ماتریس SWOT چیست؟


SWOT

شرکت ها

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻗﺒـﻞ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻄﺒﻴـﻖ و. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﻮات. (. SWOT. ) و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ . ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻨﺪ ﺧﻮدرو، از ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﻳﻦ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي .

دکتر محمدرضا شجاعی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران احمد اسعدی . برای شناسایی استراتژیهای مناسب این شرکت از روش ماتریس سوات (SWOT) . زمینه ارائه تسهیلات مسکن و خودرو و نیز انواع وامها به اعضا نقش بسزایی ایفا می کنند.

شركت سهند خودرو به عنوان يك شركت كوچك سازنده قطعات خودرو، در شهرك صنعتي شهيد . و مقايسه، ماتريس سوات(SWOT) و ماتريس داخلي و خارجي (IE) را تشكيل داده ايم.

زﻣﺴﺘﺎن. 88. بررسی ميزان کاربرد ماتريس. SWOT. در. عملکرد . .. 100. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ا. ﺳﺖ . ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎى ﺗﺤﻠﯿﻞ swot. در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو در.

. و ارزیابی جامع فازی (FCE) (مطالعه موردی: سازمان فروش شرکت ایران خودرو) . Conference Paper: آنالیز استراتژیک مدیریت منابع انسانی با ماتریس SWOT و مدل .

. ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (SWOT) . در یکی از صنایع مونتاژ قطعات خودرو ایران به منظور کنترل عملکرد این سازمان در . در زمینه به‌کارگیری و رعایت استاندارد ایمنی و بهداشتی موجود در شرکت مورد نظر و .

. کارهای کوچک کمک کند. اما تحلیل swot و ماتریس swot چیست؟ . تغییر در متغیرهای خارجی و محیطی می تواند تهدید هایی را برای شرکت در پی داشته باشد. مواردی چون :.

صنعت خودرو سازی در سال 1346 تحت عنوان شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی . با این موضوع برای جمع آوری اطلاعات و نیز استفاده از ماتریس swot و ماتریس qspm .

رﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ روش ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓـﺎزي، ﺑـﻪ. ﻋﻨﻮان روش ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮ ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻨﻮش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ . واژ. ه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ. SWOT.

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ. را. ﻣﻠﻤﻮﺳﺘﺮ. و. ﺣﻴﺎﺗﻲ. ﺗﺮ. ﻧﻤﻮده. اﺳﺖ . اﻳﻦ. ﻣﻮرد. ﺑﺨﺼﻮص. ﺑﺮاي. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ. ﻛﻪ. ﺣﻮزه. ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻓﺮا . ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻮﮔﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ. BCG. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش.

ویدیو: ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT

اگر برای تدوین استراتژی به دنبال ابزار هستید و نه یک دست‌گرمیِ، جای درستی آمده اید. تدوین استراتژی با گپ زدن های کافه ای و ترک موتور متفاوت است. حتما شما هم شنیده اید که در مورد یک کسب و کار می گویند «به پولش می‌ارزد»! خوب… که چی؟ با این حساب تولید قارچ یا پرورش گل یا راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی در کمتر از یک دقیقه توجیه پذیر می شود.

آنچه در این مقاله خواهید یافت:

چرا SWOT؟

ماتریس SWOT یا (SWOT Analysis) روشی مفید برای فهم نقاط قوت، ضعف و همین‌طور شناساییِ فرصت‌ها و تهدیدهای پیشِ ‌رو است. ماتریس SWOT در کسب و کار کمک می‌کند موقعیت پایداری در بازار به دست آورید و در زمینه شخصی نیز کمک می‌کند تا شغل خود را در مسیری توسعه دهید که بهترین استفاده را از استعدادها، توانایی‌ها و فرصت‌های خودتان ببرید.

تجزیه و تحلیل SWOT یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک است که به صاحبان استارت آپ ها کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود، و همچنین هر گونه فرصت و تهدیدی که ممکن است در شرایط خاص کسب و کار وجود داشته باشد، شناسایی کند.

ابزار SWOT خلاصه فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارج از یک سازمان را در تقابل با نقاط قوت و ضعف داخلی را بررسی می‌کند.

یک، دو، سه: SWOT

۱٫ فهرستی از فرصت های عمده ای که درمحیط پیرامونی شما وجود دارد تهیه کنید.

۲٫ فهرستی از تهدیدات عمده موجود در محیط اطراف خود تهیه کنید.

۳٫ فهرستی از نقاط قوت اصلی خود را تهیه کنید.

۴٫ فهرستی از نقاط عمده ضعف خود را تهیه کنید.

۵٫ نقاط قوت و فرصت ها را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در خانه مربوطه درگروه « استراتژی های SO» بنویسید.

۶٫ نقاط ضعف را با فرصت ها مقایسه کنید و نتیجه را درگروه « استراتژی های WO » بنویسید.

۷٫ نقاط قوت را با تهدیدات مقایسه کنید و نتیجه را درگروه « استراتژی های ST » بنویسید.

