ارزش معاملات خرد چیست؟


یکی از اصلی ترین کاربردهای تعیین حد نصاب معاملات در گزارشات خرید و فروش فصلی است.

حد نصاب معاملات فصلی سال 1401

مبلغی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با احتساب برخی شاخص‌ها جهت ارزیابی مبلغ معاملات انجام شده، تعیین می‌شود.

کاربرد تعیین حد نصاب معاملات چیست؟

1- در برگزاری مناقصات در شرکت های دولتی 2- در ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه و 3- در ارسال گزارشات فصلی.

حد نصاب معاملات فصلی چیست؟

حد نصاب معاملات فصلی معادل 5% حد نصاب معاملات کوچک است. برای مبالغ کمتر از آن نیاز به ارائه اطلاعات طرف مقابل معامله و ریز صورتحساب در سامانه نیست.

یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی مودیان، ارسال گزارشات فصلی است. در همین راستا و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، سازمان مالیاتی همه ساله حد نصاب معاملات فصلی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به دلیل اهمیت حدنصاب معاملات، در این مقاله از سری مقالات گزارشات فصلی قصد داریم شما را با حد نصاب معاملات، کاربرد حد نصاب معاملات، حد نصاب معاملات کوچک، نحوه تعیین حد نصاب و حد نصاب معاملات فصلی 1401 آشنا نماییم. با ما همراه باشید.

حد نصاب معاملات چیست؟

حدنصاب معاملات مبلغی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با احتساب برخی شاخص‌ها جهت ارزیابی مبلغ معاملات انجام شده، تعیین می‌شود.

کاربرد تعیین حد نصاب معاملات چیست؟

تعیین حد نصاب جهت برگزاری مناقصات و انجام تکالیف مالیاتی حائز اهمیت است. در واقع می‌توان کاربردهای تعیین حدنصاب معاملات را به صورت زیر خلاصه نمود:

 • برگزاری مناقصات در شرکت‌های دولتی
 • ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه در صورتهای مالی
 • ارسال صحیح صورت معاملات فصلی

همان گونه که مشاهده می‌کنید، یکی از اصلی‌ترین کاربردهای تعیین حد نصاب معاملات در تهیه و ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی است. در ادامه با اهمیت این مسئله بیشتر آشنا می‌شویم.

نحوه تعیین حدنصاب معاملات

مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، در ابتدای هر سال حدنصاب معاملات را بر اساس شاخص‌های کالا و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد. این پیشنهاد پس از تایید هیئت وزیران به صورت بخشنامه‌ای به عموم مردم ابلاغ می‌شود.

حد نصاب معاملات

یکی از اصلی ترین کاربردهای تعیین حد نصاب معاملات در گزارشات خرید و فروش فصلی است.

حد نصاب معاملات کوچک چیست؟

حدنصاب معاملات کوچک مبلغی است که در ابتدای هر سال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده و ملاک ارزیابی سایر معاملات در مناقصات، سنجش هزینه‌ها در صورتهای مالی اساسی و ثبت معاملات در گزارشات ارزش معاملات خرد چیست؟ خرید و فروش قرار می‌گیرد.

بر اساس قانون برگزاری مناقصات، معاملات انجام شده به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • معاملات بزرگ
 • معاملات متوسط
 • معاملات کوچک

از آنجا که حدنصاب معاملات متوسط و بزرگ بر اساس ضریبی از حد نصاب معاملات کوچک تعیین می‌شوند، تعیین حد نصاب معاملات کوچک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

📌 نکته

معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده اما از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، معاملات متوسط و معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد، معاملات بزرگ نام دارد.

حد نصاب معاملات فصلی چیست؟

بر اساس ماده 169 ق.م.م، برای انجام معاملات لازم است اطلاعات کامل طرف مقابل معامله و صورت حساب به صورت فاکتور رسمی در سامانه معاملات فصلی ثبت و گزارش شود. اما در صورتی که مبلغ خریدهای انجام شده کمتر از 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک آن سال باشند، می‌توان لیست گزارشات را به صورت تجمیعی در معاملات فصلی و بدون ذکر اطلاعات طرف معامله و ریز صورت حساب معامله در سامانه ثبت کرد.

