آزمون و خطای بورسی


آزمون و خطای بورسی

چكیده

پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.

این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.

در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است

مقدمه:

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.

از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .

سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

فهرست مطالب:

فصل اول: كلیات تحقیق

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 5

3 ـ 1 بیان مسئله 6

4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق 8

5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق 10

6 ـ 1 اهداف تحقیق 10

7ـ 1 حدود مطالعاتی 13

1-7-1قلمرو مكانی تحقیق 14

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق 14

3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق 14

8 ـ 1 فرضیه های تحقیق 14

9 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2 ـ 2 بازار مالی 18

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی 19

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول 19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه 19

3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واكنش بازار سرمایه 20

4 ـ 2 پژوهش بال وبراون 22

5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری 22

6 ـ 2 تاریخچه پیشبینی سود 24

7 ـ 2 سود سهام پیشبینی شده 25

8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیشبینی شده 26

9 ـ 2 دقت پیشبینی سود در عرضه اولیه سهام 26

10 ـ 2 روشهای پیشبینی سود 27

1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكینز 28

2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی 29

11 ـ 2 بازده 30

12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 30

1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته 31

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار 31

13 ـ 2 اجزای بازده 31

1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی 31

2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه 31

14 ـ 2 بازده غیرعادی سهام 32

15 ـ 2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیّه 35

1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی 35

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون 35

2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راك 36

2 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی 38

3 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر 39

4 ـ 15 ـ 2 فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران 40

5 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ 41

16 ـ 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران 42

17 ـ 2 پیشینه تحقیق 43

1 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی 43

2 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی 46

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

2 ـ 3 ـ روش تحقیق 49

3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 50

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 51

5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری دادهها 54

6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها 54

1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 55

7 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

2 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها 62

3 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق 66

4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 66

5 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 67

6ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفكیك 68

1ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 68

1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل 71

2 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 77

1ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل 81

3ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی 86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

2 ـ 5 ارزیابی آزمون و خطای بورسی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 90

1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول 90

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل 90

2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم 91

1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل 91

3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی 92

3ـ5 نتیجه گیری كلی تحقیق 92

4ـ5 پیشنهادها 92

1ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 93

2ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های كلی پژوهش 93

3ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 93

5ـ 5محدودیتهای تحقیق 94

پیوست ها

پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 96

منابع فارسی: 100

منابع لاتین: 103

منابع اینترنتی : 106

چکیده لاتین 107

فهرست جداول:

جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق 9

جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل 13

جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل 53

جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق 57

جدول (1ـ4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) 63

جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یك سال پس از ورود به بورس(B ) 64

جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) 67

جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه 68

جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A 73

جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter 74

جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76

جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 77

جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B 82

جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83

جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85

جدول (16ـ4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل به تفكیك صنعت 86

فهرست نمودارها:

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A 70

نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A 71

نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B 79

نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B 80

عنوان: بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

آزمون و خطای بورسی

چکیده

یکی از عوامل مهم در تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران خطاهای ادراکی است که در زمین خریدوفروش سهام بر نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت خطاهای ادراکی رایج بین سرمایه‌گذاران و ارتباط آن باشخصیت آن‌ها است. به این منظور تعداد ۲۰۰ نفر از سرمایه‌گذار این شرکت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه، به روش تصادفی انتخاب و داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. با استفاده از تحلیل عاملی و همبستگی تلاش شده است تا صحت فرضیه‌های مورد آزمون قرار گیرد یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که خطاهای ادراکی مطرح‌شده در پژوهشی دارای رابطه معناداری باشخصیت سرمایه‌گذاران است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین برون‌گرایی و گشودگی با خطای پیش‌بینی در بیش اطمینانی، بین روان رنجوری با خطاهای تصادفی بودن، تشدید تعهد و دسترسی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین وظیفه‌شناسی با خطای تصادفی بودن و بین بخشودگی با خطای دسترسی رابطه معکوسی وجود دارد.