۸٫ نقاط ضعف را با تهدیدات مقایسه کنید و نتیجه را درگروه « استراتژی های WT» بنویسید.

SWOT

SWOT

قدم به قدم با SWOT

ساده ترین راه برای پر کردن فرم ماتریس SWOT، پاسخ دادن به یک سری سوال است. برای شروع کار از لیست زیر استفاده کنید، تمرکز خود را بر سوالاتی که بیشتر مربوط به خود شما و وضعیت پیرامون شما هستبگذارید

نقاط قوت

در این قسمت به ویژگی هایی از خودتان و کسب وکارتان بپردازید که به شما برای رسیدن به اهدافتان کمک میکند. سوالاتی که باید درنظر بگیریم :

– شما چه کاری را به خوبی انجام می دهید؟

– مهارت های منحصر بفرد شما ماتریس SWOT چیست؟ چیست؟

– چه دانش تخصصی دارید؟

– چه تجربه ای دارید؟

– چه مزیت هایی نسبت به رقبا دارید؟

– در کجا کسب و کار شما بیشتر سودآور است؟

نقاط ضعف

در این بخش به ویژگی هایی از خودتان و کسب و کارتان بپردازید که می تواند مانع رسیدن شما به اهدافتان شود

– در چه زمینه هایی نیاز به رشد دارید؟

– چه منابعی را کم دارید؟

– کدام بخش از کارتان سودآور نیست؟

– در کدام زمینه ها به تجربه و دانش بیشتر نیاز دارید؟

– کدام یک برای شما ارزش بیشتری دارد؟ زمان یا پول؟

فرصت ها

در این مورد، به عوامل بیرونی فکر کنید که باعث می شود شما به اهدافتان برسید. سوالاتی که بایستی در نظر بگیرید:

– اهداف کاری که در حال حاضر شما برای رسیدن به آن ها فعالیت می کنید؟

– چه کارهای اضافی می توانید برای مشتریان خود انجام دهید؟

– چه تکنولوژی هایی را می توانید برای رشد استارت آپ خود به خدمت بگیرید؟

– آیا مخاطبان بالقوه ای وجود دارند که سراغشان بروید؟

– آیا محصولات و خدمات دیگری وجود دارند که به شما در کسب و کارتان کمک کنند؟

تهدیدها

در این قسمت به این فکر کنید آیا عوامل خارجی وجود دارد که بتواند در کسب و کار شما خلل ایجاد کند؟ سوال هایی که برای این بخش باید در نظر گرفت:

– چه موانعی سر راهتان هست؟

– قدرت های بزرگترین رقیبانتان چه چیزهایی است؟

– رقبایتان چه امتیازهایی دارند که شما ندارید؟

– در اقتصاد چه می گذرد؟

– در صنعت چه می گذرد؟

تحلیل SWOT

یکی از مهمترین بخش های آنالیز SWOT، استفاده از داده های جمع آوری شده برای شکل دادن اهداف واستراتژی های جدیدتان است. برای مثال شما باید:

– یک برنامه ایجاد کنید تا نقاط قوت بیشتری ایجاد کنید.

– راه های بهبود نقاط ضعف خود را لیست کنید.

– تعیین اهداف smart برای هر یک از فرصت های شناسایی شده.

– برنامه ای برای استفاده از نقاط قوت خود برای کاهش تهدیدها که شناسایی کرده اید طراحی کنید

داده های جمع شده از قسمت های مختلف را ترکیب کنید
– کشف کنید که چگونه می توان نقاط قوت و فرصت های خود را برای استراتژی های جدید ترکیب کنید.

– سعی کنید برای شناسایی تهدیدهایی که می توان از بین برد، از ترکیبی از نقاط قوت و تهدیدات استفاده کنید.

– نقاط ضعف و فرصت های خود را برای ایجاد لیستی از موقعیت هایی که قابلیت رشد و بهبود دارند را بررسی کنید.

– لیستی از موقعیت هایی که در آن ها دچار تهدید و ضعف می شوید تهیه و از آن ها دوری کنید.

SWOT

SWOT

کلام آخر

با ‌وجود مقبولیت SWOT، یافته‌های جدید نشان می‌دهد این ابزار برای برخی عرصه ها کارایی متوسطی دارد و برای صنایع بزرگ خیلی کاربرد ندارد. مخالفان SWOT معتقدند که این ابزار سطحی‌نگر است و اگر کاربران به عمق کم آن توجه نکنند ممکن است تحلیل های خود را در حد پرستش بپذیرند و انعطاف کمی در برابر نقد آنها داشته باشند.

در انتها باید یاداور شد که تجزیه و تحلیل SWOT ابزاری است که شما می توانید در کسب و کار خود به طور مداوم برای کشف فرصت های جدید و بهبود روند تصمیم گیری خود استفاده کنید. تجزیه و تحلیل SWOT اغلب بعنوان بخشی از یک طرح بازاریابی استفاده می شود، اما همچنین یک ابزار خوب برای استراتژی کسب و کار عمومی و استفاده از آن به عنوان نقطه ماتریس SWOT چیست؟ شروع برای بحث های تیم است.