به این ترتیب می‌توان حدنصاب معاملات فصلی را 5% حد نصاب معاملات کوچک دانست. به عبارت دیگر، در صورتی که در یک فصل، معاملات یک بنگاه اقتصادی از 5% حد نصاب معاملات کوچک کمتر باشد، مودی نیازی به ارائه اطلاعات طرف معامله از قبیل شناسه ملی و سایر اطلاعات هویتی و اقتصادی او نخواهد داشت. اما برای سایر معاملات که مبلغ آنها از این حد مشخص شده بیشتر باشد، باید اطلاعات کامل طرفین معامله ثبت شود.

حدنصاب معاملات فصلی

حد نصاب معاملات فصلی 5% مبلغ حدنصاب معاملات کوچک است

حد نصاب معاملات کوچک 1401

بر اساس اعلام دفتر هیئت دولت حد نصاب معاملات کوچک سال 1401 در تاریخ 1401/3/16 مبلغ 1,000,000,000 ريال تعیین شد. بر این اساس جدول حد نصاب معاملات سال 1401 به شرح زیر است:

شرححد معامله (ريال)توضیحات
معاملات کوچکتا سقف 1,000,000,000
معاملات متوسطاز مبلغ 1,000,000,000 تا مبلغ 10,000,000,000تا 10 برابر بیشتر از حد معاملات کوچک
معاملات بزرگمازاد بر 10,000,000,000بیش از 10 برابر حد نصاب معاملات کوچک
جدول حد نصاب معاملات کوچک 1401

نکته: حد نصاب معاملات تعیین شده، برای مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد.

بخشنامه اعلام حدنصاب معاملات سال 1401

در ادامه تصویر بخشنامه اعلام حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار شما قرار می‌دهیم:

بخشنامه حد نصاب معاملات 1401

تصویر بخشنامه حدنصاب معاملات 1401

حد نصاب گزارشات فصلی 1401

بر این اساس حدنصاب معاملات فصلی برای سال 1401، که معادل 5% حد نصاب معاملات کوچک است، مبلغ 50,000,000 ريال خواهد بود. به این ترتیب، در صورتی که مجموع مبالغ فاکتور خرید و فروش (کل خرید یا کل فروش هر یک به تنهایی یا با هم) برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری یعنی در هر فصل، کمتر از 50،000،000 ریال باشد، می‌توان آن را به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی گزارش نمود. در این صورت نیازی به ورود اطلاعات کامل طرف معامله نیست. یعنی تنها با زدن تیک مبلغ سرجمع کل معاملات دوره (مبالغ زیر 5%) را ثبت می‌کنید و نیاز به اطلاعات اشخاص نیست.

اما در صورتی که مجموع مبالغ فاکتورهای خرید و فروش برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری، از حد نصاب گزارشات فصلی 1401 یعنی مبلغ 50،000،000 ریال بیشتر باشد، باید اطلاعات خریدار و فروشنده به ارزش معاملات خرد چیست؟ صورت تفکیکی و کامل ثبت شود و نمی‌توان آن‌ را به صورت تجمیعی گزارش نمود.

حد نصاب معاملات سال 1395 تا سال 1401

سالحدنصاب معاملات کوچک (ريال)نرخ حدنصاب گزارشات فصلیمبلغ حدنصاب ارسال تجمیعی در معاملات فصلی (ريال)
1395200,000,00010%20,000,000
1396220,000,0005%11,000,000
1397250,000,0005%12,500,000
1398328,000,0005%16,400,000
1399450,000,0005%22,500,000
1400650,000,0005%32,500,000
14011,000,000,0005%50,000,000
جدول حد نصاب معاملات فصلی از 1395 تا 1401

حد نصاب ثبت اموال

بر اساس ماده 12 مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط با هزینه استهلاک دارایی و هزینه‌های تاسیس در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی ق.م.م مصوب 1394/4/31، اگر مبلغ تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از 10% حد نصاب کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهد بود.

به عبارت دیگر، در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی در سال 1401، کمتر از 100,000,000 ريال باشد، می‌تواند به عنوان هزینه در دفاتر و اسناد ثبت شود.

