سهم‌های پُرتقاضا


سهم‌های پُرتقاضا

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

قبل از پرداختن به مدارک ثبت شرکت سهامی خاص با خصوصیات این نوع شرکت باید آشنا شویم. در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است: "شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست."

شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیر بازرگانی باشد، بازرگانی محسوب می شود. می توان گفت با تعریفی کلی که برای عقد بودن شرکت های تجاری به عمل آمده شرکت سهامی نیز از جمله عقود محسوب می گردد. مسئولیت شرکاء محدود به سهام می باشد و مبلغ اسمی سهام نیز باید با یکدیگر مساوی باشد. شرکت های سهامی خود به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تبدیل می شوند.

شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد (ماده 4 ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد.

برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد:

1-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.

2-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در سهم‌های پُرتقاضا اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت

6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)

9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است: نمونه متن اقرارنامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

13-پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه

14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

از آنجا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و. لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

پس از فراهم نمودن مدارک فوق، با مراجعه به کارشناسان مجرب ما می توانید کلیه ی امور ثبت شرکت سهامی خاص را به ما بسپارید. همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر با افتخار در خدمت شما خواهند بود. 42143-021

سهم‌های پُرتقاضا

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

افزایش و ثبت سرمایه شرکت سهامی به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاً ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد. این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس یا بازرسان شرکت گزارش مزبور را تایید نمایند. در این صورت برعهده مجمع عمومی فوق العاده است که درباره هر یک از موارد دوگانه یعنی افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

الف: افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی به یکی از طرقی که در این قانون معین گردیده است افزایش دهند. هیئت مدیره نیز مکلف است در هر نوبت پس از افزایش سرمایه ظرف مدت یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه، مقدار سرمایه اضافه شده را جهت اطلاع عموم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید. ضمناً تا موقعی که سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچوجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ب:نحوه افزایش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت از دو طریق می تواند افزایش یابد:

 1. از طریق صدور سهام جدید
 2. از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود که در مورد هر یک از دو راه مزبور توضیحاتی داده می شود.

اول: افزایش سرمایه شرکت از طریق خرید سهام جدید

در صورتیکه افزایش سرمایه شرکت منوط به خرید سهام جدید باشد، ابتدا باید پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهام که شامل نکات ذیل باشد بعمل آید:

 1. نام و موضوع شرکت
 2. مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
 3. سرمایه شرکت قبل از افزایش
 4. مبلغی که سرمایه افزایش نموده است.
 5. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
 6. تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغی اسمی آن.
 7. نام بانک و شماره حسابی که بهاء سهام در آن بانک پرداخت می شود.
 8. هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان.
 9. پس از تعیین مدت پذیره نویسی و یا تمدید مهلت و انقضاء آن هیئت مدیره باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و اعلام نماید و مراتب را جهت ثبت آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد و در صورتیکه مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره باید ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام خریداری شده را به بانک بدهد.

اسناد و مدارک سهم‌های پُرتقاضا مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید شرکت های سهامی عام

1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه شرکت سهامی عام را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی های شرکت را منتشر می سازد.
3-یک نسخه از هر کدام از روزنامه های کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 ل.ا.ق.ت اعلامیه پذیره نویسی را منتشر ساخته اند.
4-ورقه اثبات و احراز واریز و تادیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
5-ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
6-گواهینامه بانک مشعر بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
7-صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آن ها به سهام شرکت تبدیل شده است،به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده اند.
8-تنظیم اظهارنامه که توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و درج مندرجات لازم

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید)

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید) فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:

 • اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 • یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
 • در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.

دوم: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

افزایش سرمایه از این راه به صورت های زیر ممکن و متصور است:

1-پرداخت مبلغ اسمی به نقد
در این صورت صاحبان سهام با مراجعه به بانک و تنظیم ورقه خرید سهم،مبلغ اسمی سهام جدید را نقداَ در وجه شرکت کارسازی می نمایند.وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت،به سهام جدید
گاهاَ ممکن است سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یا اصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی سهام جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عوائد حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
در افزایش سهام بدین شکل چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

4-تبدیل اوراق قرضه به سهام
در این شیوه، قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره سهم‌های پُرتقاضا نویسان منعقد شده است نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

سهامی که جهت تعویض با اوراق صادر می شود،با نام بوده و تا اقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. اینگونه سهام تا اقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد (ماده 67 ل.ا.ق.ت).

لازم به ذکر است که انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است و در هر نوبت که سرمایه شرکت افزایش پیدا می نماید هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در آن قسمت که سرمایه شرکت افزایش حاصل نموده است، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید تا برای اطلاع همه مردم در روزنامه آگهی گردد.

کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت فکر برتر با دارا بودن چندین دهه سابقه ی درخشان در زمینه ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می توانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند. 42143-021
ثبت شرکت خود را به کارشناسان متخصص ما بسپارید.

آمار معاملات بورس تهران / پُرتقاضا ترین سهم‌های بازار

اکوایران: تا این لحظه 24 نماد صف خرید دارند که ارزش آن به 200 میلیارد تومان بالغ می‌شود. سهام ایران خودرو بیشترین صف خرید بازار را دارد.

به گزارش اکوایران، در 2 ساعت ابتدایی معاملات امروز، سه‌شنبه 22 شهریور ماه، شاخص کل با رشد 4 هزار و 300 واحدی به سطح یک میلیون و 393 هزار واحد رسیده و شاخص کل هم وزن نیز با 2 هزار و 424 واحد افزایش به سطح 404 هزار و 906 واحد رسیده است.

