منظور از سود خالص چیست؟


همکاری منطقه ای پیش نیاز توسعه اقتصادی بیشتر

حال و هوای حسابداری

هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یک‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی‌شود که‌ به طور مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور شود.

از آنجایی‌ که‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از کلیه‌ جنبه‌های‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ است‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. بدین‌لحاظ‌ تهیه‌ و ارائـه‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌ جدید با عنوان‌ ” صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌“ لازم‌ است‌ تا میزان‌ افزایش‌ یا کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ نشان‌ داده‌ شود.از آنجا که‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ دربرگیرنده‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، اعم از تحقق‌ یافته‌ و تحقق‌ نیافته‌ است‌، سود یا زیان‌ منظور از سود خالص چیست؟ خالص‌ دوره‌ مالی‌ به عنوان‌ اولین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد.سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

الف .درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تغییرات‌ ارزش‌ داراییها و بدهیهایی‌ که‌ اساساً به منظور قادر ساختن‌ واحد تجاری‌ به‌ انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می‌شـود و به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور می‌شود (از قبیل‌ درآمدهـا و هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود).

ب.درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ آمره‌ مستقیماً در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مابه‌التفاوتهای‌ حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌).

موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌ ، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار منظور از سود خالص چیست؟ انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ کسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید
نمونه هایی از موارد مندرج در صورت سود و زیان جامع به شرح زیر میباشد:

سود خالص‌ سال‌ ***
مازاد تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت‌ ***
سود (زیان‌) تحقق‌ نیافته‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ ***
سود جامع‌ سال‌ مالی ***

کسر می‌شود: تعدیلات‌ سنواتی‌ (***)
ــــــــــــــ
سود جامع‌ شناسایی‌شده‌ از تاریخ‌ گزارشگری‌ قبلی‌ ***

سند افتتاحيه
به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه حسابها و کتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجوديهايش هميشه در فزون. مطالبات مشکوک منظور از سود خالص چیست؟ الوصولی ندارد چه اينکه کسی از قدرت لايزال او نميتواند بگريزد و استهلاک انباشته محاسبه نميکند گويا که در حوزه حسابداری او چيزی بی ارزش نميشود. به کسی ماليات نميدهد و از کسی به ناحق چيزی نميگيرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هيچ منظور از سود خالص چیست؟ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و ترکيبی در حوزه شخصيتش تعريف شدنی نيست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعريف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصيتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر ميگيرد. تداومش يک فرضيه نيست يک فرض و حقيقتی محض است. مديريتش حسابداری است و حسابداري اش مديريت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم ميرسد و چيزی در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواری به اوست. و همان است که رهايی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب مي گرداند دعای برترين انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک

میدانم که این وبلاگ (یا حرکت یا هر آنچه که میتوان بر آن نام نهاد ) گامی بسیار کوچک است ولی مهم همین حرکت است .
پس منتظر تمام عزیزان هستیم تا با یاری هم این گامهای هر چند اندک را برداریم.
نویسنده وبلاگ از دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند تقاضا دارد در هر بازدید نظرات خود را جهت دلگرمی نویسنده و بهتر شدن وبلاگ اعلام دارند . با تشکر شانظری
[email protected]

تعریف سود و سود تقسیمی هر سهم در بورس

اگر کل سودي را که شرکت در پايان سال مالي خود، بدست مي آورد، بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت تقسيم کنيم، عدد حاصل بيانگر سود هر سهم است. براي مثال، اگر براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زيان، کل سود خالص شرکت در پايان سال مالي 500 ميليون تومان و تعداد سهام شرکت هم يک ميليون سهم باشد، سود هر سهم 500 تومان خواهد بود:

سود تقسيمي هر سهـم (DPS)