مثال حد نصاب معاملات سال 1401

برای درک بهتر حد نصاب معاملات سال 1401 به مثال‌های زیر توجه نمایید:

مثال اول

🔒 شرکت رادان، در بهار سال 1401 خریدهایی به مبالغ 7,000,000 ریال و 15,000,000 ریال و 5,000,000 ريال و 20,000,000 ریال را از یک شخص حقیقی انجام داده‌است. این مبالغ چگونه در معاملات فصلی دوره اول سال 1401 گزارش می‌شود؟

🔑 می‌دانیم که در گزارشات فصلی، معاملات کمتر از 5% حد نصاب را می‌توان به صورت تجمیعی ارسال نمود. از آنجا که حد نصاب معاملات فصلی سال 1401 معادل 50,000,000 ريال است، خواهیم داشت:

مجموع خرید47,000,000 = 20,000,000 + 5,000,000 + 15,000,000 + 7,000,000
مثال حد نصاب معاملات فصلی 1401

از آنجا که این مبلغ کمتر از 50,000,000 ريال است، می‌تواند به صورت تجمیعی در گزارشات فصلی ثبت شود. در نتیجه نیازی به درج اطلاعات طرف مقابل و ریز صورتحسابها نیست.

مثال دوم

شرکت نارنج، در دوره بهار سال 1401 خریدهایی به مبالغ 28,000,000 ریال و 24,000,000 ریال و 19,000,000 ریال از یک شخص حقیقی انجام داده است. جمع مبالغ هر سه فاکتور مبلغ 71,000,000 ریال و بالاتر از حد نصاب تعیین شده سال 1401 یعنی 50,000,000 ریال است؛ از این رو خریدار نمی‌تواند هر سه فاکتور را به صورت یکجا ثبت نماید.

سوالات متداول در مورد حد نصاب معاملات فصلی → کلیک کنید

1) اگر چندین خرید از اشخاص حقیقی گوناگون با مجموع مبالغ کمتر از حد نصاب معاملات فصلی داشته باشیم، نحوه ثبت این خریدها در گزارشات فصلی چگونه است؟

در صورتی که مجموع مبالغ خرید از یک شخص حقیقی و یا اشخاص حقیقی گوناگون، کمتر از حد نصاب معاملات فصلی سال 1401 (مبلغ 50,000,000 ريال) باشد، می‌توان مجموع آنها را به صورت تجمیعی در یک ردیف و بدون درج مشخصات طرف مقابل و ریز صورتحساب در گزارشات فصلی ثبت نمود.

2) آیا هر فاکتور باید کمتر از 5% حدنصاب باشد و نیازی نیست مجموع فاکتورها کمتر باشد؟

هرگاه تک تک فاکتورها و مجموع فاکتورها برای یک شخص و در یک دوره مالی سه ماهه (فصلی)، کمتر از حد نصاب باشد، مودی می‌تواند گزارش عملکرد خود را به صورت تجمیعی ارسال نماید؛ اما اگر تک تک یا مجموع فاکتورها بیشتر از حد نصاب مقرر باشد، باید به صورت موردی و یا گروهی (بدون زدن تیک حد نصاب) و با اعلام اطلاعات شخص گزارش شود.

3) آیا می‌توان مجموع خریدهای انجام شده از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که مجموع مبالغ آنها کمتر از حد نصاب معاملات فصلی است، به صورت تجمیعی در معاملات فصلی گزارش نمود؟

تجمیع فاکتورهای با مجموع کمتر از حدنصاب معاملات فصلی برای اشخاص حقیقی بلامانع است. اما بهتر است فاکتورها را برای اشخاص حقوقی به صورت تجمیعی ثبت نکنید؛ زیرا در این صورت برای تطبیق لیست سامانه جستجوی مودیان با گزارش طرف مقابل، دچار مشکل خواهید شد.

کلام آخر

تجمیع معاملات بر اساس حد نصاب معاملات فصلی یکی از امتیازاتی است که سازمان مالیاتی برای تسهیل گزارش اطلاعات، در اختیار مودیان قرار داده است. از این رو حد نصاب معاملات یکی از مهم‌ترین مقادیری است که حسابداران باید به آن دقت داشته باشند. این مبلغ در ابتدای هر سال و بر طبق شاخص بهای کالا و خدمات از سوی سازمان مالیاتی تعیین و اعلام می‌گردد. اما تکمیل و ارسال گزارشات خرید و فروش در سامانه معاملات فصلی، جزئیاتی دارد که اطلاع از آنها جز با آموزش صورت معاملات فصلی اصولی امکان پذیر نیست. دقت کنید که علیرغم اینکه ارسال صورت معاملات، پرداخت نقدی مالیات به دنبال ندارد، اما یکی از ابزارهای تعیین مالیات مودی محسوب می‌شود.