مقدمه

یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت مالی، مفهوم ریسک و بازده است. افراد تمایل دارند در اموری سرمایه‌گذاری کنند که دارای بازدهی مورد انتظار بالایی باشد تا مطلوبیت خود را حداکثر سازند. از طرفی می‌دانیم کسب بازدهی بالا خود نیازمند پذیرش ریسک متناسب با آن است، اگر نظریه‌های اقتصادی و مالی بر این فرض استوارند که سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری به‌صورت کاملاً عقلایی عمل می‌کنند که این با نظر به انسان اقتصادی عقلایی منطبق است. سرمایه‌گذاران به هنگام سرمایه‌گذاری تمامی جوانب را در نظر می‌گیرند و عقلایی‌ترین تصمیم را اتخاذ می‌کنند. ولی در برخی موانع عواملی باعث بروز رفتار غیر عقلایی می‌شود و نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ناشی از ناکارایی بازارهای مالی است بنابراین نداشتن اطلاعات صحیح منجر به بروز خطاهای ادراکی می‌شود و می‌توان از طریق شناسایی ویژگی‌های شخصیتی و انحرافات رفتاری سرمایه‌گذاران و ارائه برنامه‌هایی که تأثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش دهد، میزان انحراف از تصمیمات بلندمدت را کاهش داده و به سرمایه‌گذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلندمدت خود کمک نمود. در این مقاله سعی شده است تا ارتباط بین شخصیت با خطاهای ادراکی سرمایه‌گذاران موردبررسی قرار گیرد و رهنمودهای لازم برای سرمایه‌گذاران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در بورس اوراق بهادار فراهم آید. عرصه ظهور علوم رفتاری در مباحث مالی، یک رویکرد جدید نسبت به مطالعات بازارهای مالی است. این رویکرد به این موضوع می‌پردازد که برخلاف مباحث و نظریه‌های مالی استاندارد، گرایش‌های رفتاری و شناختی می‌تواند بر قیمت دارایی‌های مالی تأثیرگذار باشد. باوجود مطالعات زیادی که در این زمینه انجام‌شده است، باز بسیاری از افراد فاقد درک صحیح از مفهوم نهفته در مالی رفتارها هستند. از مطالعات صورت گرفته در این حوزه می‌توان به مطالعات شیلر و آندریا شلد یفر اشاره نمود. مطالعاتی درزمینه انواع مختلف خطاهای ادراکی و چگونگی تأثیر این خطاها بر تصمیم‌گیری مالی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی انجام‌شده و به این نتیجه دست یافتند که سرمایه‌گذاران از چندین خطا، زیان می‌بینند از دیگر پژوهشگران در این حوزه دنیل کانمن و تورستی (۱۹۹۲) بودند که با مطرح نمودن تئوری انتظار به بسط این دانش کمک چشمگیری نمودند، همچنین اشنایدر (۱۹۹۲)، بودسكو (۱۹۸۹) و توماس (۱۹۸۸) پژوهشگرانی بودند که با ارائه مقالات در زمینه مالی رفتاری نقش مهمی در مدیریت مالی ایفا نموده و سهم عظیمی جهت کمک به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مالی را دارا می‌باشند. عاملان اقتصادی در الگوهای رفتارها برخلاف نظریه‌های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه بیا به خاطر ترجیحاتتان و یا به دلیل خطاهای شناختی، کاملاً عقلایی رفتار نمی‌کنند. عوامل غیر عقلایی همچون احساسات، فرهنگ، شخصیت، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که نقش بسزایی در رفتار افراد در موقعیت‌های مختلف تصمیم‌گیری دارند. پارادایم مالی رفتاری آشکار می‌سازد که سرمایه‌گذاران چگونه رفتار می‌کنند و چطور ممکن است رفتارشان، بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد؛ و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بیاموزند که چگونه می‌توان عقلایی رفتار کرد درواقع اساس مالی رفتاری را انطباق بین احساس و نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار تشکیل می‌دهد. مالی رفتاری خرد به سوالاتی ازاین‌دست می‌پردازد که آیا سرمایه‌گذاران فردی کاملا عقلایی رفتار می‌کنند با خطاهای ادراکی و احساسی تصمیمات آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ در مالی رفتاری کلان به این سوال پرداخته می‌شود که فرضیه کارا تاچه حد توضیح‌دهنده رفتار بازار مالی است و ناکارایی‌های بازار چگونه توجیه می‌شوند؟ تمرکز عمده این مقاله بر مالی رفتاری خرد، مطالعه رفتار سرمایه‌گذار منفرد است و خطاهای روان‌شناختی مرتبط را شناسایی و اثرشان را بر تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران بررسی می‌کند، به‌طوری‌که بتوان میزان خطاها را کاهش داد .

به‌طور اساسی علم مالی استاندارد بر قوانینی در مورد این‌که سرمایه‌گذاران چگونه باید رفتار کنند، بناشده است و به‌جای این‌که بر اصولی بناشده باشد که توصیف کند آن‌ها درواقع چگونه رفتار می‌کنند. مالی رفتاری تلاش می‌کند تا پدیده‌های روان‌شناختی انسانی فعال در بازارهای مالی را شناسایی کند. بااین‌حال، علم مالی استاندارد مفروضاتش را بر اساس رفتار مالی ایده آل شده بناکرده است درحالی‌که مفروضات مالی رفتاری بر اساس رفتار مالی مشاهده‌شده بناشده است .