اگر به خاطر داشته منظور از سود خالص چیست؟ باشيد، گفتيم که شرکت ها، لزوما همه سودي را که در پايان سال مالي بدست مي آورند، بين سهامداران توزيع نمي کنند و بخشي از آن را براي اجراي برنامه هاي توسعه اي شرکت، نگه مي دارند. ميزان سودي که به ازاي هر سهـم، بين سهامداران توزيع مي شود، سود تقسيمي هر سهم يا اصطلاحا DPS مي گويند. اگر در مثال قبل، شرکت به ازاي هر سهم، 300 تومان از 500 تومان سود را توزيع کند، DPS شرکت 300 تومان خواهد بود. تصميم گيري درخصوص ميزان تقسيم سود، در مجمع عادي ساليانه و با رأي گيري از سهامداران انجام مي شود. پس از تصويب مبلغ سود تقسيمي، شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت 8 ماه، اين مبلغ را به سهامداران بپردازد. البته معمولا شرکت ها سود سهامداران خرد را زودتر از اين موعد، پرداخت مي کنند. منظور از سهامداران خرد، سهامداراني است که در مقايسه با سهمداران عمده، تعداد کمي از سهام شرکت را در اختيار دارند. سود تقسيمي هر سهم، به افرادي تعلق مي گيرد که در زمان برگزاري مجمع شرکت، سهام آن شرکت منظور از سود خالص چیست؟ را در اختيار داشته باشنـد. لازم به ذکر است که شرکت‌ها، سياست‌هاي متفاوتي درخصوص تقسيم سود دارند، برخي ترجيح مي‌دهند بيشتر سود سهام را بين سهامداران تقسيم کنند، اما برخي ديگر درصد کمي از سود را تقسيم کرده و بخش عمده آن را به تأمين نقدينگي مورد نياز براي انجام طرح‌هاي توسعه‌اي، اختصاص مي‌دهند. سرمايه‌گذاران بايد هنگام انتخاب سهام، به سياست شرکت در توزيع سود توجه داشته باشند، براي مثال، افرادي که دريافت سود مستمر براي آنها مطلوبيت دارد، ترجيح مي‌دهند سهام شرکت‌هايي را بخرند که سود تقسيمي آنها بيشتر است، اما افرادي که ديد بلندمدت‌تري دارند، بيشتر به سراغ شرکت‌هايي مي‌روند که بجاي درصد تقسيم سود زياد‌، بخش عمده سود ساليانه را صرف توسعه فعاليت‌هاي شرکت مي‌کنند.

مقالات مرتبط

همکاری منطقه ای پیش نیاز توسعه اقتصادی بیشتر

بودجه بندی در حسابداری

بودجه بندی در حسابداری

بودجه بندی در حسابداری را میتوان تدوین برنامه انجام اقدامات آتی در قالب اطلاعات مالی برای دوره مورد نظر در آینده تعریف کرد . بودجه ها را در واقع ابزار های اساسی برای انجام وظایف مدیریت تقریباً در سازمانی محسوب می شوند . به بیان دیگر ، بودجه ها نقش کلیدی در برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری ایفاء می کنند و این نقشی است که اهمیت آن همراه با رشد سازمان ها ، هر روز بیشتر می شود .

سیستم های بودجه بندی در حسابداری به منظور الزامی ک ردن برنامه ریزی ، ت سهیل ارتباطات ، ایجاد هماهنگی ها ، تخصیص منابع ، کنترل سود و عملیات ، ارزیابی عملکرد و فراهم کردن انگیزه در کارکنان، بکار گرفته می شوند . برای دستیابی به این مقاصد ، تدوین و بکارگیری انواع مختلف بودجه ضرورت دارد .

بودجه های مختلف عملیاتی بایکدیگر ارتباط دارند . بودجه فروش و درآمد ، شالوده برنامه ریزی سود و بودجه بندی را تشکیل می دهد . همین که بودجه مقدار و مبلغ فروش و ساخت و بودجه سایر هزینه های عملیاتی را میتوان تهیه کرد ، زیرا این بودجه ها اساساً مبتنی بر پاسخ این پرسش هستند ” چه میزان محصول در نظر است طی دوره آتی فروخته شود ؟”

” بودجه بندی در حسابداری را میتوان ابزار های اساسی برای انجام وظایف مدیریت دانست ”

به همین دلیلی ، اولین اقدام در تهیه بودجه جامع ، معمولاً پیش بینی فروش کالا و ارائه خدمات سازمان است . بودجه جامع مجموعه ای کلی از بودجه هایی است که همه مراحل اجرای عملیات سازمان را پوشش می دهد .