رکورد ارزش معاملات بورس امروز شکسته شد!

رکورد ارزش معاملات بورس امروز شکسته شد!

شاخص کل بورس امروز با افت دو هزار واحدی در مدار یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس هم امروز با رشدی قابل توجه در محدوده ۱۴ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

به گزارش شهر بورس به نقل از تجارت‌نیوز، بازار سهام امروز در دقایق ابتدایی شروع به کار خود با عرضه و روند منفی شاخص کل رو به رو شد. در پایان نیمه اول، روند بازار تغییر کرد و شاخص با رشد قابل توجهی مواجه شد. اما در نهایت روند شاخص برگشت و با افت دو هزار واحدی در مدار یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحد قرار گرفت.

امروز شاخص کل هم‌وزن در تمام طول بازار روند مثبت خود را حفظ کرد و در نهایت هم با رشد ناچیز(۹ واحدی) در محدوده ۴۶۷ هزار واحدی قرار گرفت. ارزش معاملات بورس امروز در پایان بازار به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید رکورد ارزش معاملات در سال جاری شکسته شد. بیشترین تاثیر را امروز کگل، میدکو و فولاد در شاخص گذاشتند. بیشترین تراکنش هم برای سپید، شستا و خودرو ثبت شد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۱۵هزار و ۲۷۵میلیارد تومان رسید. بیش از هزار و ۱۱۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی در بازار امروز اتفاق افتاد.

اما چرا امروز بازار با عرضه رو به رو شد؟ الهه ظفری، کارشناس بازار سهام در این باره معتقد است زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار می‌گیرد و با اصلاحی مواجه نمی‌شود، شکل‌گیری روند اصلاحی طبیعی است و برای بازار نیاز است. اما به نظر نمی‌رسد این وضعیت ادامه‌دار باشد و با اصلاح‌های کوتاه مدت رو به رو خواهیم بود.

بازار فردا به چه صورت خواهد بود؟ علی صادقین درباره روند بازار فردا به تجارت‌نیوز گفت: با توجه به عرضه‌های امروز فکر می‌کنم بازار با فشار عرضه در نیمه اول مواجه باشد اما در نیمه دوم تحرکات بازار متعادل‌تر خواهد بود. این کارشاس بازار درباره گروه‌های پیش‌رو در بازار فردا همچنین گفت: گروه نمادهای دارویی، فرآورده‌های نفتی(روان کارها) و محصولات فلزی به نظر می‌رسد در بازار روند خوبی را داشته باشند.

رشد معاملات خرد و حضور پررنگ سهامداران

رشد حدود ۱۵ درصدی بازار سرمایه طی ۲۰ روز اخیر و رکوردشکنی معاملات خرد نشان می دهد سهامداران به روزهای خوش بورس امیدوار شده اند.

AG8I0126.jpg

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، شاخص کل بورس در حالی اولین روز هفته را صعودی پشت سر گذاشت که هیچ گونه هیجان منفی ناشی از حادثه تروریستی عصر جمعه در بازار مشاهده نشد.

علاوه بر آن منفی شدن نمادهای پیشرو یا همان لیدرهای بازار نیز اثر منفی بر کلیت بورس نداشت و هر دو شاخص مهم بورس یعنی شاخص کل و شاخص کل هم وزن حدود 1.7 درصد رشد را در معاملات دیروز تجربه کردند. در این میان رشد معاملات خرد به گونه ای بود که حضور پررنگ سهامداران خرد و حقیقی را در بازار نشان می داد.

در معاملات دیروز شاخص کل بورس با رشد 23 هزار واحدی به یک میلیون و 390 هزار واحد رسید تا برای بازگشت به کانال 1.4 میلیون واحد کار سختی را پیش رو نداشته باشد. بازار سرمایه از 20 آبان صعودی شده و از آن زمان تاکنون حدود 15 درصد رشد کرده است.

این روند صعودی در معاملات دیروز در حالی ادامه یافت که نمادهای لیدر بازار یا همان سهم های پیشرو عمدتا نزولی بودند.اما بازار به این روند بی توجه بود و با رشد نمادهای بزرگ فلزی- معدنی و پتروپالایشی شاخص کل رشد مناسب 1.7 درصدی را تجربه کرد.