هنگامی که SWOT را بطور کامل انجام دادید، تحلیل SWOT میتواند اطلاعات ارزشمندی را برای استارت آپ شما به ارمغان بیاورد که در موقعیت های مختلف به شما کمک می کند.

ترفند های ماتريس swot

ماتريس چيست ؟‌( ترفند های ماتريس swot )+ توضيحات تكميلی

به طوری كلی‌ ماتريس به معنای يك استراتژی برای يك سازمان و يا شركت هایی است كه با توجه به آن صلاحيت های مورد نظر آنها مورد بررسی نيز قرار ميگيرند ولی اين صلاحيت ها‌ و شناسایی ها چگونه مورد بررسی قرار ميگيرند ؟ در اين مقاله از سايت همیارمن قصد بر آن داريم كه ترفند های ماتريس swot را برای شما شرح داده و اينكه چگونگی استفاده كردن از آنها را برای‌ نشر بيان كنيم .

كلمه ماتريس مخفف چندين كلمه است كه از اصطلاحات اينگليسی برگرفته شده است ، به طور كلی از چهار كلمه هایی به معنای نقاط قوت ، نقطه ضعف و نقطه عطف و تهديداتی كه در آينده ممكن است شما را در برگيرد و تمام پيشرفت ها و … . با توجه به اين ويژگی ها قرار بر اين است كه سازمان ها مورد بررسی قرار بگيرند ، اما اين موارد چه كمكی به آنها ميكند ؟ آنها ميتوانند تمام نقاط ضعف خود را به صورت دقيق نيز آناليز كرده و تمام راهكار هایی كه ميتواند به آنها كمك كند را اجرا ميكنند .

ماتريس يك روش است كه ما ميتوانيم از آن استفاده كنيم ، و تمام استراتژی های آن را ( سوييت ) ميگويند ، بسياری از كارشناس های بسيار موفق هستند كه بر اين باورند با استفاده از ترفند های ماتريس ميتوان يك دستور العمل بسيار قدرتمندی تهيه كرد و با توجه به آن كار هایی را از سر گرفت . ( اما نكات بسيار مهمی نيز وجود دارد ، كه ميتواند با ما در اين زمينه و بازاريابان نيز كمك كند كه در ادامه با آنها نيز بيشتر آشنا خواهيم شد )

ترفند های ماتريس swot از چند بخش تشكيل شده است ؟

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

در ابتدای مقدمه توضيحات نسبتا كاملی داده شده است تا اينكه شما با اين قضيه آشنا شويد ، اما حال نوبت آن است كه سراغ بخش های مهم ترفند های ماتريس swot رفته و آنها را نيز برای شما جداگانه شرح دهيم :

  • دامنه ها : دامنه ها نيز به دو صورت خارجی و داخلی تقسيم ميشودند ؛ داخلی به منظور نقاط قوت است ( افراد در دامنه داخلی تمام جوانب را نيز بررسی كرده و سعی بر اين داشته اند كه آنها را آناليز كنند ) ، دامنه های خارجی كه به منظور فرصت های پيش رو و تهديدات مهم است ( برای يك سازمان خيلی مهم است كه اين دو نكته را سر لوحه خود قرار بدهند به اين دليل كه اگر برای شما فرصتی پيش آيد با بهترين راه و روش ممكن از آن استفاده كرده و نبايد فرصت سوزی ايجاد كنيد ، عامل متضاد‌آن نيز تهديدات است كه ممكن است برند های شما را زمين گير كند كه متخصصان ميتواند آنها را پيش بينی كرده و با آنها مقابله كنند )
  • ماهيت : بر اساس ماهيت ها نيز به صورت عوامل مثبت و عوامل منفی نيز تقسيم ميشود كه در ادامه با هر يك از آنها به صورت كامل بحث خواهيم كرد .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

نقاط قوت (‌ Strenghts ) : در بخش بالایی توضيحات نسبتا كمی فقط در رابطه با آشنایی شما در اين موضوع عنوان كرده ايم و حال نوبت آن فرا رسيده كه تمام جوانب را برای‌ شما عنوان كنيم ، اول آنكه شما بايد برای‌ يك نقطه قوت بسيار خوب با نام تجاری قدرتمند شروع كنيد ( به اين دليل كه مخاطب ابهت شركت و سازمان شما را با آن نام نيز به خاطر بسپارد ) ،‌ ارائه خدمات بسيار ماتریس SWOT چیست؟ ارزنده به مشتری خود و بررسی انتقادات و پيشنهادات ( اين عوامل بر برند های شما و نام تجاری و شهرت و محبوبيت نيز اثر بسيار ويژه ایی ميگذارد ، به آن گونه اگر شما برای كالایی كه به افراد ميدهيد گارانتی پس از فروش و يا تعويض قرار دهيد افراد بر اين باور هستند كه اجناس شما مورد اطمينان است و از آنها بساير استفاده ميكنند و نام شركت شما بر سر زبان ها خواهد افتاد ) .