برمبنای پیش بینی فروش ، بودجه های عملیاتی برای برنامه ریزی تولید کالا و ارائه خدمات و مشخص کردن تحصیل و مصرف مواد اولیه ، دستمزد مستقیم و سایر منابع ، تدوین می شود . مثلاً با تهیه بودجه تولید مشخص می شود که چه میزان محصول در نظر است طی دوره بودجه ساخته شود .

بنابراین ، پس از تهیه این بودجه ، بودجه های مختلف هزینه های ساخت را میتوان تهیه کرد . با تهیه به این بودجه ها ، اطلاعات اولیه لازم برای تدوین بودجه نقدی ، صورت سود و زیان بودجه شده ، ترازنامه بودجه شده و صورت جریان یا گردش وجوه نقد بودجه شده ، فراهم می شود .

بودجه جامع یا برنامه مالی جامع سازمان از بودجه های عملیاتی و مالی تشکیل می شود . بودجه عملیاتی شامل صورت سود و زیان بودجه شده و تمام جداول و اطلاعات پشتیبان آن است .

” بودجه جامع یا برنامه مالی جامع سازمان از بودجه های عملیاتی و مالی تشکیل می شود “

این جداول و اطلاعات پشتیبان شامل بودجه فروش ، بودجه تولید ، بودجه خرید مواد اولیه ، بودجه هزینه دستمزد مستقیم ، بودجه هزینه سربار ساخت ، بودجه موجودی محصول در پایان دوره ، بودجه هزینه ( بهای تمام شده ) ساخت ، بودجه هزینه های فروش و بازاریابی ) بودجه هزینه های تحقیق و توسعه و بودجه هزینه های عمومی و اداری است . صورت سود و زیان بودجه شده بیانگر مبلغ سود خالص است که در صورت اجرا شده برنامه های عملیاتی بودجه شده ، تحقق خواهد یافت .

بودجه مالی شامل بودجه نقدی ، بودجه مخارج سرمایه ای و ترازنامه بودجه شده ، است . بودجه نقدی معرف مانده موجودی نقد در ابتدای دوره بودجه به اضافه دریافت های نقدی مورد انتظار طی دوره بودجه پس از کسر پرداخت های نقدی مورد انتظار طی آن دوره و نهایتاً به اضافه یا منهای دریافت ها یا پرداخت های مرتبط با تأمین مالی است که انتظار می رود طی دوره بودجه رخ دهد .

ترازنامه بودجه شده یا پیش بینی شده معرف مبلغ مانده های مورد انتظار دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه در پایان دوره بودجه در صورت اجرا شدن برنامه های تدوین شده است .

” اولین اقدام در تهیه بودجه جامع ، معمولاً پیش بینی فروش کالا و ارائه خدمات سازمان است ”

در اوضاع و احوال کنونی محیط کسب و کار و فعالیت سازمان ها ، بودجه بندی مرسوم و سنتی با نارساییهای همراه و فاقد سودمندی لازم برای برنامه ریزی و کنترل است . به طور مشخص ، در بودجه های مرسوم و متداول ، وابستگی بین دو دوایر و بخش های مختلف به یکدیگر ، شناسایی نمی شود ، این بودجه ها، ایستا هستند و بدون توجه به فرآیندها اساساً بر نتایج تمرکز دارند .

بودجه های قابل انعطاف که در تدوین آنها برای جداسازی هزین ها بهاجزای ثابت و متغیر از مفاهیم گرایش و رفتار هزینه ها استفاده و به جای تمرکز بر یک سطح معین از فعالیت ، تهیه می شود ، می تواند تا حدود زیادی مشکل بودجه های ایستا را برطرف کند . اما بودجه بندی بر مبنای فعالیت برای شناسایی وابستگی بین قسمت ها و دوایر و تمرکز بر فرآیندهای کسب و کار ، می تواند فوق العاده سودمند باشد .

نظر به این که بودجه ها بر افراد و قسمت ها درون سازمان اثر می گذارند ، بنابراین ، می توانند آثار رفتاری عمده ای داشته باشند . یکی از مسایل عمومی و مشترک در بودجه بندی ، گرایش افراد به تهیه بودجه های ملایم است و نتیجه این کار که بودجه های آبکی و صوری است ، به کاهش سودمندی بودجه ها منجر می شود . زیرا این قبیل بودجه ها معرف تصویری صحیح و واقع بینانه از درآمد ها و هزینه ای مورد انتظار تحتشرایط عادی نیست.