در یک بازار کارا، قیمت‌ها بیانگر تمامی اطلاعات موجود هستند. یک بازار کارا را می‌توان به‌عنوان بازاری تعریف کرد که در آن تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران عقلایی به‌منظور حداکثر کردن سود در مسیر اوراق بهادار منفرد عمل می‌کنند. مطالعات بسیاری به شواهدی که فرضیه بازار کارا را حمایت می‌کند، اشاره‌کرده‌اند؛ اما یکی از مشکلات تصمیم‌گیری این است که سرمایه‌گذار نمی‌تواند اطلاعات را به‌طور کامل دریافت کند؛ بنابراین با کارایی در بازار باعث اتخاذ تصمیمات غیر عقلایی می‌شود. بااین‌حال پژوهشگران ناهنجاری‌های پایدار فراوانی را که با فرضیه بازار کارا تناقض دارد، مستند کرده‌اند، سه گونه عمده ناهنجاری بازاری وجود دارد: ناهنجاری‌های بنیادی ناهنجاری‌های تکنیکی و ناهنجاری‌های تقویمی. شناخت این ناهنجاری‌ها و تلاش برای کاهش آن‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات عقلایی یاری رساند .

تصمیم‌گیری عقلایی (غیرواقعی)، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری واقعی

در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری فرض بر این است که تصمیم‌گیری باید عقلایی باشد اگرچه تصمیم را می‌توان بر اساس عوامل متعددی اتخاذ کرد ولی عموماً نظر این است که تصمیم‌گیری عقلایی بهترین شیوه اخذ تصمیم است. ازاین‌رو به افراد توصیه می‌شود عقلایی عمل نمایند، یعنی در تصمیم‌گیری‌های خود عواطف و احساسات شخصی را دخالت ندهند و با عینیت و واقعیت تصمیم‌گیری کنند؛ اما مشکل این است که مفهوم انسان عقلانی، مفهوم کاملاً روشن و بدون ابهامی نیست و تصمیم‌گیری‌های انسان به طریقی از فرض‌های استاندارد علم اقتصاد انحراف پیدا می‌کند. در برخی مواقع شرایطی به وجود می‌آید که امکان رفتار عقلایی را از تصمیم‌گیرنده سلب می‌کند. در این راستا شخصیت و ادراک سرمایه‌گذار از عواملی است که باید توجه شود.

پژوهش‌های زیادی درزمینه رفتار سرمایه‌گذار و عواملی که ممکن است منافع آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، انجام‌شده است و به این نتیجه رسیده‌اند که اگر معامله گران می‌توانستند پرتفوی خود را به‌خوبی مدیریت کنند یعنی باقیمت بالا بفروشند و با کمترین قیمت خریداری کنند که می‌توان ادعا نمود که رفتار عقلایی است. متدولوژی اقتصاد اثباتی در پی در رفتار انسان و ماهیت و یا است؛ یعنی آن طوری که رفتار می‌کند نه آن‌طور که باید و این مقوله به‌نوعی با مالی رفتاری ارتباط پیدا می‌کند.. به‌طور اساسی انسان اقتصادی عقلایی فردی است که تلاش می‌کند تا به اهداف خاص خود، با حداقل هزینه دست یابد. این مدل با توجه به اعتباری که در نزد اقتصاددانان داشت، ولی بعدها توسعه اقتصاددانان دیگری چون تور شتاین وبلن و جان مینارد كینز موردانتقاد قرار گرفت که هیچ انسانی نمی‌تواند به‌طور کامل از تمامی وقایع آگاه باشد و مطلوبیت مورد انتظار خود را با تعیین کردن انتظاراتش در تمامی زمان‌ها حداکثر سازد. آن‌ها در عوض عقلانیت محدود» را فرض کردند که هر تلاشی برای در این‌که درواقع انسان‌ها چگونه تصمیم می گیرنده بستگی به سازمان‌دهی فرایند اطلاعات و محدودیت‌های فرد دارد. عقلانیت محدود سایمون فرض می‌کند، انتخاب‌های افراد عقلایی؛ اما مشروط به محدودیت‌های دانش و ظرفیت شناختی هستند. عقلانیت محدود در ارتباط با روش‌هایی است که در آن‌ها انتخاب‌های نهایی به‌وسیله‌ی فرآیند تصمیم‌گیری شکل می‌گیرند. ازآنجایی‌که منطق دربرگیرنده طیف وسیعی از رفتار آدمی است، اگرچه فرض کنیم کل رفتار منطقی آزمون و خطای بورسی است و تصمیمات اتخاذشده عقلایی است باز همواره با خطاهایی روبه‌رو هستیم که مفهوم عقلانیت را زیر سؤال می‌برد.