يكی‌ از عوامل بسيار مهم داشتن يك استراتژی بسيار قدرتمند است و يا به اصطلاح شما بايد در اين حوزه ها سياست داشته باشيد و با توجه به فكر خلاقانه خود شايستگی هایی را برای خود رقم بزنيد . ( پيشنهاد ما به شما آن است كه قبل از آنكه سراغ هر روش برويد آن را مورد بررسی قرار داده و تمام ماهيت های آن را بسنجنيد )

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

مطالب پیشنهادی همیارمن:

  • ترفند های ديجيتال ماركتينگ
  • برترین ابزارهای تحلیل سایت
  • برترین ابزارهای تحلیل سایت – بخش اول الکسا
  • تکنیک‌های سئو دسته بندی محصولات در فروشگاه اینترنتی
  • روش های واقعی افزایش فالوور اینستاگرام

نقاط ضعف : نقطه ضعف های يك سازمان نقاط بلعكس قوت است ، به آن معنا كه كاملا بر عكس آن است ، برای مثال نداشتن يك نام تجاری بسيار مناسب و يا اينكه كارشناسان مناسبی را استخدام نكنيد باعث پس روی شما خواهد شد ؛ اما چگونه ؟ برای درك بهتر شما از اين موضوع بهتر است كه يك مثال ساده برای شما زده شود ، تصور كنيد شما يك كارشناس نا مناسب را استخدام كرده و آن از هيچ يك از استراتژی های مناسب آگاه نيست و همين مورد باعث ان خواهد شد كه هزينه های بسيار بالایی برای شما رغم بخورد . ( اگر شما با اين موارد مواجه شده ايد پيشنهاد ما به شما آن است كه تمام فعاليت خود را به يكباره نيز مورد بررسی قرار داده و با توجه با هر يك از رويداد هایی كه انجام داده ايد خود را مورد آناليز قرار دهيد و اين كار باعث متوجه شدن شما از كار های اشتباه در مورد شركت خواهد شد )

فرصت ها : به طور كلی تمام موارد مطلوب كه باعث ميشود شما از رقبا پيشی بگيريد را فرصت می نامند ، اما چگونه بايد از آن استفاده كرد ؟ پيشنهاد ما به شما آن است كه بايد تمام پيشرفت رقبا را مورد بررسی قرار بگيريد و مشاهده كنيد كه چه عواملی باعث بی نقص شدن آن ها ميشود ، اما در برخی‌ از مواقع ها متوجه آن خواهيد شد رقبا در برخی از مواقع از شما خيلی ضعيف تر هستند و حال نوبت شما است كه در رابطه با آن زمينه ماتریس SWOT چیست؟ از آنها پيشی گرفته و منجر به آن شويد كه ديگر آنها نتوانند با شما رقابت كند ، يكی ديگر از عوامل های مهم موقعيت بازاری و بازريابی است ( به آن معنا كه در برخی از مواقع ها قيمت اجناس و كالا ها بالا ميرود و يا اينكه تورم در آن كالا افزايش ميابد ، افراد كم تجربه نيز همان لحظه قيمت كالا را افزايش ميدهند ، ولی افرادی كه در اين حوزه سر رشته دارند تخفيف هایی‌ را در رابطه با آن كالا قرار ميدهند و همان مورد باعث خواهد شد كه از ساير رقبا در فروش پيشی بگيرند ) .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

تهديدات : افراد معنای كلمه و لغوی تهديدات را با كار آمد بودن آن نيز اشتباه میگيرند ، تهديد ها به آن معنا مورد خطر قرار گرفتند توسط افراد ديگر نيست و معنای لغوی آن در رابطه با ترفند های ماتريس كاملا متفاوت خواهد بود ، عوامل محيطی كارمندان نيز ميتواند اين تهديدات را برای سازمان رغم بزند به آن معنا كه هر رويدادی كه در آينده ميتواند رغم بزند را با ساير افراد اشتراك گذاشته و سبب آن خواهند شد كه اسم و پيشرفت شركت پس رفت كند و يا اينكه اعتصاب كارمندان نيز ميتوان اين تهديدات را كامل تر كند ؛ تا به اينجا تمام عوامل داخلی تهديدات را مورد بررسی قرار داده ايم و حال نوبت آن است كه عوامل خارجی‌ را مورد بررسی قرار دهيد ، برای درك بهتر شما زا اين موضوع مثال های ساده عنوان خواهيم كرد ، تصور كنيد كه شما يكی از كالای خود را وارد كانال قيمتی مناسبی كرده ايد و شركت ديگر همان كالا را با قيمت بسيار كمی به فروش ميگذارد و همين مورد باعث آن خواهد شد كه شركت خود شما مرود بحرانی با توجه به بازخورد كم رو به رو شود . ( توجه داشته باشيد اگر رقبا خود شما را وارد اين جنگ كرده اند شما بهتر است كالای گران قيمت آنها را وارد بحران بازخوردی كنيد )

چگونه برای تحليلات ترفند های ماتريس swot برنامه ایی داشته باشيم ؟

تا به اينجای مقاله تمام مواردی كه بايد بدانيد عنوان شده است و اما برای بهتر جلو بردن آنها بايد برنامه ایی‌ داشته باشيد تا از آن عمل كنيد :