” بودجه بندی در حسابداری شامل بودجه نقدی ، بودجه مخارج سرمایه ای و ترازنامه بودجه شده ، است ”

بودجه بندی در حسابداری مبتنی بر تشریک مساعی اشخاص دورن سازمان ، این امکان را برای کارکنان در سراسر سازمان فراهم میکند تا نقش عمده ای در تدوین بودجه ها مورد نظر ایفا کنند. بودجه بندی مبتنی بر تشریک مساعی می تواند منجر به تعهد بیشت ربرای دستیابی به بودجه های مورد نظر توسط کسانی شود که در این فرآیند مشارکت داشته اند .

موفقیت سیستم بودجه بندی بستگی به این موضوع دارد که در فرآیند تدوین بودجه ها چگونه عوامل انسانی به نحوی مناسب در نظر گرفته می شود . برای جلوگیری از وقوع رفتارهای ناهنجار ، مدیریت سازمانها باید از تأکید بیش از حد بر بودجه ها به عنوان مکانیسم و ابزار کنترل ، پرهیز کنند .

سایرحوزه های عملکرد علاوه منظور از سود خالص چیست؟ بر وفاداری و هواداری از بودجه ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند . نهایت این که ، بودجه ها را می توان به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد به طرق زیر بهبود داد و اثربخش کرد :

  • استفاده از بودجه بندی مبتنی بر تشریک مساعی
  • منظور از سود خالص چیست؟
  • دریافت بازخورد های مکرر از عملکرد
  • استفاده از بودجه های قابل انعطاف
  • تدوین بودجه های مستمر و غطان
  • حصول اطمینان از این که هدف های بودجه ، انعکاسی از واقعیاتات است .
  • پاسخگو کردن مدیران تنها در قبال درامدها و هزینه های قابل کنترل توسط انان

برای دریافت خدمات بودجه بندی در حسابداری چه کنیم ؟

شما می توانید به بخش تماس با ما مراجعه نمایید و یا جهت سپردن کلیه خدمات حسابداری خود با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

منظور از EPS و DPS چیست و چه کاربردی دارند؟

منظور از EPS و DPS چیست و چه کاربردی دارند؟

سود هر سهم (EPS) یکی از مهم ترین ملاک ها برای تعیین قیمت سهم و در نتیجه انتخاب آن است. در محاسبه نسبت P/E نیز می توان نقش برجسته EPS را مشاهده کرد. P/E نسبتی است که برای ارزش گذاری یک سهم از سود آن کمک گرفته و چشم اندازی برای رشد سهم در آینده بدست می دهد. در واقع P/E بیان می کند که هر سرمایه گذار به ازای یک ریال سودی که دریافت می کند، حاضر است چند ریال هزینه کند یا در تفسیری دیگر P/E تعداد سال هایی است که طول می کشد تا سرمایه فرد از طریق بازدهی هایی که کسب کرده، برگردد. بدین ترتیب با توجه به جایگاهی که EPS و DPS در تحلیل یک سهم دارد، مفهوم، انواع و تفاوت آن‌ها را در این مقاله بررسی می کنیم.

سود هر سهم یا EPS چیست؟

EPS مخفف عبارت Earning Per Share و به معنای سود هر سهم است. هر شرکت ملزم به تهیه لیستی از درآمد ها و هزینه های خود می باشد که به این لیست صورت سود و زیان گفته می شود و باید به صورت فصلی ارائه شود. فرمول EPS به این شکل است که اگر در این لیست، هزینه ها و مالیات را از درآمد شرکت کسر کنیم، سود خالص بدست می آید. حال اگر این سود را بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم کنیم، مقدار سود به ازای هر سهم یا همان EPS را خواهیم داشت.

برای درک بهتر مفهوم EPS به مثال زیر توجه کنید.

EPS چیست؟

این تصویر بخشی از صورت سود و زیان یک شرکت است. همانطور که مشاهده می کنید، سود (زیان) خالص این شرکت 29,164,694 ریال است. با توجه به این که این شرکت در مجموع 14,252 سهم دارد، داریم:

فرمول EPS

بنابراین سود هر سهم یا EPS همانطور که در تصویر آمده است، برابر با 2046 ریال می باشد.