مدیریت مالی رفتاری به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه مدیران اطلاعات را گرد آوره، تعبیر و مورد پردازش قرار می‌دهند. به‌ویژه این حوزه از دانش بر روی پیش‌داوری‌های شناختی و ادراکی تمرکز دارد. در این علم تصور می‌شود که مدل‌ها می‌توانند بر روی رفتار تأثیر گذاشته و به تصمیمات شکل دهند. این پیش داورها می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری اختلال ایجاد کرده و به نتایجی پایین‌تر از سطح بهینه منجر شوند؛ زیرا عواطف بر کنترل شخصی فائق می‌آیند و به رفتار ما شکل می‌دهند.

دانشمندان علوم رفتارها و تصمیم گیرا دریافتند که تحت شرایط معین افراد در قضاوت‌هایتان دچار خطای ذهنی می‌شوند که این اشتباه‌ها می‌تواند به انتظارات نادرست منجر شده و باعث قیمت‌گذاری نادر ست اوراق بهادار شود و درنهایت به تصمیم‌گیری‌ها نامعقول منجر شود. در ارتباط با این موضوع تمرکز ما بر اشتباه‌های روزمره است که دربرگیرنده تفکرات سرمایه‌گذاران است. ازآنجایی‌که فرض می‌شود انسان‌ها عقلایی عمل می‌کنند؛ همواره بین آنچه درک می‌کنند و فکر می‌کنند، تناقض وجود دارد؛ بنابراین تناقض به بروز خطاهای روانشناسی منجر می‌شود و این با آزمون و خطای بورسی آزمون و خطای بورسی این موضوع که اغلب سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که بهترین تصمیم‌گیرنده هستند، ارتباط پیدا می‌کند. به‌علاوه آن‌ها در جستجوی اطلاعاتی که این باور را تأیید نماید، هستند که این نیز به بروز اشتباهات تصمیم‌گیری منجر می‌شود؛ زیرا اطلاعاتی که به دست می‌آورند، کارا نیست .

احساس یک حالت روان‌شناختی و فیزیولوژیک حاصل از تعامل با یک شی، یک شخص و با یک واقعه است (قلی پور، ۱۳۸۶)

تغییر ترجیحات ریسک، رسانه، اجتماع، خطای پیوستگی و خطای غلبه نمودن و مواردی از این قبیل احساس افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. احساس بعد از پردازش تبدیل به ادراک می‌شود، اما همیشه آنچه درک می‌شود منطبق با واقعیت نیست، زیرا عوامل زیادی در آن دخیل است که در ادامه به تشریح برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

خطاهای ادراکی تصمیمات سرمایه‌گذاری

در تبیین خطاهای ادراکی که متأثر از حالات روانی در وضعیت طبیعی و غیرطبیعی هستند.، خطای اطمینان بیش‌ازحد، خطای دسترسی، خطای پس بینی ادراک پس از وقوع خطای تشدید تعهد و خطای تصادفی بودن در این مقاله مدنظر قرارگرفته است. این خطاها سبب می‌شود، خیلی از سرمایه‌گذاران، توجه خاصی بر وجوهشان جهت سرمایه‌گذاری داشته باشند. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران بیشتر وجوه خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، به‌نوعی این خطاها با نحوه سرمایه‌گذاری آن‌ها در دارایی‌ها و وجوهشان ارتباط پیدا می‌کند. در این مقاله سعی بر آن است تا میزان این خطاها را در امر سرمایه‌گذاری کاهش داد. درک این قبیل خطاها به‌عنوان خطاهای شناختی سرمایه‌گذاری و اقدام مناسب جهت برطرف نمودن آن‌ها، این امکان را فراهم می‌سازد که تأثیرشان روی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کاهش و به طور بالقوه به بهبود نتایج سرمایه گذاری منجر شود.