1 – هدف گزاری و مورد آناليز قرار دادن : يكی‌ از ساز و كار های ابتدایی كه ممكن است همه ی ما آن را بدانيم هدف گزاری‌ بين كار هایی است كه ما ميخواهيم آن را در آينده انجام بدهيم نيز است ، اما نحوه انتخاب هدف مناسب است ، پيشنهاد ما به شما آن است كه ميانه را انتخاب كنيد به آن دليل كه شما تازه سازمانی را تاسيس كرده ايد و بهتر است از اهداف كوچك شروع كرده و بعد از گذر زمان هدف های بسيار بزرگی را با توجه به شناخت قدرت انتخاب كنيد ، يكی‌ ديگر از موضوعات بسيار مهم را ميتوان تحقيق كردن و به اصطلاح آناليز كردن ميتوان اطلاق كرد به آن دلايلی كه در بخش ابتدایی مقاله عنوان شده است شما بايد رقبای مورد نظر خود را بشناسيد ( بايد بدانيد در چه زمينه هایی قدرتمند هستند و يا اينكه در چه حوزه های ضعيف و قابل شكست خواهند بود ) و اينكه بتوانيد از آنها به صورت بسيار دقيق استفاده كنيد بدون انكه به خود ضربه بزنيد .

ترفند های ماتريس swot + سير تا پياز آنها

2 – شناسایی مشكلات مالی : يكی از معضلات بسيار بزرگ هر سازمان را ميتوان مشكلات مالی دانست به آن معنا كه تمام موارد و چرخه باز خوردی آنها از طيف مالی نيز عبور ميكند و كم و كاستی های بسيار كوچكی ميتواند مشكلات بسيار بزرگی را رغم بزند ، اين عامل را ميتوان يك تهديد بسيار بزرگ دانست ، علاوه بر تمام اين موراد شركت و سازمان های بسيار گسترده ایی با توجه به اين موضوع نيز شكست خورده اند و يا اينكه با شكست تحميل گشته اند ،‌ اما تمام آنها يك مشكل مشابه داشته اند و آن نيز هم نداشتن نيروی قايل اعتماد است و بر اساس اين انتخاب هم ضربه هآی بزرگی دريافت كرده اند .

سخن پايانی :

اميدوار هستيم از اين مقاله از سايت همیارمن نيز نهايت بهره را كسب كرده باشيد و بتوانيد از آنها استفاده كنيد ، در انتهای ذكر چند نكته مهم است كه بايد در رابطه با آن نيز صحبت هایی صورت گيرد ، در اين مقاله صحبتی از ميزان درامد كارشناسان نشده است و بايد شما بدانيد در اين حوزه درآمد هایی متفاوتی وجود دارد و اينكه كارشناسان ميزان درامد آنها با توجه به پروژه هایی ‌است كه انتخاب ميكنند ، در مورد ترفند های ماتريس swot تمام اين موارد در يك شركت هم ممكن است رخ بدهد و در واقع ماتریس SWOT چیست؟ به آن رويداد گره خوردگی نيز اطلاق ميشود .

تحلیل SWOT چیست ؟ (SWOT Analysis)

تحلیل SWOT چیست ؟ (SWOT Analysis)

اس دبلیواُتی در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. از این روش علاوه بر برنامه ریزی استراتژیک بطور کلی در تحلیل وضعیت سازمان‌ها استفاده می شود.در واقع تحلیل SWOT را باید ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی است. این تحلیل را علاوه بر SWOT در برخی متون به صورت TOWS نیز آورده‌اند.

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات:

در تحلیل swot عوامل مؤثر بر شرکت یا سازمان به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی

الف) عوامل درونی:

این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی می باشند. پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تأثیر دارند سازمان نیز بر آنها تأثیر دارد.هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای بدست اوردن سود بایستی از آنها بهره برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلوگیری از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند.

عوامل درونی نیز همانند عوامل بیرونی دو دسته می باشند که عبارتند از:

نقطه قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی ماتریس SWOT چیست؟ که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقاط قوت اختراعات ثبت شده شرکت.
نام تجاری و برند شناخته شده.
شهرت در بین مشتریان.
مزیت در قیمت تمام شده.
دسترسی اختصاصی به منابع طبیعی.
دسترسی به شبکه های توزیع مناسب.
نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی شود:

ظرفیت و تواناییها/ مزایای رقابتی/انحصاری بودن/ منابع، دارایی، کارکنان/ تجربیات، دانش، داده ها/ ذخایر مالی و درآمدهای احتمالی/منطقه بازار یابی، توزیع و شناخته شدن/جنبه های نواوری/محل جغرافیایی/قیمت و کیفیت/اعتبارات و صلاحیت ها/فرایندها و سیستم ها/ فناوری اطلاعات و ارتباطات/فرهنگی، رفتاری، نگرشی/حمایت مدیران

نقاط ضعف: نوع محددیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی‌هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.
عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات.
نام تجاری و برند ضعیف.
ناشناخته بودن در بین مشتریان.
ساختار پر هزینه در شرکت.
عدم دسترسی به منایع.
عدم دسترسی به شبکه های توزیع.
نیروی انسانی ناکارآمد.
نکته ی حائز اهمیت در اینجا امکان تبدیل شدن ضعفها و قوت ها به یکدیگر در شرایط گوناگون است. برای مثال ظرفیت تولید بالا می تواند یک مزیت و قوت برای شرکت محسوب شود اما همین ظرفیت بالا در شرایط رکود و تغییرات تکنولوژیکی می تواند باعث کاهش چابکی شرکت گردد و به آن لطمه وارد کند.