سود یا EPS پیش بینی شده چیست؟

تا چند سال قبل، شرکت ها موظف بودند در گزارشی که در ابتدای سال مالی به سازمان بورس ارائه می کنند، یک پیش بینی برای سود هر سهم بر اساس عملکرد خود در سال گذشته نیز ارائه دهند که به آن EPS پیش بینی شده می گویند.

همانطور که از کلمه پیش بینی مشخص است، این EPS عددی است که بر اساس روش های شبیه سازی عملکرد شرکت در سال های گذشته بدست آمده است. پس هیچ قطعیتی برای آن وجود ندارد و ممکن است مقدار EPS که در پایان سال مالی بدست می آید بیشتر، برابر و یا کمتر از EPS پیش بینی شده باشد.

به دلیل این که برخی از شرکت ها گاهی EPS پیش بینی شده را غیر واقعی برآورد می کردند و این امر باعث گمراهی تحلیلگران می شد، اکنون چند سالی است که سازمان بورس شرکت ها را از ارائه سود پیش بینی شده برحذر داشته است.

سود یا EPS تعدیل شده چیست؟

همانطور که گفته شد، صورت های مالی شرکت ها باید به صورت دوره ای ارائه شوند. مقدار EPS در یکی از این صورت ها بنام صورت سود و زیان گزارش می شود. در هر دوره با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات، ممکن است سود محقق شده شرکت ها در فصول مختلف دستخوش تغییراتی شود. به سود هر سهم که در هر دوره از سال مالی بر اساس تغییرات جدید بدست می آید، EPS تعدیل شده می گویند.

در اینجا با توجه به این که شرکت یک یا چند فصل از سال مالی خود را پشت سر گذاشته است، بخشی از داده هایی که برای محاسبه EPS تعدیل شده استفاده می شود، هم اکنون در دسترس هستند. پس می توان از داده های واقعی و داده های برآورد شده در کنار هم استفاده کرد.

هر چه به انتهای سال مالی شرکت نزدیک تر شویم، مقدار EPS تعدیل شده به سود تحقق یافته هر سهم نزدیک تر خواهد شد زیرا داده های واقعی بیشتری از عملکرد شرکت در دسترس است و برآورد EPS آسان تر خواهد بود.

سود یا EPS تحقق یافته چیست؟

اکنون فرض کنید سال مالی شرکت به پایان رسیده است. در این زمان مدیران و حسابداران شرکت به بررسی آنچه در این سال رخ داده، می پردازند و پس از محاسبه درآمد و هزینه های شرکت، مقدار واقعی سود هر سهم را بدست می آورند. این سود همان EPS تحقق یافته است. در نسبت P/E معمولا از EPS تحقق یافته استفاده می شود.

EPS می تواند بر قیمت سهام شرکت تاثیر بگذارد به همین دلیل همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بوده است و با بررسی آن می توانند مبنای درستی برای منظور از سود خالص چیست؟ قیمت سهام شرکت بدست آورند. لازم به ذکر است که چون EPS تحقق یافته در پایان سال مالی شرکت بدست می آید، اثر آن قبلا در قیمت سهام لحاظ شده است.

EPS را از کجا پیدا کنیم؟

می‌دانیم خلاصه‌ی عملکرد شرکت‌ها در متغیر EPS بازتاب می‌یابد و سهامداران برای مشاهده EPS مربوط به شرکت‌ها، ناچار هستند که به سامانه کدال رجوع نموده و چه بسا میان خِیل عظیمی از صفحات و گزارش‌ها سردرگم می‌شوند. در همین‌خصوص، شما می‌توانید با نصب نسخۀ جدید اپ سیگنال EPS تمامی شرکت‌ها را داشته باشید.

ما EPS تمامی شرکت ها را به شکل جداگانه و برای هر فصل محاسبه نموده‌ایم و همان را در مقایسه با دوره‌های مشابه سال گذشته نیز به تصویر کشیده‌ایم تا امکان مقایسه عملکرد شرکت‌ به نسبت تاریخچه آن نیز مهیا باشد.
همه‌ی این موارد را صرفا در یک نمودار و به طور خلاصه می‌توانید از نرم‌افزار سیگنال به راحتی مشاهده نمائید. برای این‌کار، کافی است نماد مورد نظر خود را در سیگنال جستجو نموده و در صفحه‌ی مربوطه روی سربرگ «شاخص‌ها» کلیک نمائید تا نمودار مزبور به نمایش گذاشته شود.