صف‌های بازار

تا این لحظه 24 نماد صف خرید دارند که ارزش آن به 200 میلیارد تومان بالغ می‌شود. سهام ایران خودرو بیشترین صف خرید بازار را دارد و پس از آن نمادهای بالبر، فمراد، خساپا، حپترو، کگاز، پلاسک، ختوقا، گدنا، سکرد، بکاب، خمحور و ورنا قرار دارند.

در سوی دیگر بازار صف‌های فروش کم‌تعدادتر بوده و تنها 3 نماد با صف فروش مواجه هستند. ارزش کل صف‌های فروش 8 میلیارد تومان است.

بزرگان سبز و قرمز

نماد‌های فولاد، خودرو، خساپا، حکشتی، فملی و شتران بیش‌ترین اثر را در رشد شاخص کل بورس دارند و فارس، کگل و بوعلی بزرگان قرمزپوش هستند.

در فرابورس نیز نمادهای دماوند، قچار و خریزل عامل صعود شاخص کل هستند و صبا، کگهر و زاگرس اثر کاهنده بر شاخص دارند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خساپا صدرنشین است و خگستر و خودرو در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، صبا و قچار پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

در معاملات امروز قیمت سهام اغلب نمادهای بانکی و خودرویی بازار رشد کرده و این دو گروه بزرگ سبزترین گروه‌‌های بازار سهام هستند.

ارزش معاملات

ارزش معاملات بازار سهام تا این لحظه به 4 هزار و 680 میلیارد تومان بالغ شده که هزار و 680 میلیارد تومان به بورس و 3 هزار میلیارد تومان به فرابورس اختصاص دارد.

آمار معاملات بورس تهران / پُرتقاضا ترین سهم‌های بازار

آمار معاملات بورس تهران / پُرتقاضا ترین سهم‌های بازار

به گزارش اکوایران، در 2 ساعت ابتدایی معاملات امروز، سه‌شنبه 22 شهریور ماه، شاخص کل با رشد 4 هزار و 300 واحدی به سطح یک میلیون و 393 هزار واحد رسیده و شاخص کل هم وزن نیز با 2 هزار و 424 واحد افزایش به سطح 404 هزار و 906 واحد رسیده است. صف‌های بازار تا این لحظه 24 نماد صف خرید دارند که ارزش آن به 200 میلیارد تومان بالغ می‌شود. سهام ایران خودرو بیشترین صف خرید بازار را دارد و پس از آن نمادهای بالبر، فمراد، خساپا، حپترو، کگاز، پلاسک، ختوقا، گدنا، سکرد، بکاب، خمحور و ورنا قرار دارند. در سوی دیگر بازار صف‌های فروش کم‌تعدادتر بوده و تنها 3 نماد با صف فروش مواجه هستند. ارزش کل صف‌های فروش 8 میلیارد تومان است. بزرگان سبز و قرمز نماد‌های فولاد، خودرو، خساپا، حکشتی، فملی و شتران بیش‌ترین اثر را در رشد شاخص کل بورس دارند و فارس، کگل و بوعلی بزرگان قرمزپوش هستند. در فرابورس نیز نمادهای دماوند، قچار و خریزل عامل صعود شاخص کل هستند و صبا، کگهر و زاگرس اثر کاهنده بر شاخص دارند. در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خساپا صدرنشین است و خگستر و خودرو در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، صبا و قچار پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند. در معاملات امروز قیمت سهام اغلب نمادهای بانکی و خودرویی بازار رشد کرده و این دو گروه بزرگ سبزترین گروه‌‌های بازار سهام هستند. ارزش معاملات ارزش معاملات بازار سهام تا این لحظه به 4 هزار و 680 میلیارد تومان بالغ شده که هزار و 680 میلیارد تومان به بورس و 3 هزار میلیارد تومان به فرابورس اختصاص دارد. نقشه بورس سود بیشتر در سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت!

سهم های پرتقاضا و سودآور بورس یکشنبه

سهم های پرتقاضا و سودآور بورس یکشنبه

به گزارش اقتصادنیوز ، در معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس 11 هزار و 700 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 515 هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز 820 واحد پایین آمد و در رقم 456 هزار و 310 واحد ایستاد.

عرضه و تقاضای بورس

در پایان معاملات روز یکشنبه، ارزش صف‌های خرید 2 هزار و 87 میلیارد تومان شد که نسبت به روز شنبه افزایش 6 درصدی را نشان می‌دهد. ارزش صف‌های فروش نیز 61 درصد افزایش یافت و به رقم 559 میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات امروز، شرکت پتروشیمی بوعلی با صف‌ خرید 610 میلیارد تومان در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از بوعلی، وپارس (بانک پارسیان) و وکبهمن (مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن) بیشترین صف خرید را داشتند و بیشترین صف فروش به نمادهای انرژی1 (نهادهای مالی بورس انرژی)، وسینا (بانک سینا) و پدرخش (شرکت درخشان ایران) تعلق داشت.

سهم‌های تاثیرگذار

در معاملات امروز شرکت ملی صنایع مس ایران (با نماد معاملاتی فملی) بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس تهران داشت و به تنهایی شاخص بورس را 3 هزار و 271 واحد پایین کشید. پس از فملی، شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و ایران خودرو (با نماد معاملاتی خودرو) بیشترین تاثیر را بر افت شاخص بورس داشتند.

بیشترین رشد قیمت

امروز قیمت سهام شرکت‌ پتروشیمی نوری 14 درصد افزایش یافت و بالاترین رشد قیمتی بورس را داشت. پس از نوری، ماشین سازی اراک (فاراک) و شرکت بهنوش ایران (غبهنوش) بیشترین رشد قیمت را داشتند و در فرابورس نیز سهام شرکت‌های کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) و دارویی ره‌آورد تامین (درهآور) بیشترین رشد قیمتی را داشتند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.