نقاط ضعف می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد:

کمبود ظرفیت و توانایی ها/ کمبود قدرت رقابت/ شهرت، حضور در میدان/مباحث مالی/آسیب پذیری دانش/ مقیاس و محدودیت زمانی/جریان نقدینگی و مصرف آن/ دوام و ایستادگی/تأثیر روی فعالیت های اصلی/قابلیت اطمینان داده ها/قابلیت پیش بینی برنامه ها/ روحیه، تعهد و رهبری/اعتبارات/فرآیندها و سیستم ها/عدم حمایت مدیران

ب)عوامل بیرونی:

این عوامل خارجی از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ گونه

تاثیری بر آنها ندارد.هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که میتواندبه یک سازمان سود

رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتباب شود. عوامل بیرونی خود به دو گونه میباشد:

فرصت: عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان
نیاز برطرف نشده مشتری.
ظهور تکنولوژی های جدید.
کم شدن محدودیت های قانونی.
حذف موانع تجارت جهانی.

فرصت ها را می تواند در قالب یکی از دسته دهای زیر دسته بندی گردد:

– توسعه بازار/ آسیب پذیری رقبا/ روندهای صنعت با شیوه زندگی/توسعه تکنولوژی/- اعتبار جهانی/- بازارهای جدی- صادرات و واردات/ انحصاری شدن جدید/قراردادهای بزرگ/ توسعه کسب و کار و محصول/ اطلاعات و تحقیق/- شراکت ها و نمایندگی- تأثیرات فصلی، آب و هوا و غیره/ وضعیت اقتصادی

تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند. تغییر در سلیقه ی مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما می شود.
ظهور محصولات جایگزین پر قدرت.
افزایش محدودیت های تجاری.

تهدیدها می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد:

– اثرات سیاسی/ اثرات محیطی/ اثرات قانونی/ توسعه فناوری اطلاعات/ اهداف و مقاصد رقبا/- تقاضای بازار/تکنولوژ محصولات، خدمات و ایده های جدید/قراردادهای حیاتی/ شرکای تجاری/- مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشده/اقتصاد داخل و خارج/
ماتریس SWOT

دربرنامه‌ریزی راهبردی، به ترتیب چشم انداز(Vision)، رسالت(Mission)، اهداف(Objectives)، راهبردها(Strategies)، عناوین برنامه‌ها (Projects) و فعالیتها(Activities) برای سازمان یا تشکل مورد نظر تعریف می‌گردد. چشم انداز و رسالت بر مبنای نظر بالاترین مرجع تصمیم گیر (که می‌توان اساسنامه مصوب مجمع عمومی در نظر گرفت) تعیین می‌شود. اهداف نیز بر اساس رسالت تعیین شده مشخص می‌شود. درواقع رسالت یا ماموریت، وظایف کلی و دور نمای فعالیتهای تشکل را مشخص می‌کند و اهداف، مسیرهای رسیدن به این رسالت می‌باشد. برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats) با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می‌شود که بر مبنای آن و با استفاده از ماتریس SWOT، راهبردها استخراج می‌گردد:

SWOT.JPG

هر راهبرد در زیر مجموعه یکی از اهداف، روش رسیدن به هدف را مشخص می‌سازد. شناسایی ذی‌نفع‌های درونی و بیرونی نیز به شناسایی عوامل کمک می‌نماید. پس از آن برای رسیدن به هر راهبرد، برنامه‌هایی مشخص می‌شود که لازم است زمانبندی و بودجه گذاری آنها نیز انجام شود.

راهبرد S

این راهبرد می‌تواند یک حالت هم‌افزایی در سازمان ایجاد کند. هر شرکتی مایل است در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از توانمندی‌ها، استفاده از فرصت‌ها را به حداکثر برساند. (گردهمایی‌ها و ارائه تجارب موفق، همچنین طراحی دوره‌های آموزشی مانند مدیریت دانش ، سازمان‌های یادگیرنده و غیره می‌تواند در این زمینه سودمند باشد.)

راهبرد W

هدف دومین راهبرد، کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست. گاه شرکت‌ها به دلیل برخورداری از ضعف‌های اساسی، امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور از بین بردن نقاط ضعف می‌تواند شرکت را در استفاده از ماتریس SWOT چیست؟ فرصت‌ها توانمند کند.

راهبرد o

این راهبرد براساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده‌است و هدف آن افزایش توانمندی‌های موجود و کاهش تهدیدات با طراحی دوره‌های آموزشی است.