خطای بیش اطمینانی

در ساده‌ترین حالت خود، بیش اطمینانی را می‌توان به‌صورت ایمانی نا به جا به استدلال شهودی، قضاوت‌ها و توانایی‌های شناختی فرد خلاصه کرد. بیش اطمینانی نقش عمده‌ای در معاملات مربوط به سهام دارد. سرمایه‌گذاران بیش مطمئن بیشتر از سرمایه‌گذارانی که از روی منطق عمل می‌کنند، معامله می‌کنند. شیلر این الگو را به زبان ساده این‌گونه بیان می‌کند که سرمایه‌گذار فکر می‌کند که بیشتر ازآنچه که انجام می‌دهد، می‌داند این اشتباه مربوط به حالتی است که در آن افراد برای اطلاعات محرمانه خود بیش‌ازاندازه اهمیت قائل‌اند؛ بیش اطمینانی درواقع تمایل فرد به غلو کردن در مورد قضاوت و پیش‌بینی‌اش است؛ بنابراین سرمایه‌گذارانی که در پی کسب بازدهی هستند در مورد آینده بازار بیش‌ازحد مطمئن‌اند. این انگیزه آن‌ها را بر آن می‌دارد که سهام باقیمت بالا خریداری کنند و چون اطلاعاتتان ناقص است به کاهش قیمت سهام در بازار مالی منجر شده و بازدهی بالقوه آن‌ها کاهش می‌یابد. به‌طورکلی اعتمادبه‌نفس کاذب باعث می‌شود، سرمایه‌گذار سهام را با بیشترین قیمت بخرد و به کمترین قیمت بفروشد که این باعث حجم بیشتر معاملات شده و به بروز حباب قیمتی در بازارهای مالی منجر می‌شود.

خطای دسترسی خطای دسترسی می‌تواند به‌عنوان محرک سازنده‌ای در تصمیمات مربوط به پرتفوی باشد. خطای دسترسی بیانگر تمایل فرد به تصمیم‌گیری و قضاوت بر اساس اطلاعات آماده و در دسترس است. ذهن انسانی تمایل دارد که بر مبنای اطلاعات در دسترس به‌سرعت نتیجه‌گیری کند. حافظه انسان وقایع احساس‌برانگیز و به‌ویژه وقایع اخیر را سریع بازیابی می‌کند. در ارزشیابی آخر ماه یا آخر سال، وقایع آخر ماه با سال در دسترس ترند تا وقایع روزها با ماه‌های اول؛ بنابراین ادراک را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اطلاعاتی که به‌طور زبانی در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند و همچنین اطلاعاتی که به‌طور روزانه منتشر می‌شوند، به‌صورت شناختی در دسترس نیستند؛ بنابراین زمانی که اطلاعات مفتی با این معنای کاربردی در دسترس نباشند، تصمیمات سرمایه‌گذاران درنهایت دچار نقصان می‌شود.

خطای تشدید تعهد

یکی دیگر از خطاهایی که در تصمیم‌گیری رخ می‌دهد، تمایل به تشدید تعهد است. تشدید تعهد زمانی رخ می‌دهد که روند و جریان تصمیم، یکسری از تصمیمات متوالی را در پی داشته باشد، تشدید تعهد به این موضوع

بررسی رابطۀ خطای قیمت گذاری و سازوکارهای معاملاتی در بورس تهران

معاملۀ سهام می تواند از طریق دو سازوکار حراج و معاملات پیوسته انجام شود. در بسیاری از بازارها از جمله بورس تهران، ابتدای بازار از سازوکار حراج و طی روز از معاملات پیوسته استفاده می شود. به علاوه، در برخی بازارها به منظور بهبود نقدشوندگی برای سهام کوچک و غیرنقدشونده، به جای استفاده از سازوکار معاملات پیوسته، از حراج های مکرر طی روز استفاده می شود. در این پژوهش، به‎کمک داده های بورس تهران و معرفی معیاری برای اندازه گیری خطای قیمتی، به مقایسۀ خطای قیمتی در ابتدای بازار که مبتنی بر سازوکار حراج است و انتهای بازار که مبتنی بر سازوکار معاملات پیوسته است، پرداخته می‎شود. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد خطای قیمتی در ابتدای بازار بیشتر از انتهای بازار است. در ادامه، عوامل مؤثر بر بیشتربودن خطای قیمتی در ابتدای بازار بررسی شده و نشان داده می‎شود سازوکار حراج بر خطای قیمتی تأثیر منفی ندارد و این خطا از زیاد بودن حجم معاملات در ابتدای بازار و کم‎کشش‎بودن منحنی تقاضای سهام نشئت می‎گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطۀ خطای قیمت‌گذاری و سازوکارهای معاملاتی در بورس تهران

معاملۀ سهام می‌تواند از آزمون و خطای بورسی طریق دو سازوکار حراج و معاملات پیوسته انجام شود. در بسیاری از بازارها از جمله بورس تهران، ابتدای بازار از سازوکار حراج و طی روز از معاملات پیوسته استفاده می‌شود. به‌علاوه، در برخی بازارها به‌منظور بهبود نقدشوندگی برای سهام کوچک و غیرنقدشونده، به‌ جای استفاده از سازوکار معاملات پیوسته، از حراج‌های مکرر طی روز استفاده می‌شود. در این پژوهش، به‎کمک داده‌های بورس تهران و معرف.