البته شاهد رشد نسبی قیمت ها در نمادهای کوچک بازار هم بودیم تا شاخص کل هم وزن هم دیروز 1.62 درصد رشد را ثبت کند. بررسی صف های خرید و فروش هم نشان می دهد که در هر دو بازار بورس و فرابورس بیش از 50 درصد سهم ها صف ارزش معاملات خرد چیست؟ خرید را تجربه کردند و تنها کمتر از 20 درصد سهم ها صف فروش بودند. ارقامی که به خوبی نشان می دهد کلیت بازار سرمایه جو مثبتی دارد و صعودی است.

علاوه بر این در معاملات روز شنبه، ارزش معاملات کل بازار سهام 22 هزار و 700 میلیارد تومان بود که نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته پیش 19 درصد کاهش یافته است. اما ارزش معاملات خرد بورس به روند صعودی خود ادامه داد و با افزایش 10 درصدی، به رقم 19 هزار و 290 میلیارد تومان رسید که رتبه سوم بالاترین رقم در نیمه دوم سال محسوب می‌شود.

این در حالی است که بعد از حادثه ترور دیروز برخی نگران ایجاد شرایطی مثل واکنش هیجانی سهامداران خرد بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی در دی ماه گذشته بودند.

برخی افت نمادهای خودرویی-بانکی در معاملات دیروز را به همین موضوع نسبت می دهند اما کلیت بازار رفتار هیجانی نشان نداد. به نظر می رسد با افت سه ماهه بازار از 20 مرداد تا 20 آبان همه بازیگران خرد که رفتارهای هیجانی و کوتاه مدت دارند از بازار خارج شدند و اکنون بازار با قوام بیشتری به مسیر خود ادامه می دهد.

خبرهای پیرامون بازار چه بود؟

پیرامون بازار اخبار مربوط به زمان عرضه دارا سوم و زمان قابل معامله شدن دارا دوم بیشتر دست به دست شد. رئیس سازمان بورس وعده داده که دارا دوم به زودی قابل معامله شود اما درباره داراسوم توضیح خاصی نداده است. به گفته قالیباف، اصل سهام پالایشی یکم از زیان دهی خارج شده و به سوددهی رسیده است.

پیش‌بینی بورس /علت افت بازار سرمایه چیست؟

بورس

شاخص کل بورس امروز حرکت رو به بالایی داشت ولی در اصل بازدهی شاخص در این هفته منفی شد. هفته آینده بازار می‌تواند سبزپوش شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس امروز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه حرکت رو به بالایی داشت ولی در اصل بازدهی آن در این هفته منفی شد.

در پایان معاملات امروز تابلوی معاملات تغییر رنگ داد و سبزپوش شد. شاخص کل روز چهارشنبه رشد شش هزار و ۵۱۷ واحدی را تجربه کرد و به سطح یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحدی رسید.

شاخص هم‌وزن نیز رشد هزار واحدی داشت و به محدوده ۴۰۷ هزار واحدی رسید.

ارزش معاملات بازار سرمایه همچنان پایین است و سهامداران نگرانی زیادی در این خصوص دارند. امروز ارزش معاملات خرد تقریبا دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شد و حقیقی‌ها در مجموع حدود ۱۶۸ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

البته این ارزش رکورد پایین‌ترین ارزش معاملات سال ۱۴۰۱ را جابه‌جا کرد. در هشت روز معاملاتی گذشته، پنج مرتبه رکورد کم‌ترین ارزش معاملات خرد در سال ۱۴۰۱ شکسته شد.

پیش‌بینی بورس شنبه

چند روزی می‌شود که شاخص کل بورس وارد محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی شده و سهامداران از ترس ریزش بیشتر، نقدینگی خود را از بورس خارج می‌کنند.

در حال حاضر بیش از ابهاماتی همچون نرخ دلار، مذاکرات وین، افزایش نرخ بهره بانکی و … ترس و نگرانی سهامداران روی بورس تاثیر دارد.ترس و نگرانی سهامداران باعث خروج نقدینگی و افت بیشتر شاخص کل بورس می شود..

سهامداران عقیده دارند که دخالت‌ها و اظهارنظرهای دولت باعث می‌شود بازار سرمایه روند اصلاحی به خود بگیرد.

چراکه روز گذشته سخنگوی دولت گفت که شاخص از ابتدای سال بازدهی ۱۰ درصدی داشته و این موضوع ترس بیش از حد سهامداران را برانگیخت.