به عنوان مثال نمودار مربوطه به EPS نماد فولاد در نرم‌افزار به شکل زیر است:

علاوه بر این، EPS هر شرکت در صورت سود و زیاد آن نیز نمایش داده می شود. صورت های مالی شرکت ها را می توانید در سایت codal.ir پیدا کنید. در تصویر زیر بخشی از صورت مالی یک شرکت که شامل EPS است، نشان داده شده است.

جدول EPS

سود هر سهم در مدل TTM

همانطور که گفته شد از دی ماه سال 96 به بعد مصوبه‌ای در سازمان بورس به تصویب رسید که طبق آن شرکت‌ها مجاز به انتشار گزارش‌های پیش‌بینی عملکرد خود نبودند و هرگونه آثار مالی احتمالی در عملیات شرکت را مجبور بودند در گزارش جداگانه‌ای تحت عنوان گزارش تفسیری مدیریت و یا در قالب شفاف‌سازی ارائه کنند.

بنابراین برای گزارش EPS در سایت TSETMC از روش دیگری به نام TTM که مخفف کلمه Trailing Twelve Months است، استفاده می‌شود. اما منظور از EPS به روش TTM چیست؟ بر طبق الزامات سازمان بورس، شرکت‌های بورسی ملزم هستند تا در هر دوره سه منظور از سود خالص چیست؟ ماهه صورت‌های مالی خود را گزارش نمایند.

برای درک بهتر این روش فرض کنید شرکتی در سال 98، 70 میلیون تومان سود ساخته است و سود سه ماه اول سال 98 این شرکت 20 میلیون تومان بوده است، حالا فرض کنید بعد از گذشت سه ماه از سال 99 این شرکت 30 میلیون تومان سود بسازد این 30 میلیون تومان جایگزین سود برآورده شده در سه ماه اول سال 98 (یعنی همان 20 میلیون تومان می‌گردد) و مجموع سود سه ماه اول سال 99 (30 میلیون تومان) به اضافه 9 ماه آخر سال 98 (50 میلیون تومان که از کسر کردن سود سه ماه اول 98 از کل سود سال 98 بدست آمده) که می‌شود عدد 80 میلیون تومان برابر با سود 12 ماهه آن شرکت تا سومین ماه سال 99 است. بعد از تقسیم این عدد بر تعداد سهام شرکت EPS بدست می‌آید که به این روش محاسبه سود TTM گفته می‌شود.

EPS منتشر شده در سایت TSETMC، با استفاده از این روش محاسبه می‌شود.

DPS یا سود نقدی چیست؟

DPS مخفف عبارت Dividend Per Share است و به آن بخشی از EPS گفته می شود که بین سهام داران توزیع می شود. DPS در واقع زیر مجموعه ای از EPS است و معمولا مقدار آن از EPS کمتر است. مقدار دقیق DPS در مجمع عادی سالیانه شرکت مشخص می شود.

با توجه به سیاست های شرکت، مقدار DPS در شرکت های مختلف متفاوت است. ممکن است شرکتی بخش عمده ای از EPS خود را بین سهام داران توزیع کند اما شرکت دیگری DPS کمی به سهامداران تخصیص دهد و عمده EPS خود را در قالب سود انباشته برای پروژه های پیش رو مانند طرح های توسعه یا سرمایه گذاری و غیره صرف کند.

اما وجه مشترک تمام شرکت ها در توزیع DPS این است که معمولا هیچ شرکتی تمام EPS خود را بین سهام داران توزیع نمی کند و مقداری از آن را برای نیاز های پیش بینی نشده خود در آینده نگه می دارد. گاهی اوقات شرکت علاوه بر DPS سال مالی جاری، بخشی از سود انباشته سال گذشته را نیز بین سهامداران توزیع می کند. در اینجا ممکن است مقدار DPS از EPS بیشتر شود. شاید دریافت سود بیشتر برای سهامدار جذاب بنظر برسد اما باید توجه داشت که دریافت DPS بالاتر در این حالت معمولا نشانه خوبی نیست. زیرا سود انباشته ای که از سال گذشته توزیع می شود همان سودی است که برای انجام پروژه ای نزد شرکت باقی مانده است. پس این مورد می تواند نشانه ای از بی نظمی در برنامه های شرکت باشد.