رابطۀ آب و هوا با بازده و فعالیت‌های معاملاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر آب و هوا در بازده و فعالیت‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای معاملاتی شامل نقدشوندگی، گردش معاملات و نوسان‌پذیری است. برای تخمین الگو‌های رگرسیون با داده‌های سری زمانی، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. دورۀ زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1394 است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد خلق و خوی افراد که با تغییر وضعیت آب و هوا.

ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پس از قیمت گذاری اولیه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری قیمت سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی میکند؟ بنابراین، هدف تحقیق، مشخص کردن این است که از میان مدل های قیمت گذاری استفاده شده در این مطالعه، کدام یک ارزشی نزدیک به قیمت بازار ارائه میکند؟ در این تحقیق سه مدل ق.

بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و مقیاس عملکرد هفتگی پرتفوی گرینبلت و تیتمن، الگوهای معاملاتی و اجزای تشکیل‎دهندۀ عملکرد معاملاتی سرمایه‎گذاران حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران در سال‎های 1387 تا 1391 بررسی شده است. نتایج نشان داد در مجموع سرمایه‎گذاران حقیقی رفتاری جمعی دارند، اما سرمایه‎گذاران حقوقی راهبرد معاملاتی معکوس را در پیش می‎گیرند. با وجود این، شواهدی در اتخ.

قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طیسال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیلداده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشانمی دهد سرمایه گذاران بابت تحمل ریسک غیرسیست.

بررسی و ارزیابی الگوهای قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در دنیای امروز با گسترش خصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می‌شود. یکی از این حوزه‌های مهم، مطالعات مربوط به قیمت­گذاری سهام و تعیین متغیرهای تاثیرگذار در تعیین قیمت سهام است. این تحقیق با هدف آزمون الگوهای مختلف قیمت­گذاری سهام مبتنی بر متغیرهای بنیادی در محیط اقتصادی ایران انجام شده است و سعی دارد از طریق آزمون چندین الگوی قیمت.

اندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما

هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور rmse و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین rmse انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) به روش های فازی و فازی تعدیل شده و روش آرما و آرمای تعدیل شده محاسبه شد و با شاخص واقعی بازار مقایسه گردید. نتایج آزمون دایبولد ماریانو نشان داد که در 7 سال از 11 سال دوره مورد مطالعه خطای پیش بینی روش آرما کمتر از روش فازی است. اما در 4 سال بقیه بین دقت پیش بینی دو روش تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش‌های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما

هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور RMSE و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین RMSE انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) .

پیش بینی شاخص بازار بورس تهران با استفاده از مدل سری زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم شبیه سازی تبرید

During the recent years extensive researchs have been done on fuzzy time series. Since length of intervals affect the forecasting results in these models, doing research in this area became an interesting topic for time series researchers, there are some studies on this issue but their results are not good enough. In this study, we propose a novel simulated annealing heuristic algorithm is use.

پیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از سری زمانی فازی بر اساس تعریف نرخ بازده

در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای برروی مدل ها ی سری زمانی فازی انجام شده است اما در بسیاری از این تحقیقات، همواره فضای مسئله و بازه های مربوطه، بر اساس سطوح داده ها ی سری زمانی تعیین شده است. در این تحقیق با نگاهی جدید به تعیین فضای مسئله و استفاده از مفهوم نرخ بازده در بازارهای مالی، نوع جدیدی از فضای مسئله بر اساس نرخ بازده برای کاربرد در بازار های مالی و پیش بینی سری های زمانی مالی ارائه شده.

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از سری زمانی فازی چندگانه

چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین.

پیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از سری زمانی فازی بر اساس تعریف نرخ بازده

در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای برروی مدل ها ی سری زمانی فازی انجام شده است اما در بسیاری از این تحقیقات، همواره فضای مسئله و بازه های مربوطه، بر اساس سطوح داده ها ی سری زمانی تعیین شده است. در این تحقیق با نگاهی جدید به تعیین فضای مسئله و استفاده از مفهوم نرخ بازده در بازارهای مالی، نوع جدیدی از فضای مسئله بر اساس نرخ بازده برای کاربرد در بازار های مالی و پیش بینی سری های زمانی مالی ارائه شده.

پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان

پیش­ بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران بوده است. در این میان پیش­ بینی شاخص بازار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، به­ طوری که همزمان با توسعه ­ی مدل­ های سری زمانی، روش ­های پیش­ بینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافته ­اند. در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان، مدلی برای پیش ­بینی شاخص بورس تهران ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ارا.

بازی خطرناک آزمون و خطا در بورس

بازی خطرناک آزمون و خطا در بورس

تابناک / بازار سرمايه هفته گذشته روزهاي تلخي را تجربه کرد گرچه افت و خيز و نوسان جزيي از اين بازار هميشه بوده، هست و خواهد بود ليکن برخي تصميمات نسنجيده از سوي رگلاتور بازار، ابهام در عرضه دارا دوم و رفتار حقوقي ها اين اصلاح را به ريزشي تمام عيار تبديل کرد.

بازار سرمايه هفته گذشته روزهاي تلخي را تجربه کرد گرچه افت و خيز و نوسان جزيي از اين بازار هميشه بوده، هست و خواهد بود ليکن برخي تصميمات نسنجيده از سوي رگلاتور بازار، ابهام در عرضه دارا دوم و رفتار حقوقي ها اين اصلاح را به ريزشي تمام عيار تبديل کرد.

به گزارش بورس تابناک؛ دو پاره شدن ساعات معاملات از يک سود و کاهش حد نصاب سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت در سهام به 5 درصد،کاهش ضريب تعديل سهام مشتريان همه و همه موجب افزايش عرضه در بازار شد حقوقي هاي که فروشنده شدند و حقيقي هاي تازه وارد و نابلدي که حيران به صفحه تالار شيشه اي سعادت مي نگريستند.

در پايان هفته ليکن رگلاتور که اوضاع را مساعد نمي بيند، سيگنال هاي مثبتي به بازار مخابره مي کند، سقف حدنصاب سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت به 15 درصد افزايش مي يابد، محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس از افزايش ضريب تعديل سهام در حساب تضمين مشتريان اعتباري از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد؛محمود گودرزي، معاون بازار شرکت بورس نيز از انجام معاملات روز شنبه اول شهريورماه، در يک جلسه معاملاتي خبر مي دهد.

در اين خصوص گفت و گويي داشتيم با علي دهدشتي از کارشناسان بازار سرمايه و بازارهاي جهاني از دلايل آنچه در هفته سراسر خونين بربورس گذشت.

علي دهدشتي با بيان اينکه در ماه هاي اخير دليل افزايش قيمت سهام ارزش جايگزيني شرکت ها بود، ادامه داد: حمايتي که دولت در اين مقطع از بازار سرمايه انجام داد بي سابقه و از چند بعد قابل بررسي است و همين موضوع قيمت سهام در بازار سرمايه را رشد داده است.

وي افزود: دولت از طرف، تقاضا را در بازار افزايش داد و از سمت ديگر با وضع قوانيني همچون کاهش نرخ خوراک و مواد اوليه، افزايش نرخ محصول، مباحث مالياتي و بيمه باعث شد شرکت ها تعديل مثبت پيدا کنند، علاوه بر آن، فضاي رفتاري و هيجاني ناشي از سخنان مسئولان طي چند ماه اخير باعث اقبال به بازار سرمايه شد و نوعي اعتماد سازي در کل بازار سرمايه به واسطه اين اقدامات ايجاد شد.

دهدشتي خاطر نشان کرد: مهمترين موضوع در بازارهاي مالي اعتمادسازي است در حالي که با اتفاقات اخير و تاييد و تکذيب عرضه درا دوم اين اعتماد خدشه دارشد و اگر يک بار ديگر عرضه دارا دوم به تعويق بيفتد، ضربه بدي به بازار سرمايه خواهد زد و ممکن است تتمه اعتماد موجود در اين بازار از بين ببرد و از دست رفتن اين اعتماد از يعني فراهم کردن زمينه هاي اصلاح و ريزش هاي بزرگتر.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا مديران بازار سرمايه، بازي خطرناک آزمون و خطا در بورس را پياده مي کنند و دليل لغو بخشنامه هاي اخير چه بوده است، تصريح کرد: دقيقا همزمان با تاييد و تکذيب عرضه دارا دوم دو بخشنامه بورسي اجرايي شد، از طرفي برخي فشارها از طرف مجلس و اقتصاددانان بر دولت و سازمان بورس در خصوص اينکه چرا بازار سرمايه با اين شيب تند در حال افزايش قيمت هاست، موجب شد عکس العمل مقابل راحت گرفته شود و تصور نمي شد کاهش و ريزش بازار چنين نتايجي به همراه داشته باشد.