راهبرد T

هدف این راهبرد، کاهش نقاط ضعف و تهدیدات تا حد امکان است. شرکتی که در معرض ورشکستگی قرار دارد می‌تواند با برگزاری دوره‌هایی مانند مدیریت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش برای بقا استفاده کند.

به منظور درک بهتر این روش، مثال زیر ارائه می‌شود. در این کار-فهرست (check-list) به تفکیک نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات یک شرکت سوالاتی مطرح گردیده‌است :

الف – نقاط قوت بالقوه Potential internal strengths – قابلیت تولید

– مهارت‌های بازاریابی خوب

– مهارت‌های مربوط به تحقیق و توسعه
– قابلیت و توانایی سیستم‌های اطلاعاتی
– منابع انسانی
– نام معروف و خوش نامی
– ساختار سازمانی مناسب
– توانایی مدیریت بر تغییرات استراتژیک

ب – نقاط ضعف بالقوه Potential internal Weaknesses – بالا بودن قیمت تمام شده
– نزول نوآوری
– ضعف بازاریابی
– کافی نبودن سیستم‌های اطلاعاتی
– عدم کفایت منابع انسانی
– عدم خوشنامی
– تعارض بین واحدهای مختلف
– نامناسب بودن ساختار سازمانی

ج – فرصت‌های بالقوه Potential environmental opportunities – نگاه به بازارهای دست نخورده جدید
– توسعه فیزیکی بازار
– کاربرد مهارت‌های تحقیق و توسعه
– ورود به اقلام جدید تولید و بازار

د – تهدیدات بالقوه Potential environmental threats – افزایش رقابت داخلی
– افزایش رقابت خارجی
– تغییر سلایق مشتری
– وجود موانع ورود به بازار
– افزایش وجود کالاهای جایگزین

قوت، ضعف، فرصت، تهدید

در عالم سیاست و در عرصه امور اجرایی، بسیار می‌شنویم که مدیران سخن از تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و نقاط ضعف به نقاط قوت بر زبان می‌آورند. چنین جملاتی ساده است ولی عمل به آنها مستلزم رعایت قواعد خاصی است.

قوت، ضعف، فرصت، تهدید

در عالم سیاست و در عرصه امور اجرایی، بسیار می‌شنویم که مدیران سخن از تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و نقاط ضعف به نقاط قوت بر زبان می‌آورند. گفتن چنین جملاتی ساده است ولی عمل به آنها مستلزم رعایت قواعد خاصی است. یکی از این قواعد را می‌توان منوط به اجرای تحلیل SWOT دانست. متن حاضر، کوششی در معرفی تحلیل SWOT در عرصه اقتصادی است. ولی با اندکی تلاش می‌توان تمامی آنچه آمده است را به عالم سیاست و دیپلماسی نیز تعمیم داد.

تجزیه و تحلیل SWOT (معادل ماتریس SWOT) یک روش منسجم برنامه‌ریزی است که به منظور بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در مورد یک پروژه یا سرمایه‌گذاری یا کسب‌و‌کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تجزیه و تحلیل SWOT همچنین می‌تواند برای تولید یک محصول یا حتی برای استفاده‌های شخصی یا صنعت انجام گیرد. این شامل تعیین هدف سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی آن کسب‌و‌کار یا پروژه و شناسایی عوامل داخلی و خارجی است که ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشد. مبدع این روش آلبرت هامفری است که کنوانسیونی را در موسسه تحقیقاتی استنفورد در دهه 1960 هدایت می‌کرد. او درجه‌ای را که محیط داخلی بنگاه با محیط خارجی بنگاه متناسب باشد با مفهومی به نام «تناسب استراتژیک» تعریف کرد. تنظیم اهداف باید پس از آنالیزهای SWOT انجام شود، این موجب می‌شود اهداف دست‌یافتنی یا اهداف کوتاه‌مدت برای سازمان تعیین شوند.
نقاط قوت: ویژگی‌های کسب‌و‌کار یا پروژه که نسبت به کارهای مشابه برتری دارد.
نقاط ضعف: ویژگی‌های کسب‌و‌کار که گروه را نسبت به گروه مشابه در وضعیت ضعف قرار می‌دهد.
فرصت‌ها: عناصری که پروژه می‌تواند به نفع خودش از آنها بهره‌برداری کند.
تهدیدها: عناصری در محیط که می‌تواند برای کسب‌و‌کار یا پروژه ایجاد مشکل کند.
شناسایی SWOT‌ها مهم است زیرا آنها می‌توانند برای رسیدن به اهداف در قدم‌های بعدی کمک کنند. ابتدا تصمیم‌گیرندگان باید با توجه به SWOT در نظر بگیرند که آیا هدف قابل دسترسی است. اگر هدف قابل دسترسی نیست هدف‌های متفاوت دیگری باید انتخاب شوند و این پروسه همین طور ادامه می‌یابد.
استفاده‌کنندگان از آنالیزهای SWOT باید سوال‌ها و جواب‌هایی را انجام دهند تا برای هر دسته (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) اطلاعات و جواب‌های بامعنایی بیابند تا آنالیزهایشان مفید باشد و به مزیت رقابتی خود دست یابند.

