی که ارزیابی سیستم کنترل داخلی (مرحله 3) غیر موثر باشد از انجام مرحله 4 یعنی طراحی و اجرای آزمون کنترل ها خودداری می کنیم.
شرکت حسابداری مالی کده ارائه دهنده خدمات حسابرسی برای شما عزیزان گزانقدر می باشد.

با تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.

آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی رو به جنوب نرسیده به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) کوچه پنجم پلاک 8اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.