دهدشتي تاکيد کرد: بايد توجه کنيم وضعيت کنوني بازار با دوره‌هاي قبلي فرق دارد اکنون با افراد تازه واردي مواجه هستيم که با کوچکترين موضوع مي ترسند و قرار گرفتن آنها در صفوف فروش، موجب بوجود آمدن فضاي ترس شده و از اصلاح به سقوط هاي آزاد مي رسيم اين خطر بيش از دوره‌هاي قبلي اکنون در بازار احساس مي‌شود.

وي ادامه داد: عمده رشد بازار سرمايه ناشي از حمايت دولت بوده ليکن حجم و نحوه صفوف چند روز اخير به وضوح مي توان فهميد که اين حمايت اتفاق نيفتاد ليکن در ادامه متوجه اشتباه خود شده بخشنامه را لغو کردند .

به گفته دهدشتي دولت نگراني بزرگ دارد و آن اين است که اگر بورس بريزد حجم نقدينگي بزرگ وارد بازارهاي رقيب مي‌شود که بسيار خطرناک است، دولت بازار سکه را با بحث مالياتي سال ۹۸ و بخش مسکن را نيز با ماليات بر املاک خالي کنترل مي کند، اگر اين نقدينگي از بورس خارج شده وارد بازار دلار شود، به بقيه بازارها آسيب جدي خواهد زد.

وي افزود: معتقدم به دليل عدم خروج نقدينگي شاهد حمايت مجدد دولت از بازار سرمايه خواهيم بود لغو اين دو بخشنامه بازار را بر مي گرداند ولي ممکن است اين اتفاق لزوماً فردا رخ ندهد ضمن آنکه برخي حقوقي‌ها عرضه هاي سنگين در بازار کرده و معتقدند در اين قيمت‌ها بايد خارج شد.

دهدشتي با بيان اينکه حمايت اين بار بايد بسيار قوي باشد چون شاخص در محدوده بالاتري قرار دارد و خطر سقوط نيز شديدتر است، تاکيد کرد: بازار مي‌تواند مجدداً در روند صعودي قرار گيرد ليکن نه به شدت دفعات گذشته بلکه با شيب آرامتري.

وي در خصوص وضعيت بازارهاي جهاني نيز گفت شاخص دلار در حال تضعيف است که همين موضوع کاموديتي ها را تقويت مي کند و از طرفي چين مقداري به بازارها تزريق کرده تا اقتصاد خود را تقويت کند و به همين دليل تقاضا براي کاموديتي ها بالا رفته و قيمت‌ها را در سطح جهاني افزايش داده، بنابراين فعلاً وضعيت کاموديتي ها مناسب است و همين موضوع برسهام کاموديتي محور در بورس ما نيز موثر است.

دهدشتي ادامه داد: بايد به اين نکته نيز توجه کنيم که کاموديتي محورها ليدر بازار هستند اگر قرار است بازار برگردد بايد ليدرها حمايت شوند و هنوز روي اين سهام علي رغم تند بودن قيمت ها به دليل حمايت دولت مي توان اميدوار بود.

توصيه بسيار مهم
وي گفت: در شرايط فعلي هر سهامدار جديدي که مي‌خواهد وارد بازار سرمايه شود بايد با دانش و با پولي که اضافه است و براي نيازهاي روزمره به آن احتياج ندارد اقدام به سرمايه گذاري در اين بازار کند، ريسک بازار در شرايط فعلي بالاست، از طرفي انتخابات آمريکا را پيش رو داريم که مي‌تواند روي بازار سرمايه ما تاثير گذار باشد.

دهدشتي تاکيد کرد: بازار سرمايه بيش از هر زمان ديگري به نرخ دلار و نوسانات آن حساسيت نشان مي‌دهد در گذشته نوسانات دلار فقط سهام کاموديتي محور را تحت تاثير قرار مي‌داد ليکن در شرايط فعلي تغييرات نرخ ارز کل بازار را متاثر مي کند انتخابات آمريکا مي تواند بر نرخ دلار در ايران موثر باشد و نوسانات نرخ دلار در لحظه بازار سرمايه ما را متاثر مي کند چرا که شرکت ها نه بر اساس ميزان سودآوري بلکه به دليل ارزش جايگزين ناشي از افزايش نرخ دلار طي ماه هاي اخير افزايش قيمت داشتند بنابراين نوسانات نرخ دلار وزنه سنگيني بر پاي بازار سرمايه ما خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.