تطبیق و تبدیل
یکی از راه‌های استفاده از SWOT تطبیق و تبدیل است. به این صورت که برای دستیابی به مزیت رقابتی از تطبیق نقاط قوت با فرصت‌ها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر نقاط قوت را به فرصت برای بنگاه تبدیل می‌کنند. یکی از راه‌های تبدیل، پیدا کردن بازارهای جدید است. اگر شرکت یا بنگاهی نمی‌تواند این نقاط ضعف را به قوت تبدیل کند بهترین راه این است که آنها را به حداقل برساند یا از تهدید‌ها اجتناب کند.

عوامل داخلی و خارجی
هدف تحلیل‌های SWOT، شناسایی عوامل کلیدی داخلی و خارجی است که برای دستیابی به یک هدف مهم دیده می‌شود. این عوامل از زنجیره ارزش منحصر به همان شرکت بیرون می‌آیند. گروه‌های تحلیل SWOT قطعه‌های کلیدی اطلاعات را به دو بخش اصلی تجزیه کرده‌اند.
عوامل خارجی: فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی
عوامل داخلی: نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان
تجزیه و تحلیل ممکن است عوامل داخلی را به عنوان نقاط قوت یا به عنوان نقاط ضعف نشان دهد و به این علت، اثرگذاری آنها بر اهداف سازمان است. چیزی که ممکن است به عنوان نقطه قوت ارائه شود ممکن است برای دستیابی به هدف دیگری نقطه ضعف باشد. علاوه بر اینها چیزهای مهم دیگری هم هستند از جمله پرسنل، امور مالی، ماتریس SWOT چیست؟ قابلیت‌های تولید و‌. عوامل خارجی شامل اقتصاد کلان، تغییرات تکنولوژیک، قوانین و تغییرات اجتماعی و فرهنگی و همچنین تغییرات در بازار یا در موقعیت رقابتی است که اغلب اینها در قالب یک ماتریس معرفی شده‌اند.
تجزیه و تحلیل SWOT فقط یک روش طبقه‌بندی است و دارای نقاط ضعف خاص خود است. برای مثال ممکن است کاربرانش را به جمع‌آوری و گردآوری لیستی سوق دهد به جای آنکه آنها را به فکر کردن به عوامل مهم واقعی که در رسیدن به اهداف مهم هستند، تشویق کند. همچنین این لیست را بدون اولویت‌بندی مشخص و نکته‌سنجی ارائه می‌کند که برای مثال ممکن است فرصت‌های کوچک و تهدیدهای بزرگ را تعدیل کند.
اهمیت SWOT‌ها به تنهایی با ارزش استراتژی که تولید می‌کنند نشان داده خواهد شد. SWOT‌ای که استراتژی‌های با ارزش تولید می‌کند اهمیت زیادی دارد. آیتمی که استراتژی ارائه ندهد ارزشی نخواهد داشت.

مورد استفاده
سودمندی تجزیه و تحلیل SWOT به سودآوری سازمان محدود نمی‌شود. این تحلیل‌ها در هر موقعیت تصمیم‌گیری که زمان ماتریس SWOT چیست؟ محدودی دارد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقدها
برخی از یافته‌های منون و دیگر همکارانش (1999) نشان می‌دهد SWOT ممکن است عملکرد آسیب‌رساننده داشته باشد. در نتیجه تجزیه و تحلیل‌های مکمل دیگری پیشنهاد شده‌اند، مانند ماتریس سهم رشد.

برنامه‌ریزی همکارانه
به عنوان بخشی از توسعه استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای فعال کردن سازمان برای رسیدن به هدف‌هایش، سازمان باید یک فرآیند سیستماتیک و دقیق را شناسایی و با برنامه‌ریزی آن را اجرا کند.
تنظیم اهداف: تعریف آنچه سازمان درصدد رسیدن به آن است.
بررسی محیطی: ارزیابی داخلی SWOT سازمان و نیاز به یک ارزیابی از وضعیت موجود و همچنین نمونه کارها و خدمات و تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصولات و خدمات است.
تجزیه و تحلیل استراتژی‌های موجود: این بخش ارتباط نتایج ارزیابی‌های داخلی و خارجی را مشخص می‌کند که البته ممکن است شکافی هم بین این بخش و بررسی‌های محیطی موجود باشد.
مسائل استراتژیک: که به عنوان کلیدی در توسعه طرح یک سازمان محسوب می‌شوند.
توسعه استراتژی‌های جدید/‌تجدیدنظر شده: ارائه تحلیلی نوین از مسائل و تغییر اهداف در صورت نیاز
ایجاد عوامل کلیدی موفقیت: دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی آماده‌سازی عملیاتی، منابع، طرح‌ها و پروژها برای اجرای استراتژی
نتایج دیده‌بانی: نقشه‌برداری از طرح‌ها و اقدامات اصلاحی که ممکن است به اصلاح اهداف و استراتژی منجر شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.