DPS چگونه به دست سهام داران می رسد؟

هر شرکت شرایط و زمان دریافت DPS خود را در اطلاعیه ای منتشر می کند و سهامداران موظفند در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت سود نقدی سهام خود اقدام کنند.

این اطلاعیه ها را می توانید در قالب “گزارش پرداخت سود” در سایت codal.ir مشاهده کنید. همچنین تمام اطلاعیه های مربوط به نماد های خود را می توانید در درگاه ذینفعان بازار سرمایه نیز مشاهده کنید. برای آشنایی با این درگاه مقاله «سامانه سجام چیست و ثبت نام در سجام چه مزایایی دارد؟» را در سایت سیگنال مطالعه کنید.

در شکل زیر یک نمونه از گزارش پرداخت سود را مشاهده می کنید.

DPS چگونه به دست سهام داران می رسد؟

سوالات متداول

به تمام سهام دارانی که در روز برگزاری مجمع مالک بخشی از سهام شرکت هستند، DPS تعلق می گیرد.

اگر سهامدار پس از برگزاری مجمع سهام را بفروشد اما هنوز DPS را دریافت نکرده باشد، آیا باز هم سود متعلق به اوست؟

بله، تنها ملاک دریافت سود این است که سهامدار در روز مجمع، مالک سهام شرکت باشد. حتی اگر سهام دار مذکور یک روز قبل از برگزاری مجمع سهام را خریده باشد و یک روز پس از برگزاری مجمع سهام را بفروشد.

بر اساس قوانین، شرکت ها موظفند حداکثر تا 8 ماه پس از مشخص شدن مقدار DPS، آن را دراختیار سهامداران قرار دهند. اما باز هم این زمان می تواند بر اساس سیاست های شرکت متغیر باشد. برای آشنایی بیشتر منظور از سود خالص چیست؟ با این زمان بهتر است عملکرد شرکت در گذشته بررسی شود.

منظور از سود خالص چیست؟

۱-میزان سود خالص شرکت برای ذخیره قانونی شرکت بر اساس آنچه در مجمع عمومی عادی شرکت تصویب می‌شود حداقل ۵ درصد،لازم به ذکر است که این مقدار تا زمانی که ذخیره قانونی به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت برسد. منظور کردن آن امری الزامی است.

۲-بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره شرکت و تصویب آن در مجمع عمومی عادی می‌توان حداکثر ۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به حساب مربوط منظور شود. همچنین باید اشاره کرد که این موضوع امری است اختیاری برای شرکت.

۳- از دیگر موارد الزامی در شرکت تعاونی اختصاص چهار درصد از سود خالص شرکت به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون شرکت است.

۴- موردی دیگر که از جمله موارد اختیاری در شرکت است، طرح این موضوع به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی است که، درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء ، کارکنان ، مدیران و بازرسان تخصیص داده شود.

۵-بعد از کسر مفدار وجوه باقیمانده در شرکت، سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می شود.

۶- حداکثر میزان سود در شرکت تعاونی برای تقسیم سود خالص در شرکت تعاونی نباید بیش از شش درصد باشد.

انتقال سهم هر شریک در شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی کلیه اعضاء این حق را دارند بدون نیاز به کسب اجازه و یا تصویب سایرین سهم خود را به هر یک از اعضاء یا اشخاص جدید واجد شرایط واگذار کنند.البته باید توجه داشت که این موضوع بر اساس آنچه قبلا در ماده ۱۲ قانون تجارت بیان شده انتقال باید حتماَ به یکی از اعضاء شرکت صورت می گرفت ، اما در حال حاضر چنین الزامی وجود ندارد.

ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی در شرکت های تعاونی

برخلاف آنچه در لغت دیده می‌شود، معنای این دو عبارت یکسان است ولی باید دقت کرد که در شرکت های تعاونی مفهوم آن ها با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت ها را می‌توان به سه دسته متفاوت تعرف کرد که در ادامه با یکدیگر مرور خواهیم کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.