حال برخی سهامداران به واسطه این اظهارنظرهای سخنگوی دولت و مسوولین دولتی قصد خروج از بازار دارند. این خروج می‌تواند ارزش معاملات بازار سرمایه را کاهش دهد و در نهایت شاخص بیش از گذشته نزولی شود.

 • قیمت لیر امروز ۲ مهر ۱۴۰۱
 • جدیدترین قیمت انواع عسل در بازار
 • بیت‌کوین رکورد ۳ ماهه را شکست | قیمت ارزهای دیجیتال
 • قیمت هر کیلو دام ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان
 • قیمت جدید مرغ اعلام شد/ مصرف مرغ ۵۰ درصد کم شد
 • قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲ مهر ۱۴۰۱
 • آغاز پیش‌فروش بلیت قطار برای مهر و آبان از امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۱
 • حجم تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا به ۵ میلیارد دلار رسید
 • سقوط نفت به پایین‌ترین رکورد هشت ماهه
 • تیبا گران شد؛ پژو و دنا ریخت/ آخرین قیمت پراید، سمند، کوییک و رانا
 • نرخ تورم شهریور افزایش یافت
 • سقوط قیمت طلا به پایین ترین رقم از زمان شیوع کرونا

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

43 درصد معاملات خرد در 5 صنعت ثبت شد

43 درصد معاملات خرد در 5 صنعت ثبت شد

اولین هفته تابستانی فرابورس با اقبال سرمایه‌گذاران خرد به سهام گروه بانکی و مؤسسات اعتباری به پایان رسید به‌این‌ترتیب که این گروه به‌تنهایی 10 درصد از ارزش معاملات خرد بازارهای فرابورس را به خود اختصاص دادند.

در هفته منتهی به 8 تیرماه بازارهای فرابورس شاهد دادوستد بیش از 19 میلیارد و 413 میلیون ورقه انواع دارایی مالی به ارزشی بالغ‌بر 1.4 میلیون میلیارد ریال بودند که در یک‌میلیون و 125 هزار نوبت معاملاتی به ثبت رسید.

ارزش معاملات تغییری نکرد

گفتنی است رصد معاملات بازارهای فرابورس نشان می‌دهد در 5 روزی هفته گذشته حجم معاملات کاهشی 15 درصدی داشته اما ارزش معاملات بدون تغییر خاصی، فقط یک درصد افت کرده است.

همچنین در این مدت شاخص کل فرابورس با افت اندک یک درصد، در محدوده خود درجا زد. آیفکس در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته در عدد 20 هزار و 411 قرار گرفت.

ارزش معاملات بازارها به تفکیک

بررسی ارزش معاملات بازارها به تفکیک نشان می‌دهد بعد از بازار ابزارهای نوین مالی که به‌واسطه معاملات بازار باز، حجم و ارزش بالایی دارد و طی هفته گذشته هم ارزش معاملات 1.3 میلیون میلیاردی را ثبت کرد، بازار پایه با معاملاتی به ارزش 23 هزار میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشت. پس‌ازآن بازار دوم ارزش معاملاتی 20 هزار میلیارد ریالی و سپس بازار اول ارزش معاملاتی 17 هزار میلیارد ریالی را داشتند.

صنایع پیشرو

در ادامه گزارش معاملات بازارهای فرابورس در هفته گذشته نگاهی به ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام به تفکیک گروه‌های صنعتی داریم.

در این بخش گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با معاملات خردی به ارزش 5 هزار و 530 میلیارد ریال، 10 درصد از کل ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص داد.

پس‌ازآن گروه محصولات شیمیایی 9 درصد ارزش معاملات خرد، گروه سرمایه‌گذاری‌ها 8 درصد، گروه خودرویی نیز 8 درصد و فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط 7 درصد ارزش معاملات خرد را از آن خود کردند.

به‌این‌ترتیب از 54 هزار و 480 میلیارد ریال معاملات خرد هفته گذشته 43 درصد در اختیار 5 ارزش معاملات خرد چیست؟ صنعت فرابورس بود.

بازار دوم؛ بزرگ‌ترین بازار فرابورس

در پایان این گزارش ارزش بازارهای فرابورس به تفکیک نوع بازار نشان می‌دهد 48 درصد از سهم ارزش بازار از کل، متعلق به بازار دوم است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار فرابورس است.

پس‌ازآن بازار پایه 19 درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارد، بازار اوراق مالی اسلامی 18 درصد و بازار اول نیز 12 درصد ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.